Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong nhì điểm mút của đoạn trực tiếp đã chỉ rõ điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là vấn đề cuối.

Bạn đang xem: Hai vecto bằng nhau khi

Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

*

*

*

2. Nhì vectơ cùng phương, thuộc hướng.

- Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ call là giá chỉ của vectơ

- nhì vectơ tất cả giá tuy vậy song hoặc trùng nhau call là nhị vectơ cùng phương

- nhị vectơ cùng phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.


*

*

Câu 1. Véctơ là 1 đoạn thẳng:

A. gồm hướng. B. có hướng dương, hướng âm.

C. gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. Hai véc tơ gồm cùng độ dài cùng ngược hướng gọi là:

A. Nhì véc tơ bởi nhau. B. Hai véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ cùng hướng. D. Nhì véc tơ thuộc phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo khái niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. Hai véctơ bằng nhau khi hai véctơ kia có:

A. cùng hướng và tất cả độ dài bằng nhau.

B. tuy vậy song và bao gồm độ dài bằng nhau.

C. cùng phương và gồm độ dài bởi nhau.

D. thỏa mãn nhu cầu cả ba đặc điểm trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo tư tưởng hai véctơ bởi nhau.

Câu 4. Nếu nhì vectơ cân nhau thì:

A. cùng hướng và thuộc độ dài. B. cùng phương.

C. thuộc hướng. D. có độ dài bởi nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào vết (...) và để được mệnh đề đúng. Hai véc tơ ngược phía thì ...

A. Bằng nhau. B. Cùng phương. C. Cùng độ dài. D. Cùng điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. Cho
điểm biệt lập
,
,
. Lúc đó khẳng định nào dưới đây đúng tốt nhất ?

A.
,
,
thẳng mặt hàng khi và chỉ còn khi

thuộc phương.

B.
,
,
thẳng hàng khi và chỉ còn khi

cùng phương.

C.
,
,
thẳng sản phẩm khi và chỉ khi

cùng phương.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý số đông đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. bao gồm duy tuyệt nhất một vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

B. Có tối thiểu 2 vectơ cùng phương với đa số vectơ.

C. gồm vô số vectơ thuộc phương với đa số vectơ.

D. không tồn tại vectơ nào thuộc phương với đa số vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta tất cả vectơ
cùng phương với đa số vectơ.

Câu 8. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng ?

A. hai vectơ

được điện thoại tư vấn là bằng nhau, kí hiệu
, nếu chúng cùng hướng và thuộc độ dài.

B. nhị vectơ
với
được hotline là bằng nhau, kí hiệu
, nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

C. hai vectơ

được call là bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác
là hình bình hành.

D. hai vectơ
với
được gọi là đều bằng nhau khi và chỉ còn khi chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: nhì vectơ

được điện thoại tư vấn là bởi nhau, kí hiệu
, nếu chúng cùng phía và cùng độ dài.

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Nhì vectơ không đều bằng nhau thì độ dài của bọn chúng không bằng nhau.

B. Nhì vectơ không cân nhau thì bọn chúng không cùng phương.

C. Nhì vectơ cân nhau thì có mức giá trùng nhau hoặc tuy nhiên song nhau.

D. Nhì vectơ có độ nhiều năm không đều nhau thì không cùng hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai bởi vì hai vectơ không đều nhau thì có thể hai vecto ngược hướng nhưng lại độ nhiều năm vẫn bởi nhau.

B. Không đúng do một trong các hai vectơ là vectơ không.

C. đúng vì hai vectơ đều nhau thì nhị vectơ cùng hướng.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. nhị vectơ cùng phương với
vectơ thứ bố thì cùng phương.

B. hai vectơ thuộc phương với cùng 1 vectơ thứ cha khác
thì cùng phương.

C. Vectơkhông là vectơ không tồn tại giá.

D. Điều khiếu nại đủ nhằm
vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

Lời giải


Chọn B.

Hai vectơ thuộc phương với một vectơ thứ ba khác
thì cùng phương.

Câu 11. Cho hai vectơ không cùng phương
cùng
. Xác định nào tiếp sau đây đúng ?

A. không tồn tại vectơ nào thuộc phương đối với tất cả hai vectơ

.

B. bao gồm vô số vectơ thuộc phương với cả hai vectơ

.

