tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 2: xác minh nhanh hóa trị của các nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử trong số hợp chất sau:

N2O5, N hóa trị … Cr2O3, Cr hóa trị … ZnO, Zn hóa trị … H2SO3, SO3 hóa trị …

K2O, K hóa trị … SiO2, mê man hóa trị …

Mn2O7, Mn hóa trị … Ag2O, Ag hóa trị …


*

(Nleft(V ight)\Crleft(III ight)\Znleft(II ight)\SO_3left(II ight)\Kleft(I ight)\Sileft(IV ight)\Mnleft(VII ight)\Agleft(I ight))


*

/ phụ thuộc vào độ âm điện,hãy xác minh hợp hóa học ion, hợp chất cộng hóa trị trong số chất sau:

HCl, KCl; K2O; CH4

Cho nguyên tố: K H C Cl O

Độ âm điện: 0,82 2,2 2,55 3,16 3,44

2/ Viết quá trình hình thành đúng theo chất: 

a/ K2O. B/KCl


1/

- HCl: Hiệu độ âm năng lượng điện = 3,16 - 2,2 = 0,96 => lk cùng hóa trị có cực

- KCl: Hiệu độ âm điện = 3,16 - 0,82 = 2,34 => lk ion

- K2O: Hiệu độ âm năng lượng điện = 3,44 - 0,82 = 2,62 => lk ion

- CH4: Hiệu độ âm điện = 2,55 - 2,2 = 0,35 => lk cộng hóa trị ko cực

2/

a) K2O

K0--> K+ + 1e

O0+2e--> O2-

Do ion K+ và O2- trái dấu đề nghị chúng hút nhau do lực hút tĩnh điện

2K+ + O2- --> K2O

b) KCl

K0--> K+ + 1e

Cl0+1e-->Cl-

Do ion K+ và Cl- trái dấu đề xuất chúng hút nhau vì chưng lực hút tĩnh điện

K+ + Cl- --> KCl


 

a) Hãy lp công thc hoá hc ca các nguyên tsau vi oxi: 

Na(I) Mg(II) Al(III) S(IV) P(V) O(II) 

b) kiếm tìm hoá trị các nguyên tố trong số hợp hóa học sau :CTHH Hóa trCTHH Hóa tr K2O K( ) Al2O3 Al ( ) FeO fe ( ) NaOH na ( ) SO2 S ( ) Fe2(SO4)2 fe ( ) NO N ( ) MgCl2 Mg ( )


Cho các hợp hóa học sau: F2; CaCl2; K2O; N2; H2O; MgO 

Cho biết từng loại links trong thích hợp chất. 

Viết CT e- ,CTCT đối với hợp chất gồm LK cùng hóa trị. 

Viết sơ đồ di chuyển e- đối với hợp chất có LK ion. 

Xác định điện hoá trị và cùng hoá trị của những nguyên tố bao gồm trong phù hợp chất. 

 


Xác định năng lượng điện hoá trị và cùng hoá trị của các nguyên tố tất cả trong thích hợp chất:

F2: 0

CaCl2: Ca2+ cùng Cl-

MgO: Mg2+ O2-

NCl3: N3+ Cl-

SiH4: Si4- và H+

K2O: K+ và O2-

N2: 0

H2O: H+ và O2-


Câu 4.

Bạn đang xem: Hóa trị của k trong các hợp chất k2o là

 Cho độ âm điện C: 2,55; K: 0,82; H: 2,2; Cl: 3,16; O: 3,44 để xác định liên kết vào phân tử các chất sau: CO2, HCl, K2O, KCl. Chất có links cộng hóa trị không phân rất là:

A. Cl2 B. HCl C. K2O D. KCl

Câu 5. Cho độ âm điện C: 2,55; K: 0,82; H: 2,2; Cl: 3,16; O: 3,44 để xác minh liên kết trong phân tử những chất sau: CO2, HCl, K2O, Cl2. Hóa học có links ion là:

A. CO2 B. HCl C. K2O D. Cl2


a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy cách làm hóa học của hai hợp hóa học trong câu 2 làm cho thí dụ.

b) Biết bí quyết hóa học K2SO4 trong đó tất cả K hóa trị I, đội (SO4) hóa trị II. Hãy đã cho thấy là cách làm hóa học trên tương xứng đúng theo nguyên tắc hóa trị.


a) Quy tắc hóa trị cùng với hợp chất hai nguyên tố: Trong phương pháp hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của thành phần này bằng tích của chỉ số cùng hóa trị của nhân tố kia.

VD theo bài bác 2 ta có :

FeO : sắt hóa trị II, oxi cũng hóa trị II ⇒ II.1 = 1.II

SiO2 : mê man hóa trị IV, oxi hóa trị II ⇒ IV .1 = II. 2

b) Vì K hóa trị I, nhóm SO4 hóa trị II

Theo phép tắc hóa trị: 2 x I = 1 x II.

⇒ cách làm K2SO4 là công thức phù hợp với phép tắc hóa trị.


(1) H2(k) + CuO(r) ;

(3) sắt (r) + O2 (r)

(5) Cl2 (k) + O2(k);

Số trường hợp bao gồm phản ứng hóa học xẩy ra là:

B.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Lắp Mạch Điện Hai Công Tắc Hai Cực Điều Khiển Hai Đèn

 2

D. 5


(1) H2(k) + CuO(r) ;

(3) fe (r) + O2 (r)

(5) Cl2 (k) + O2(k);

Số ngôi trường hợp gồm phản ứng hóa học xảy ra là:

B. 2


Cho các nguyên tố K(Z=19); Ca(Z=20)

a/ Vi trí vào BTH, đặc thù hóa học.b/ So sánh tính chất của K, Ca

c/ khẳng định hóa trị cao nhất trong hợp chất oxit .Viết công thức oxit cao nhất, công thức hiđroxit tương xứng của K, Ca