toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO-

g. HF ⇆ H+ + F-

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4-


*

Phân các loại chất điện li cùng viết phương trình điện li của những chất sau: K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, CaO, HCOOH, MgCl2, Al2(SO4)3, H2CO3, H3PO4, Ba(OH)2


Viết phương trình điện li của các chất dưới đây trong dung dịch :

1. Axit bạo dạn H2SeO4 (nấc thứ nhất điện li mạnh) 2. Axit yếu ớt 3 nấc H3PO4

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

4. Na2HPO4

5. NaH2PO4 6. Axit mạnh dạn HMnO4

7. Bazơ mạnh khỏe RbOH

 


Viết phương trình năng lượng điện li của các chất tiếp sau đây trong dung dịch :

1. Axit mạnh mẽ H2SeO4 (nấc trước tiên điện li mạnh)

(H_2SeO_4 ightarrow H^++HSeO_4^-)

(HSeO_4^-leftrightarrow H^++SeO_4^2-)

 2. Axit yếu đuối 3 nấc H3PO4

(H_3PO_4leftrightarrow H^++H_2PO_4^-)

(H_2PO_4^-leftrightarrow H^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)

3. Hiđroxit lưỡng tính Pb(OH)2

(Pbleft(OH ight)_2leftrightarrow Pb^2++2OH^-)

(Pbleft(OH ight)_2leftrightarrow PbO_2^2-+2H^+)

4. Na2HPO4

(Na_2HPO_4leftrightarrow2Na^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)

5. NaH2PO4

(NaH_2PO_4leftrightarrow Na^++H_2PO_4^-)​​​​

​(H_2PO_4^-leftrightarrow H^++HPO_4^2-)​

​(HPO_4^2-leftrightarrow H^++PO_4^3-)​

 

6. Axit dũng mạnh HMnO4​​

(HMnO_4 ightarrow H^++MnO_4^-)

7. Bazơ táo bạo RbOH

(RbOH ightarrow Rb^++OH^-)


Đúng 2
bình luận (0)

viết phương trình năng lượng điện ly của những chất sau : K2S , Na2HPO4 , NaH2PO4 , Pb(OH)2 , HBrO , HF , HClO4 .

Bạn đang xem: K2s là chất điện li mạnh hay yếu


Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện li
1
0
Gửi bỏ

Phân trình điện li:

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li mẫu mã bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li hình dáng axit

e) HBrO H+ + BrO-

g) HF H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.


Đúng 0
phản hồi (1)

K2S, NaH2PO4, Pb(OH)2, H2CO3, CaO điện li bạo phổi hay yếu

Viết hộ cả PT điện li CaO


Lớp 11 chất hóa học
1
1
Gửi bỏ

K2S, NaH2PO4 là chất điện li mạnh

Pb(OH)2, H2CO3  là chất điện li yếu

CaO chưa hẳn chất năng lượng điện li.


Đúng 1

phản hồi (0)

Viết phương trình điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 


Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự điện li
3
0
gởi Hủy

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + HPO42-HPO42- Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu dáng bazơH2PbO2 H+ + BrO-

g) HF
Đúng 0

comment (0)
a/ K2S -> 2K+ S2_

b/ Na2HPO4 -> 2Na +. HPO42-HPO42- H + + PO43- 

c/ NaH2PO4 -> mãng cầu + + H2PO4-H2PO4 - H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d/ Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li phong cách bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li kiểu dáng axit 

e/ HBrO H+ + BrO-

g/ HF H+ +F-

h/ HCIO4 -> H+ +CIO4-


Đúng 0
bình luận (0)

Võ Đông Anh Tuấn tự hỏi từ bỏ trả lời


Đúng 0
comment (3)

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 


Lớp 11 chất hóa học Chương 1. Sự điện li
2
0
gửi Hủy

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li hình dạng bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li thứ hạng axit

e) HBrO H+ + BrO-

g) HF H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.


Đúng 0

bình luận (0)

K2S  2K+ + S2- Na2HPO4  2Na+ + HPO42-HClO4  H+ +ClO4-Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH-Pb(OH)2  2H+ + PbO22-HF  H+ +F-HPO42-  H+ + PO43-NaH2PO4  Na+ + H2PO4-H2PO4-  H+ + HPO42-HPO42-  H+ + PO43-HBrO  H+ + BrO-


Đúng 0

bình luận (0)

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 


Lớp 0 hóa học
4
0
gửi Hủy

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li giao diện bazơH2PbO2 2H+ + PbO22- : phân li hình dáng axit

e) HBrO H+ + BrO-

g) HF H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.


Đúng 0

phản hồi (0)

(K_2S ightarrow2K^++S^2-)

(Na_2HPO_4 ightarrow2Na^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-underrightarrowleftarrowH^++PO_4^3-)

(NaH_2PO_4 ightarrow Na^++H_2PO_4^-)

(H_2PO_4^-underrightarrowleftarrowH^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-underrightarrowleftarrowH^++PO_4^3-)

(Pbleft(OH ight)_2underrightarrowleftarrowPb^2++2OH^-)

(Pbleft(OH ight)_2underrightarrowleftarrow2H^++PbO_2^2-)

(HBrOunderrightarrowleftarrowH^++BrO^-)

(HFunderrightarrowleftarrowH^++F^-)

(HClO_4 ightarrow H^++ClO_4^-)


Đúng 0
phản hồi (0)
B
Đúng 0
phản hồi (0)

Viết phương trình điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4.

Xem thêm: Rulo Winery - Ru Lo (@Rulowelder)

 


Lớp 11 đồ gia dụng lý Chương I- Điện tích. Điện ngôi trường
1
0
gửi Hủy

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- k2s là chất điện li mạnh hay yếu