C. bao gồm một vectơ thuộc phương với tất cả hai vectơ
với
, chính là vectơ
.

D. Cả A, B, C hồ hết sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ
cùng phương với đa số vectơ. Nên bao gồm một vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ
với
, chính là vectơ
.

Câu 12. Cho vectơ
. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. gồm vô số vectơ
nhưng mà
. B. Bao gồm duy độc nhất vô nhị một
nhưng mà
.

C. bao gồm duy độc nhất một
mà lại
. D. không có vectơ
nào mà lại
.

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ
, có vô số vectơ
cùng hướng và cùng độ lâu năm với vectơ
. Nên gồm vô số vectơ

.

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. hai vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ tía thì thuộc phương.

B. hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ ba khác
thì cùng phương.

C. nhị vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ bố thì thuộc hướng.

D. Hai vectơ ngược phía với một vectơ thứ cha thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ cha khác
thì cùng phương.

Câu 14. Chọn xác định đúng.

A. hai véc tơ cùng phương thì bởi nhau.

B. hai véc tơ ngược hướng thì tất cả độ nhiều năm không bởi nhau.

C. hai véc tơ cùng phương và cùng độ nhiều năm thì bằng nhau.

D. nhì véc tơ thuộc hướng và thuộc độ dài thì bởi nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ nhiều năm thì bởi nhau.

Câu 15. Cho hình bình hành
. Trong các xác định sau hãy tìm xác minh sai

A.
.
B.
. C.
.
D.
.

Lời giải

Chọn A.

Ta bao gồm
là hình bình hành. Suy ra
.

Câu 16. Chọn xác định đúng.

A. Véc tơ là 1 trong đường thẳng có hướng.

B. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng.

C. Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng có hướng.

D. Véc tơ là một trong những đoạn trực tiếp không biệt lập điểm đầu với điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là một đoạn thẳng tất cả hướng.

Câu 17. Cho vectơ tất cả điểm đầu với điểm cuối trùng nhau. Nên lựa chọn câu sai

A. Được điện thoại tư vấn là vectơ suy biến. B. Được gọi là vectơ gồm phương tùy ý.

C. Được call là vectơ không, kí hiệu là
. D. Là vectơ có độ dài không xác định.

Lời giải

Chọn D.

Vectơ không có độ dài bằng
.

Câu 18. Véc tơ tất cả điểm đầu
điểm cuối
được kí hiệu ra sao là đúng?

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn D.

Câu 19. Cho hình vuông vắn
, khẳng định nào dưới đây đúng:

A.
.
B.
.

C.
.
D.

thuộc hướng.

Lời giải

Chọn B.

Ta bao gồm
là hình vuông. Suy ra
.

Câu 20. Cho tam giác
hoàn toàn có thể xác định được từng nào vectơ (khác vectơ không) bao gồm điểm đầu và điểm cuối là đỉnh
,
,
?

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.

Lời giải

Chọn D.

Ta có những vectơ đó là:
.

Câu 21. Cho tam giác phần đa
. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

A.
.
B.
.

C.
.
D.
không thuộc phương
.

Lời giải

Chọn A.

Ta tất cả tam giác phần lớn
không thuộc hướng
.

Câu 22. Chọn khẳng định đúng

A. nhì vec tơ cùng phương thì cùng hướng.

B. nhị véc tơ thuộc hướng thì thuộc phương.

C. nhì véc tơ thuộc phương thì gồm giá song song nhau.

D. nhì vec tơ cùng hướng thì tất cả giá tuy nhiên song nhau.

Lời giải

Chọn B.

Hai véc tơ thuộc hướng thì cùng phương.

Câu 23. Cho
điểm
,
,
không thẳng hàng,
là vấn đề bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.
.
B.
.

C.
.
D.
.

Lời giải

Chọn C.

Ta bao gồm
điểm
,
,
không thẳng hàng,
là điểm bất kỳ.


Suy ra
không cùng phương
.

Câu 24. Cho nhì điểm phân minh
. Số vectơ ( khác
) có điểm đầu và điểm cuối mang từ các điểm
là:

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn A.

Số vectơ ( không giống
) là
;
.

Câu 25. Cho tam giác các
, cạnh
. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A.
.
B.
.

C.
.
D.
cùng hướng với
.

Lời giải

Chọn C.

Ta có tam giác
đều, cạnh
.

Câu 26. Gọi
là trung điểm của đoạn
. Nên lựa chọn khẳng định đúng trong những các xác định sau :

A.
.
B.

cùng hướng.

