Cho mạch điện có sơ đồ dùng như hình 5.1 SBT, trong những số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 5

*

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ mẫu điện qua mạch chính là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế sinh sống mạch bao gồm chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT vật dụng Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω cùng R2 = 12Ω mắc tuy vậy song có mức giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta gồm điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trong mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 5.5, hiệu điện rứa U và điện trở R1 được duy trì không đổi. Hỏi khi bớt dần năng lượng điện trở R2 thì độ mạnh I của chiếc điện mạch thiết yếu sẽ chuyển đổi như thay nào?

*

A. Tăng

B. Không nỗ lực đổi

C. Giảm

D. Ban đầu tăng, kế tiếp giảm.

Lời giải:

Chọn A. Bởi vì khi giảm dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện ráng U không đổi thì cường độ loại điện I2 tăng phải cường độ I = I1 + I2 của chiếc điện vào mạch chủ yếu cũng tăng.

Câu 10 trang 14 SBT đồ Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 30Ω được mắc tuy vậy song cùng với nhau. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy vậy song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song cùng với nhau nên ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT đồ dùng Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 5.6, trong những số đó điện trở R1 = 6Ω; mẫu điện mạch bao gồm có cường độ I = 1,2A và loại điện đi qua điện trở R2 có độ mạnh I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện vắt U để vào hai đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3vào mạch điện trên, tuy vậy song với R1và R2 thì chiếc điện mạch chủ yếu có độ mạnh là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song tuy nhiên R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy vậy với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy vậy song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện cầm U đặt vào nhị đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) do R3 song tuy nhiên với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương tự của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT trang bị Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện gắng U không đổi, những dây dẫn nối, một điện trở R sẽ biết quý hiếm và một năng lượng điện trở Rx chưa biết giá bán trị. Hãy nêu một phương án giúp xác minh giá trị của Rx (vẽ hình và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R cùng ampe kế thông liền nhau với mắc vào ngồn điện tất cả hiệu điện núm U không thay đổi nhưng chưa chắc chắn giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế lúc này ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta kiếm được được quý hiếm của U

+ sau đó ta bỏ điện trở R ra phía bên ngoài và thay điện trở Rx vào:

*

Lúc này gọi số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm kiếm được giá trị của Rx.

Xem thêm: Giải Sách Tiếng Việt Lớp 2 Hai Tập, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 2 Hai Tập

Câu 13 trang 15 SBT đồ vật Lí 9 

Cho một hiệu điện ráng U = 1,8V cùng hai điện trở R1 và R2. Ví như mắc thông suốt hai điện trở này vào hiệu điện cố gắng U thì mẫu điện trải qua chúng tất cả cường độ I1 = 0,2A; ví như mắc tuy vậy song hai điện trở này vào hiệu điện vắt U thì cái điện mạch chủ yếu có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song song với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương tự của mạch từ bây giờ là:

*

R1 song song với R2 nên điện trở tương tự của mạch từ bây giờ là:

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω hay R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT vật dụng Lí 9 

Một đoạn mạch gồm cha điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω cùng R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện nuốm U = 3,6V như sơ đồ gia dụng hình 5.7.