a) Tính điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch AB khi R1mắc thông suốt với R2. Rtđlớn hơn hay nhỏ hơn mỗi điện biến phần?

b) nếu như mắc R1song tuy vậy với R2thì năng lượng điện trở tương con đường R"tđcủa đoạn mạch lúc ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ hơn từng điện biến hóa phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB lúc R1mắc tiếp liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện biến phần.

b) lúc R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện biến hóa phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ vật Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai biện pháp vào nhì điểm M, N vào sơ vật hình 6.1 SBT, trong các số ấy hiệu điện thế U = 6V. Trong phương pháp mắc vật dụng nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong phương pháp mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai biện pháp mắc nào? Vẽ sơ vật dụng từng giải pháp mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong phương pháp mắc 1, điện trở tương đương là:

*

Trong cách mắc 2, điện trở tương đương là:

*

Ta nhận thấy Rtđ1 > Rtđ2 nên giải pháp mắc một là cách mắc bao gồm hai năng lượng điện trở ghép nối tiếp, bí quyết 2 tất cả hai năng lượng điện trở ghép tuy vậy song

Sơ đồ cách mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ bí quyết mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc thông liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc song song cùng với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT trang bị Lí 9 

Hai đèn điện giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện chũm đặt vào nhị đầu từng đèn là 6V và mẫu điện chạy qua mỗi đèn khi có cường độ là 0,5A (cường độ cái điện định mức)

Mắc thông suốt hai bóng đèn này vào hiệu điện nạm 6V. Tính cường độ chiếc điện chạy qua đèn khi đó. Nhị đèn tất cả sáng thông thường không? do sao? nhận định rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong ngôi trường hợp này có giá trị như những lúc sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhì đèn sáng như thế nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc thông liền thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ chiếc điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng yếu rộng mức thông thường vì cường độ mẫu điện chạy qua đèn nhỏ hơn quý hiếm định mức.

Câu 4 trang 16 SBT vật dụng Lí 9 

Hai láng đèn tất cả cùng hiệu điện cố kỉnh định mức 110V; cường độ mẫu điện định nấc của bóng đèn trước tiên là 0,91A, của đèn điện thứ nhị là 0,36A. Hoàn toàn có thể mắc thông liền hai bóng đèn trong trường hợp này vào hiệu điện cầm 220V được không? bởi vì sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc thông suốt hai đèn vào U = 220 V dành được không? do sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ chiếc điện thực tế chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ chiếc điện định nấc của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 hoàn toàn có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì rất có thể sẽ cháy đề nghị không mắc thông liền hai đèn điện này được.

Câu 5 trang 16 SBT trang bị Lí 9 

Ba năng lượng điện trở cùng quý giá R = 30Ω.

a) gồm mấy cách mắc cả bố điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của mỗi mạch trên

Lời giải:

a) có 4 giải pháp mắc sau:

*

b) Điện trở tương đương của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho mạch điện AB gồm sơ vật như hình 6.2 trong các số đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương tự của đoạn mạch này có giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do năng lượng điện trở R2 nối tiếp với năng lượng điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Các điện trở R là hệt nhau trong các đoạn mạch tất cả sơ đồ trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch làm sao là nhỏ dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy bí quyết mắc D tất cả điện trở tương đương nhỏ nhất.

Câu 8 trang 17 SBT đồ dùng Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB gồm sơ đồ dùng như trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong đó các năng lượng điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi năng lượng điện trở R_x có mức giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy nhiên song với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT đồ vật Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu được mẫu điện có cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A với I3 = 3A. Hỏi hoàn toàn có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào nhì đầu đoạn mạch gồm bố điện trở này nối tiếp với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc tiếp nối nên ta gồm I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn nhất được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá bán trị nhỏ tuổi nhất, nếu như lấy quý giá khác lớn hơn nữa thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế phệ nhất rất có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ gia dụng Lí 9

Khi mắc nối liền hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện vậy 1,2V thì cái điện chạy qua chúng tất cả cường độ I = 0,12A

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp này

b) nếu như mắc tuy nhiên song hai điện trở nói trên vào trong 1 hiệu điện cố gắng thì mẫu điện chạy qua năng lượng điện trở R1có độ mạnh I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của dòng điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song tuy nhiên R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch:

*

b) bởi R1 mắc tuy nhiên song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT đồ Lí 9 

Cho bố điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω. Dùng tía điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy vậy song có hai mạch rẽ, trong các số đó có một mạch rẽ tất cả hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của các đoạn mạch theo yêu ước đã nêu bên trên đây

b) Tính điện trở tương đương của mỗi đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của từng đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ dùng như hình 6.5, trong các số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; mẫu điện trải qua R3 có cường độ là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ mẫu điện I1, I2tương ứng đi qua những điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện cầm U thân hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện cố giữa nhì đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ loại điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Lượng Giác Lớp 10 Cơ Bản Có Đáp Án Chi Tiết

Cường độ mẫu điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sống nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhì nhánh rẽ)

b) Hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong đó U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT thiết bị Lí 9 

Hãy chứng tỏ rằng năng lượng điện trở tương đương Rtđ của một đoạn mạch tuy vậy song chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau, thì nhỏ tuổi hơn mỗi điện biến chuyển phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT thứ Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ đồ dùng như hình 6.6, trong các số ấy các điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; cái điện trải qua R1 có cường độ là I1 = 0,4A

*

a) Tính các cường độ chiếc điện trên I2, I3tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3