C.
với
ngược hướng. D.
.

Lời giải

Chọn B.

Ta gồm
là trung điểm của đoạn

cùng hướng.

Câu 27. Chọn khẳng định đúng.

A. hai vectơ
với
được gọi là bằng nhau, kí hiệu
, nếu bọn chúng cùng phương và thuộc độ dài.

B. nhì vectơ
cùng
được điện thoại tư vấn là bằng nhau khi và chỉ còn khi tứ giác
là hình bình hành.

C. hai vectơ
cùng
được điện thoại tư vấn là bằng nhau khi còn chỉ khi tứ giác
là hình vuông.

D. nhị vectơ
cùng
được call là bởi nhau, kí hiệu
, nếu chúng cùng hướng và thuộc độ dài.

Lời giải

Chọn D.

A sai vì hai vectơ thuộc hướng.

B sai vì hai vectơ thuộc hướng.

C sai vày hai vectơ cùng hướng.

Câu 28. Cho tứ giác
. Rất có thể xác định được từng nào vectơ (khác
) có điểm đầu và điểm cuối là các điểm
?

A.
.
B.
.
C.
. D.
.

Lời giải

Chọn D.

Câu 29. Chọn khẳng định đúng tuyệt nhất trong các khẳng định sau :

A. Vectơ là 1 trong đoạn thẳng bao gồm định hướng.

B. Vectơ không là vectơ có điểm đầu với điểm cuối trùng nhau.

C. nhì vectơ bằng nhau nếu chúng cùng phía và thuộc độ dài.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý phần lớn đúng.

Câu 30. Cho ba điểm
,
,
phân biệt. Khi ấy :

A. Điều kiện cần và đủ nhằm
,
,
thẳng mặt hàng là
thuộc phương cùng với
.

B. Điều khiếu nại đủ nhằm
,
,
thẳng hàng là
cùng phương cùng với
.

C. Điều kiện nên để
,
,
thẳng sản phẩm là
thuộc phương cùng với
.

D. Điều kiện yêu cầu và đủ để
,
,
thẳng hàng là
.

Lời giải

Chọn A.

Điều kiện phải và đủ để
,
,
thẳng sản phẩm là
thuộc phương cùng với
.

Các vectơ kia là:
.

Câu 31. Cho đoạn trực tiếp
,
là trung điểm của
. Khi đó:

A.
. B.
cùng hướng
.

C.
. D.
.

Lời giải

Chọn D.là trung điểm của
.

Câu 32. Cho tam giác phần lớn
. Mệnh đề làm sao sau đây là sai?

A.
. B.
.

C.
. D.
không cùng phương
.

Lời giải

Chọn B.

B. sai vì hai vectơ không thuộc phương.

Câu 33. Cho hình bình hành
. Những vectơ là vectơ đối của vectơ

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn C.

Vectơ đối của vectơ

.

Câu 34. Cho lục giác gần như
trọng điểm
. Ba vectơ bởi vecto
là:

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.

Lời giải

Chọn C.

Ba vectơ bởi vecto

.

Câu 35. Cho tứ giác
. Ví như
thì
là hình gì? Tìm đáp án sai.

A. Hình bình hành. B. Hình vuông. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.

Lời giải

Chọn D.

Câu 36. Cho lục giác
, trung tâm
. Xác minh nào sau đây đúng nhất?

A.
. B.
.
C.
.
D. Cả A,B,C mọi đúng.

Lời giải

Chọn D.

Ta bao gồm
là lục giác, chổ chính giữa
. Suy ra
,
,
.

Câu 37. Cho
không giống
và cho điểm
. Có bao nhiêu điểm
thỏa
.

A. Vô số. B.
điểm. C.
điểm. D. không có điểm nào.

Lời giải

Chọn A.

Có vô vàn điểm
thỏa
.

Câu 38. Chọn câu sai :


A. từng vectơ đều phải sở hữu một độ dài, kia là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

B. Độ lâu năm của vectơ
được kí hiệu là
.

C.
.

D.
.

Lời giải

Chọn C.


.

Câu 39. Cho xác minh sau

(1).
điểm
,
,
,

đỉnh của hình bình hành thì
.

(2).
điểm
,
,
,

đỉnh của hình bình hành thì
.

(3). Nếu như
thì
điểm

đỉnh của hình bình hành.

(4). Nếu như
thì
điểm
,
,
,
theo vật dụng tự sẽ là
đỉnh của hình bình hành.

Hỏi bao gồm bao nhiêu khẳng định sai?

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn B.

Nếu
thì
điểm
,
,
,
theo máy tự đó là
đỉnh của hình bình hành.

Câu 40. Câu như thế nào sai trong các câu sau đây:

A. Vectơ đối của
là vectơ ngược phía với vectơ
và tất cả cùng độ lâu năm với vectơ
.

B. Vectơ đối của vectơ
là vectơ
.

C. nếu
là một vectơ đã cho thì với điểm
bất kỳ ta luôn hoàn toàn có thể viết :
.

D. Hiệu của nhì vectơ là tổng của vectơ đầu tiên với vectơ đối của vectơ máy hai.

Lời giải

Chọn C.

Nếu
là 1 trong những vectơ đã cho thì cùng với điểm
bất cứ ta luôn rất có thể viết :
.

Câu 41. Cho ba điểm
trực tiếp hàng, trong đó điểm
nằm trong lòng hai điểm
cùng
. Lúc đó những cặp vecto nào sau đây cùng hướng ?

A.
với
. B.
cùng
. C.
cùng
. D.
cùng
.

Lời giải

Chọn D.là hai vectơ thuộc hướng.

Câu 42. Cho lục giác rất nhiều
chổ chính giữa
. Những vectơ đối của vectơ
là:

A.
. B.
.

C.
. D.
.

Lời giải

Chọn C.

những vectơ đối của vectơ
là:
.

Câu 43. Cho hình bình hành
. Đẳng thức nào tiếp sau đây đúng.

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn D.

hình bình hành
.

Câu 44. Số vectơ ( không giống
) tất cả điểm đầu với điểm cuối mang từ
điểm phân minh cho trước là

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn A.

Số vectơ ( không giống
) có điểm đầu và điểm cuối rước từ
điểm phân biệt cho trước là


Câu 45. Cho tứ giác
. Call
theo thứ tự là trung điểm của
. Trong các xác minh sau, hãy tìm xác định sai?

A.
.
B.
.
C.
.
D.
.

Lời giải

Chọn D.

Ta có
là mặt đường trung bình của tam giác
. Suy ra
hay

Câu 46. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng:

A. Nhì vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Nhì vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba khác
thì cùng phương.

C. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ bố thì thuộc hướng.

D. Nhì vectơ ngược hướng với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

A. sai vị vectơ đồ vật ba có thể là vectơ không.

B. đúng.

Câu 47. Cho tam giác đông đảo
với đường cao
. Đẳng thức nào sau đây đúng.

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn B.

A. Sai do hai vectơ ngược hướng.

B. đúng vị
là trung điểm
với
thuộc hướng .

Câu 48. Cho hình bình hành
. Đẳng thức nào dưới đây sai.

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn A.


sai vị
là hình bình hành.

Câu 49. Cho hai điểm rành mạch

. Điều kiện để điểm
là trung điểm của đoạn trực tiếp
là:

A.
. B.
. C.
. D.
.

Lời giải

Chọn A.


.

Câu 50. Cho tam giác
cùng với trục trung ương
.
là vấn đề đối xứng cùng với
qua trung khu
của đường tròn ngoại tiếp tam giác
. Xác minh nào sau đây là đúng ?

A.
với
. B.

.

C.

. D.
với

.

Lời giải

Chọn C.

Ta bao gồm
là 2 lần bán kính
.

Ta tất cả

Ta lại có

Từ
tứ giác
là hình bình hành
.


*
Reply
*
6
*
0
*
phân tách sẻ

Chế độ Mạc lấp là gì

Nhật Bản, hôm nay, đã có một chế độ quân công ty lập hiến quốc hội kể từ năm 1868, sau thời điểm Minh Trị Duy Tân, sau thời điểm Chiến tranh Boshin dứt Mạc bao phủ và ...


