Ghi nhớ một số trong những hidroxit bao gồm tính lưỡng tính thường chạm mặt như: Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Pb(OH)2, ...
Bạn đang xem: Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính

*
*
*
*
*
*
*
*

Anion $X^ - $ và cation Y2+ đầy đủ có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là:


Cấu hình electron của ion X3+ là 1s22s22p63s23p63d5. Vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, yếu tố X thuộc


Nguyên tử của thành phần X gồm tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân nguyên tử X gồm số phân tử không có điện nhiều hơn thế số hạt có điện là 1. địa chỉ (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là


Các kim loại X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron nguyên tử theo lần lượt là: 1s22s22p6 3s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm những kim nhiều loại xếp theo chiều tăng đột biến tính khử trường đoản cú trái sang đề nghị là:


Nguyên tử của nhân tố X có electron ở tầm mức năng lượng tối đa là 3p. Nguyên tử của nhân tố Y cũng có thể có electron sinh hoạt mức tích điện 3p và bao gồm một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y gồm số electron hơn yếu nhau là 2. Nguyên tố X, Y theo thứ tự là


Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) cùng R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng cao theo lắp thêm tự


Cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), đắm say (Z = 14), Mg (Z = 12). Hàng gồm những nguyên tố được bố trí theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử trường đoản cú trái sang đề nghị là:


X cùng Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai team A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số phân tử proton trong nguyên tử X với Y là 33. Thừa nhận xét nào dưới đây về X, Y là đúng?


Hai thành phần X và Y và một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc đội IIIA (ZX + ZY = 51). Phát biểu nào sau đây đúng?


Công thức phân tử của hợp hóa học khí tạo bởi nguyên tố R với hydrogen là RH3. Vào oxide cơ mà R bao gồm hóa trị cao nhất thì oxygen chiếm phần 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là


Nguyên tử của nhân tố X có cấu hình electron phần ngoài cùng là ns2np4. Vào hợp hóa học khí của yếu tắc X với hydrogen, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm cân nặng của yếu tố X vào oxide cao nhất là
Xem thêm: Cân Bằng Các Phương Trình Hóa Học Sau, Bài Tập Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 8

Phần trăm khối lượng của thành phần R vào hợp hóa học khí với hydrogen và trong oxide tối đa tương ứng là a% cùng b%, cùng với a : b = 11 : 4. Phát biểu làm sao sau đấy là đúng?


Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxide cao nhất là YO3. Yếu tắc Y chế tạo ra với kim loại M vừa lòng chất gồm công thức MY, trong các số đó M chiếm phần 63,64% về khối lượng. Kim loại M là