... Lesson 7: - Work in pairs lớn write the health problem và Looking back the response - Remember - Listen and take lưu ý the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have to sit still and make ? Report your partner"s answers khổng lồ the class 7" 3" 2" III Further practice trò chơi (extension activity) - Divide the Ss into two big groups - Teacher ... That sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary & structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh thí điểm lớp 7 cả năm


*

... Giáo án giờ Anh 16 Giáo án tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án tiếng Anh 46 Giáo án giờ Anh 47 Week: 07 Period: trăng tròn Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án giờ đồng hồ Anh Giáo án giờ Anh Week: 02 Period:...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - vì exercise A1, (p .10 ), B2, (P .11 ) workbook UNIT MY home Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the kết thúc of the lesson, ss will be ... Talkative, friendly, creative * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/20 /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung vật dụng Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án giờ đồng hồ Anh 6 - Ask Ss to lớn give the rule and use of the present simple và the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to present khổng lồ the class about their writing - Tell Ss khổng lồ pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án giờ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture and...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút E Tiến trình: I ổn định lớp: II Trả bài: III trị bài: ( ra mắt đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th 2014 Date of testing: ngày tiết chữa kiểm soát Test 1-45 A Mục đích: - ra mắt đáp án, thang điểm cho học viên - Giúp học sinh nhận biết sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... Mainly communicative D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books lớn mark writing - Give marks...
*

... Play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án tiếng Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... Favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án giờ đồng hồ Anh 16 school - Choose some Ss to present lớn the class about their writing - Tell Ss to lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities nội dung Not e Giáo án giờ Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture and...
... Corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A marathon is 42. 195 kilometers long ( 26 miles & 385yards) They were held in Olympia Boxing ... Next lesson: Unit 8: Communication - vì exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports and games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the over of this lesson students will be ... Lesson: Unit 8: Closer look - bởi vì exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P.10, 11) workbook 20 Unit Sports and games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the end of the lesson, ss will be able...
... Passages Help Ss khổng lồ understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... Topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: body toàn thân parts and appearance, personality 36 Giáo án tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... Questions to guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa và a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen and repeat the words Then put the words ... Hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple và the present continuous Ex 6: - Asks Ss to lớn ex6 - Calls one Ss to lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... Two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working và serious ...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LP TH yên (TRN B) Ngy Thỏng Nm năm trước BGH duyt T chuyờn nhọt duyt ====================== Date of teaching: _/ _2014 Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... Lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .thỏng nm 2014 BGH duyt T chuyờn mụn duyt GIO N TING ANH LP TH lặng (TRN B) Date of teaching: / /2014 Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... Born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, and not because they are forced or paid lớn it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LP TH yên ổn (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... 13 Giáo án giờ Anh 14 Giáo án tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án giờ đồng hồ Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… 20 Giáo án giờ đồng hồ Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án tiếng Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers lớn the questions,...
... Extra-board listing Game: Making friends (P. 11) the question in (P 11) asks ss khổng lồ work in groups decide which questions should be used khổng lồ ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new friend T: - Explains that we should ... Closer look - do exercise B1(p.10), B5 (P. 11) (Workbook) Learn by heart all new words ngày tiết 10 I Aims đôi mươi Unit My trang chủ A closer look Ngày dạy: 06/ 9/2014 GIO N ANH TH yên By the end of the lesson, ss ... Nón - responsible (a): cú trỏch nhim 36 GIO N ANH TH lặng - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ tranh ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... Phối chương trình - Cả năm: ngày tiết x 35 tuần = 105 - học tập kỳ I: tiết x 18 tuần = 54 ngày tiết - học tập kỳ II: ngày tiết x 17 tuần = 51 huyết III giới thiệu cách học giờ đồng hồ Anh bên trên lớp: - lẻ tẻ tự lắng tai giáo ... Lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu chủ kiến - Rèn luyện giao tiếp giờ Anh học giờ đồng hồ Anh, giảm bớt sử dụng giờ Việt - bạo dạn phát âm chuẩn, thực hành thực tế nói nhiều Học đơn vị - học cũ: ... Teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học class(n) : lớp học tập classroom(n): phòng học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : đó, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) to...

Xem thêm: Cách Dùng Will Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Will Và Won’T Với Các Thì Tương Lai


... Exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS p. 18 Date: 16/ 9/2014 A CLOSER LOOK I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 - Ss wil be ... Phân loại học sinh Từ GV có phương án giảng dạy, giáo dục, giúp đỡ HS tương thích B Objectives:The nội dung of the kiểm tra 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - trăng tròn 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE thử nghiệm ENGLISH ... Lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words bởi Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - đôi mươi 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P.04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
từ bỏ khóa: giáo án giờ đồng hồ anh lớp 6 thử nghiệm trọn bộ ki 2giáo án giờ anh lớp 8 thử nghiệm trọn bộgiáo án tiếng anh lớp 6 thử nghiệm trọn bộ unit 11giáo án tiếng anh lớp 7 thử nghiệm soạn tham khảo bồi dưỡnggiao an tieng anh lop 7 thi diemgiáo án giờ đồng hồ anh lớp 6 thí điểm unit 8 sports và games lesson 7 looking backgiáo án giờ anh lớp 3 thí điểmgiáo án giờ anh lớp 4 thí điểmgiáo án tiếng anh lớp 10 thí điểmgiao an tieng anh lop 6 thi diem unit 4giáo án giờ đồng hồ anh lớp 6 thí điểm soạn tham khảo bồi dưỡnggiao an tieng anh lop 6 thi diem ki 2giao an tieng anh lop 6 thi diemgiáo án giờ anh lớp 6 thử nghiệm unit 10giáo án giờ đồng hồ anh lớp 6 thí điểm học kỳ iiBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu giúp sự đổi khác một số cytokin ở người bị bệnh xơ cứng so bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức triển khai pha chế, tiến công giá unique thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên tỉnh thái bình lần 2 gồm lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và vận dụng trong thừa nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tế huyện phải Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 thừa nhận dạng rui roGiáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 15: hấp thụ ở cồn vậtNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người dưới 18 tuổi tội vạ trong luật pháp hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động nữ theo điều khoản lao động vn từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chủ yếu trong chuyển động khoa học tập xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng chị em hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8