Hỏi ĐápLà gì
Khối lăng trụ ngũ giác có tất cả bao nhiêu cái

indainam.com xin giới thiệu tới bạn đọc Hình lăng trụ là gì? Lăng trụ tam giác đều, tứ giác đều, lục giác.Bạn vẫn xem: Hình lăng trụ là gìNội dung tài ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Dịch vụ băng rộng cố định là gì

Dịch vụ mạng băng rộng cố định cung cấp đến khách hàng các dịch vụ thương mại mạng hóa học lượng, ổn định và bảo mật thông tin cao nhất. Goviettel là giữa những đơn ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữDịch
100ml nước bằng bao nhiêu muỗng canh

Thực phẩm và đồ uống,Món chính100 gram con đường - đây là bao nhiêu? Làm nuốm nào tiện lợi để giám sát chúng?Đường - giữa những sản phẩm phổ cập ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Yard nghĩa là gì

Trong cuộc sống có khá nhiều đơn vị đo lường. Trong các số ấy có đơn vị chức năng Yard. Vậy, Yard là gì? Một Yard bằng bao nhiêu mét, cm, nội dung bài viết này Vietbox sẽ giải đáp ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gì
Tắm trắng body toàn thân cho nam giá chỉ bao nhiêu

Sắp tới bạn nữ muốn chuyển tôi về ra mắt cha mẹ cô ấy nhằm tính chuyện kết hôn. Mặc dù nhiên, thời gian vừa rồi tôi lại chạy công trường nhiều nênvùng domain authority ...


Hỏi ĐápBao nhiêuCrytoGiá
Apple flagship store là gì

Cửa mặt hàng flagship là gì ? Flagship store là cửa hàng hàng đầu trong một chuỗi shop bán lẻ. Nó vận động để phô diễn thương hiệu hay tiếng tăm nhà bán ...


Hỏi ĐápLà gìCông NghệApple
Consumer Empowerment là gì

One of the best ways to build a relationship with your customers is through empowerment. In this article, were going lớn define the term & show some examples of empowerment as it relates to ...


Hỏi ĐápLà gì
Tiến sĩ thạc sĩ là gì

Các bằng được cấp tại Mỹ được phân thành hai loại: Bằng đại học và bởi sau đại học.Bằng đại học bao hàm bằng cử nhân và bằng cao đẳng. Bằng ...


Hỏi ĐápLà gì
Bha đẩy mụn trong bao lâu

Đã bao gồm rất nhiều bài viết viết về sự khác hoàn toàn của Kích Ứng, Dị Ứng, có mụn hay Đẩy Mụn, nhưng mà trong nội dung bài viết này, Láng ao ước tập trung nói về BHA cùng ...


Hỏi ĐápBao lâu
Vợ ông xã có buộc phải dùng bao cao su

Uống thuốc né thai cần thiết sau 3 tiếng dục tình bị rách rưới bao gồm mang bầu không? ...


Hỏi ĐápCó nên
Chuỗi cung ứng Logistics là gì

Dịch vụ logistics luôn xuất hiện từ điểm thứ nhất đến vị trí tiêu thụ sau cuối để thỏa mãn nhu cầu yêu ước của khách hàng hàng.Các quy trình từ đầu mang lại cuối ...


Hỏi ĐápLà gì
Dạy học tập tích hợp nhiều môn là gì

Chắc hẳn những phụ huynh vẫn nghe tới giáo dục và đào tạo STEM là việc tích hợp link giữa các môn học. Vậy tích hợp tại chỗ này gồm nhưng bí quyết nào, thì hãy cùng ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtHọc
Những câu nói hay trong truyền tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

Lần update gần tốt nhất November 30th, 2020 - 02:32 pmTuổi trẻ con Đáng giá bán Bao Nhiêu? Rosie Nguyễn là một trong những người bạn sát cánh đồng hành giúp chuẩn bị hiệu quả cho cuộc ...


Hỏi ĐápBao nhiêuCrytoGiá
Thuật ngữ unique là gì

Chất lượng là gì? chất lượng là một thuật ngữ khôn cùng quen thuộc; được sử dụng khắp đầy đủ nơi trường đoản cú sản phẩm cho tới dịch vụ. Mặc dù nhiên, định nghĩa về ...


Hỏi ĐápLà gì
Chuyển tiền tại cây ATM Vietcombank buổi tối đa bao nhiêu

Dịch vụ chuyển tiền bank Vietcombank chắc hẳn rằng rất thân quen với các khách hàng tài giỏi khoản sinh hoạt đây. Và mức hạn chuyển khoản là điều bạn nên chú ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Ty giằng xà gồ giờ đồng hồ anh là gì

Thanh ren, ty ren,ty rănglà sản phẩm quan trọng đặc biệt trong xây đắp xây dựng dân dụng nhất là thi công điện nước, hệ thống điều hòa, hệ thống phòng cháy ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Perimenopause là gì

Mãn tởm Triệu chứng và chẩn đoánPerimenopause là gì?by Kate Bracy, RN, NPShare on FacebookShare on TwitterHiểu các dấu hiệu sớm của thời kỳ mãn kinhPerimenopause nghĩa ...


