Hỗn thích hợp khí O2 và Cl2 hoàn toàn có thể tồn tại cùng cả nhà do hai khí ko phản ứng với nhau.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau

PTHH:

A) H2S + 4Cl2 + 4H2O → 8HCl + H2SO4.B) NH3 + HCl → NH4C) 2HI + Cl2 → 2HCl + I2.

Nung m gam Al trong 6,72 lít O2. Hóa học rắn thu được sau phản bội ứng đến hoà tan không còn vào dung dịch HCl thấy cất cánh ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo sống đktc). Giá trị của m là


Hấp thụ hết 5,6 lít CO2 (đktc) vào dung dịch cất 0,1 mol NaOH và 0,15 mol Ba(OH)2. Xong phản ứng, lọc vứt kết tủa rồi cô khô hết nước lọc với nung đến cân nặng không đổi thu được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là


Cho 2,8 gam anken A làm mất màu hoàn toản dung dịch cất 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là


Cho 4,06 gam Gly-Ala-Gly tác dụng với 100ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng chiếm được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Cho 1,35g tất cả hổn hợp Cu, Mg, Al chức năng hết với hỗn hợp HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2. Trọng lượng muối tạo nên trong hỗn hợp là


Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Mang lại 2,2 gam X vào trăng tròn gam hỗn hợp NaOH 8%, đun nóng, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y thu được 3 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là


Đốt cháy 19,04 gam hỗn hợp có Mg với Fe vào 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí gồm O2 và Cl2, chiếm được 32,50 gam rắn X (không thấy khí bay ra). Cho toàn thể X vào dung dịch cất 0,8 mol HCl loãng, nhận được a mol khí H2 với dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y, mang kết tủa, nung không tính không khí đến cân nặng không đổi, chiếm được 28,0 gam rắn khan. Nếu mang lại dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO (sản phẩm khử tốt nhất của N+5) cùng 162,54 gam kết tủa. Quý hiếm của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa gồm tính khử.

(b) Phenol gia nhập phản ứng cầm brom nặng nề hơn benzen.

(c) Anđehit chức năng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Natri phenolat thâm nhập phản ứng thế với dung dịch Br2.

(e) hỗn hợp phenol trong nước làm cho quỳ tím hỏa đỏ.

Xem thêm: Trọn Bộ Bài Tập Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành Lớp 7

(f) hỗn hợp phenylamoni clorua có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.

Các phát biểu sai là:


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp A có Al2(SO4)3, FeSO4, ZnSO4, CuSO4. Lọc rước kết tủa rồi đem nung xung quanh không khí đến cân nặng không đổi thu được rắn X. Luồng khí teo dư vào X nhận được rắn Y. Những chất vào rắn Y là (phản ứng xẩy ra hoàn toàn)


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang lại 25,74 gam X chức năng với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được glixerol cùng m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X chức năng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo E tất cả hai este solo chức, là đồng phân cấu tạo và những chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E phải vừa đầy đủ 30,24 lít khí O2 (đktc), thu được 52,80 gam CO2 cùng 10,80 gam H2O. Đun lạnh m gam E với dung dịch NaOH dư thì tất cả tối đa 200 ml dung dịch NaOH 1M phản nghịch ứng thu được hỗn hợp T cất 16,70 gam lếu hợp bố muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là


Cho những chất sau: metyl fomat, stiren, ancol anlylic, metyl acrylat, axit acrylic, axit axetic, axit metacrylic, vinyl axetat. Có bao nhiêu chất tính năng với H2 (Ni, to)?


Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp CuSO4 và NaCl vào nước, thu được hỗn hợp X. Thực hiện điện phân X với những điện cực trơ, màng phòng xốp, chiếc điện gồm cường độ không đổi. Toàn bô mol khí thu được trên cả hai điện cực (n) nhờ vào vào thời hạn điện phân (t) được mô tả như vật thị mặt (đồ thị vội vàng khúc tại những điểm M, N). đưa sử công suất điện phân là 100% làm lơ sự cất cánh hơi của nước. Quý hiếm của m là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam