Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số

Với Phương pháp Tìm tập xác định của hàm số Toán lớp 9 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập Tìm tập xác định của hàm số từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Hàm số xác định khi nào

*

Phương pháp giải

+ Hàm số dạng phân thức A/B xác định ⇔ B ≠ 0.

+ Hàm số dạng căn thức √A xác định ⇔ A ≥ 0.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm tập xác định của các hàm số:

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số y = x2 + √2x + 1 có nghĩa với mọi x ∈ R.

Vậy hàm số xác định với mọi x ∈ R.

b) Hàm số

*
xác định ⇔ x2 – 1 ≠ 0 ⇔ x ±1.

Vậy hàm số có tập xác định x ≠ ±1 .

c) Hàm số y = √2x xác định ⇔ x ≥ 0.

Vậy hàm số có TXĐ: x ≥ 0 .

Ví dụ 2: Tìm tập xác định của hàm số

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

*

Vậy hàm số có TXĐ: x > 2/3

b) Hàm số y = |2x-3| xác định với mọi x.

Vậy hàm số xác định với mọi x.

c) Hàm số

*
xác định

*

Vậy hàm số có tập xác định

*
.

Ví dụ 3: Tìm tập xác định của hàm số

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

⇔ x2 - 2x - 3 ≥ 0

⇔ (x + 1)(x – 3) ≥ 0

*

Vậy hàm số có tập xác định x≥ 3 hoặc x ≤ -1 .

b) Hàm số

*
xác định

*

(Vì x > 1 nên không xảy ra trường hợp 2x + 1 và x – 2 cùng âm).

Xem thêm: Chi Tiết Nào Không Phải Là Của Hệ Thống Làm Mát Trên Ô Tô, Chi Tiết Nào Không Phải Là Của Hệ Thống Làm Mát

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ 2.

c)

*

⇔ x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ -1.

Vậy hàm số có tập xác định x ≠ -1.

*

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Hàm số

*
có tập xác định:

A. x ≤ 5 B. x ≥ 5 C. x 5.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 2: Giá trị nào của x thuộc tập xác định của hàm số

*
:

A. x = 0B. x = 1C. x = -1 D. x = -9

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 3: Hàm số

*
xác định khi:

A. x ≠ 2; x 3 B. 2 ≤ x ≤ 3

C. x ≤ 2 hoặc x ≥ 3. D. x = 2 hoặc x = 3.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 4: Giá trị nào của x dưới đây không thuộc tập xác định của hàm số

*
?

A. x = 4.B. x = 3C. x = 2D. x = -4.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện xác định của hàm số

*
?