Hỏi ĐápLà gì
Tiên lượng gan là gì

Nếu như bạn hiện nay đang bị ung thư, bao gồm thể bạn sẽ có những thắc mắc về mức độ trầm trọng của bệnh lý và cơ hội sống của chủ yếu mình. Dự báo về diễn ...


Hỏi ĐápLà gì
Hình lăng trụ đứng tam giác có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật

Hình lăng trụ đứng là một phần kiến thức đặc biệt quan trọng trong hình học 11. Đây là phần con kiến thức có không ít bài tập liên quan. Vậy hình lăng trụ đứng là ...

Xem thêm: 30 Đề Ôn Thi Toán Bắt Đầu Từ Đâu? Ôn Thi Đại Học Môn Toán Bắt Đầu Từ Đâu


Hỏi ĐápBao nhiêu
Quảng Cáo

Tương Tự


Thế như thế nào là làm phản ứng hóa học6 tháng trước. BởiMissquyen_bmt
Bạn là người ra sao phỏng vấn6 mon trước. Bởivo_hoai1
Con trai ghen như thế nào6 tháng trước. Bởidangquyen_bmt
Mục đích học hành của học sinh có ý nghĩa sâu sắc như cầm cố nào 6 tháng trước. BởiDrdungxinh
Vàng ối là màu vàng như vậy nào6 mon trước. Bởidangthuyet2

Toplist được quan tâm


#1
Top 10 vấp đề xuất nghịch quang đãng mê gọi truyện 20224 ngày trước
#2
Top 9 căn cứ vào atlat địa lí vn trang 10, cho thấy thêm sông nào sau đây thuộc khối hệ thống sông mê kông 20225 ngày trước
#3
Top 10 de thi toán lớp 8 học kì 2 năm 2022 20225 ngày trước
#4
Top 10 phim tuy vậy joong ki tiên tiến nhất 20226 ngày trước
#5
Top 9 bảng lương excel đơn giản và dễ dàng 20222 ngày trước
#6
Top 9 canxi hữu cơ dạng bột 20226 ngày trước
#7
Top 10 vbt lớp 4 tập 1 trang 34 20226 ngày trước
#8
Top 10 tài liệu chuyên toán trung học cơ sở lớp 8 20225 ngày trước
#9
Top 8 soạn tiếng anh 8 unit 8: english speaking countries 202218 tiếng trước

Xem Nhiều


Đặc điểm nào khiến cho kiểu chữ Modern khác hoàn toàn với loại Transitional4 ngày trước. BởiKinhtan_lover
Ngày sinh của các nhân đồ gia dụng trong Kimetsu Yaiba4 ngày trước. Bởiletunghn
Nuôi ghép hạt phấn của cây gồm kiểu gene AaBb rất có thể thu được cây bao gồm kiểu gen4 ngày trước. Bởitranquyen_2020
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ đeo tay vạn năng de 960tr6 ngày trước. Bởidang_thuyet1
Top trăng tròn khu ăn uống Huyện Sóc tô Hà Nội 20226 ngày trước. BởiKinhDangmoi
Toán thể tích lớp 55 ngày trước. Bởinguyennho1
Nhân định nào không nên khi nói đến vai trò của pháp luật6 ngày trước. BởiKimypt
Cư tê nghĩa là gì trên facebook2 ngày trước. BởiMiss_nhokitty
the right combination là gì - Nghĩa của từ bỏ the right combination6 ngày trước. Bởiphamdung_pt
đứng top 2 cửa hàng vinmart+ thị xã Thái Thuỵ tỉnh thái bình 20224 ngày trước. Bởidang_anh2022

Chủ đề


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìHọc TốtNghĩa của từCông NghệToplistTop ListBao nhiêuBài TậpKhỏe ĐẹpXây ĐựngĐịa Điểm HaySản phẩm tốtNgôn ngữTiếng anhỞ đâuDịch phía dẫnSo SánhTại saoMón NgonThế nàoMáy tínhVì saoSo sánhKhoa HọcBao lâuBài tậpThuốcNghĩa là gìPhương trìnhĐại họcCó nênFacebookMàn hình

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 xây nhà ở Inc.