1. Khái niệm: Khi thay thế sửa chữa nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta được hợp chất amin. Ví dụ: CH3-NH2; CH3- NH-CH3

2. Công thức

a. Amin: CxHyNt điều kiện: 0 xHyN điều kiện: 0 nH2n+3N ( n ≥ 1)

3. Phân loại

a. Theo nơi bắt đầu hidrocacbon

* amin béo: CH3-NH2

* amin thơm: C6H5-NH2 (anilin)

b. Theo bậc amin:

* amin bậc I: R – NH2

* amin bậc II: R – NH – R’

* amin bậc III: $eginarray*35l R-undersetmathopN,-R^' \ ~,,,,,,,,,,R^'' \endarray$

4. Đồng phân: Amin có đồng phân về mạch cacbon, vị trí nhóm chức, bậc amin. (C2H7N, C3H9N)

5. Danh pháp:


*

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

- những amin CH3-NH2, (CH3)2-NH, (CH3)3N, C2H5-NH2 là những chất khí, mùi khai, tan các trong nước.

Bạn đang xem: Hóa 12 chương 3

- Anilin C6H5NH2 là chất lỏng, không mùi, ít tan vào nước, nặng hơn nước.

- những amin thường rất độc

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC:  Amin có tính bazơ tương tự NH3

1. Tính bazơ

a. Phản ứng cùng với nước: CH3-NH2 + H2O $undersetoversetlongleftrightarrow$ + + OH-

* những amin phệ làm quỳ tím hóa xanh (nhận biết amin)

* C6H5NH2 (anilin) ko làm chuyển màu quỳ tím (do gồm tính bazơ hết sức yếu)

b. Phản nghịch ứng cùng với axit: CH3-NH2 + HCl → +Cl- ( metyl amoni clorua)

đặc đặc sương trắng => dìm biết

C6H5NH2 HCl → +Cl- ( phenyl amoni clorua)

c. So sánh tính bazơ của những amin:

(Rthơm)3N  thơm)2NH thơmNH2 3 no NH2 no)2NH no)3N

 Chú ý: với nơi bắt đầu Rno càng to kềnh thì tác động không gian của chính nó càng phệ làm cản trở quá trình H+ tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH no)3N sẽ không hề đúng nữa.

2. Bội phản ứng nuốm ở nhân thơm của anilin (nhận biết anilin)

C6H5-NH2 + 3B2 → C6H2Br3NH2 (↓ trắng) + 3HBr

B. AMINO AXIT

I. KHÁI NIỆM

1. Amino axit là hợp hóa học hữu cơ tạp chức phân tử gồm chứa đồng thời team amino (-NH2) cùng nhóm cacboxyl (-COOH)

2. Công thức: amino axit: R(NH2)n(COOH)m hoặc CxHyOzNt

3. Đồng phân: (C2H5O2N cùng C3H7O2N)

4. Danh pháp:


*

II. CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

- Phân tử có nhóm –COOH miêu tả tính axit

- Phân tử gồm nhóm –NH2 mô tả tính bazơ

- gồm sự tương tác tạo ra ion lưỡng cực: H2N-R-COOH $undersetoversetlongleftrightarrow$ H3N+- R – COO-

- Amino axit là đông đảo hợp hóa học ion, ở đk thường là chất rắn kết tinh, dễ dàng tan trong nước.

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất lưỡng tính: làm phản ứng cùng với axit vô cơ táo bạo và bazơ mạnh

HOOC-CH2-NH2 + HCl → HOOC-CH2-NH3Cl

H2N-CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

2. Tính axit, bazơ của dung dịch amino axit: R(NH2)n(COOH)m

+ Đối với vừa lòng chất bao gồm dạng (NH2)xR(COOH)y

+ giả dụ x y → dung dịch có môi trường thiên nhiên bazơ→ quỳ gửi xanh

+ giả dụ x = y → hỗn hợp có môi trường thiên nhiên trung tính→ không chuyển màu quỳ

+ Đối với hợp hóa học dạng: R(NH3Cl)x(COOH)y(NH2)z(COONa)t

+ ví như x + y > z + t môi trường axit => quì thanh lịch đỏ

+ trường hợp x + y quì sang trọng xanh

+ nếu như x + y = z + t môi trường trung tính => không chuyển màu quì

3. Phản nghịch ứng riêng của group –COOH: làm phản ứng este hóa

NH2–CH2–COOH + C2H5OH $undersetoversetlongleftrightarrow$ H2N–CH2–COO-C2H5 + H2O

4. Phản bội ứng trùng ngưng:

nH2N-5–COOH → -(-NH–5–CO-)n- + nH2O

axit-ε-aminocaproic policaproamit (tơ capron) 

C. PEPTIT VÀ PROTEIN

I. PEPTIT

1. Khái niệm

- Peptit: là nhiều loại hợp chất đựng từ 2 cho 50 cội α-amino axit links với nhau bởi các liên kết peptit

- link peptit: là link -CO – NH- giữa hai đơn vị α- amino axit

- đội –CO – NH-: được hotline là team peptit

* Phân tử peptit chứa 2 gốc α-amino axit hotline là đipeptit (có 1 links peptit)

* Phân tử peptit cất 3 nơi bắt đầu α-amino axit gọi là tripeptit (có 2 links peptit)

* Phân tử peptit đựng trên 10 gốc α-amino axit gọi là poli peptit

2. Tính chất hóa học

Phản ứng thủy phân (xt axit hay bazơ) → những α - amino axit.

Phản ứng màu: peptit + Cu(OH)2/NaOH → hợp chất màu tím (phức hóa học của đồng)

II. PROTEIN

1. Khái niệm: Protein là phần đa polipeptit cao phân tử tất cả phân tử khối từ vài chục nghìn mang lại vài triệu.

2. Phân loại: 2 loại

Protein đối chọi giản: khi thủy phân cho hỗn hợp các α - amino axit

Protein phức tạp: là nhiều loại protein được chế tạo ra thành trường đoản cú protein dễ dàng và phi protein. 

3. Tính chất:

Tính chất đông tụ: những protein hình mong tan được vào nước chế tác thành hỗn hợp keo với đông tụ lúc đun nóng.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Thiên Nhiên Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa, Nước Ta Là Do

Ví dụ: Sự đông tụ của tròng trắng trứng khi đun nóng

Phản ứng thủy phân: (xt axit xuất xắc bazơ) sản xuất thành α-amino axit

Protein $xrightarrowxt$ các chuỗi peptit $xrightarrowxt$ những α-amino axit

Phản ứng màu sắc với Cu(OH)2/NaOH tạo thành màu tím đặc trưng để riêng biệt protein.

Protein + Cu(OH)2 $xrightarrowOH^-$hợp hóa học màu tím => phản ứng nhận biết lòng white trứng