1 Combine each pair of sentences, using the words/ phrases in brackets. Don"t change the given

words/phrases.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 7

< phối hợp mỗi cặp câu, sử dụng những từ/ các từ trong ngoặc. Không chuyển đổi các từ/ cụm từ được cho>

*

Đáp án:

1.Noise pollution causes a change in animals" living pattern.

< Ô lây lan tiếng ồn gây ra sự thay đổi môi trường sống của động vật.>

2. Radioactive pollution is very dangerous since it can cause abnormal growth./ Since it can cause abnormal growth,

radioactive pollution is very dangerous.

< Ô lây lan phóng xạ siêu nguy hiểm cũng chính vì nó rất có thể gây ra sự cải cách và phát triển bất thường.>

3. The Chernobyl nuclear accident made the area uninhabitable.

< tai nạn thương tâm hạt nhân Chernobly đã làm cho khoanh vùng này cần thiết sinh sống được.>

4. Fossil fuels such as coal or oil are burned, so acid gases are produced.

< nguyên nhiên liệu hóa thạch ví dụ như than đá hoặc dầu được đốt cháy, vị vậy khí axit được tạo nên ra.>

5. Because of the dangerous acid rain, trees" leaves are damaged.

< bởi vì mưa axit nguy hiểm, lá của cây bị lỗi hại.>

6. Because (its) leaves are damaged, the tree cannot get enough food energy lớn stay healthy.

< bởi vì lá bị lỗi hại, cây không thể nhận đủ tích điện thức ăn uống để khỏe mạnh.>

2 Write about the ways individuals can improve the visual environment. Read the following notes and write your answer in the space. You vị not need lớn use all the ideas.

Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản 8, Soạn Văn 8: Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

< Viết về những cách mà các cá nhân có thể nâng cao ô truyền nhiễm trực quan. Đọc đều ghi chú dưới đây và viết câu trả lời của

em vào địa điểm trống. Chúng ta không nên sử dụng toàn bộ những ý tưởng.>

*

Đáp án:

There are many things a person can do to improve the visual environment. Firstly, in your house you should organise your things neatly. Secondly, give away unnecessary furniture. Thirdly, put a dustbin in your room. Forthly, cut the grass in your garden. In your neighborhood, you can improve the visual environment by putting rubbish in the dustbin. Besides, you can take part in tree planting campaign. In addition, don’t draw on public walls. Last but not least, you should not stick ads in the wrong places.