Giống với những cụm tự although, even though và though, inspite of với despite cũng là các cụm trường đoản cú nối nhằm giả định một điều trái ngược. Nội dung bài viết giới thiệu với các bạn học kết cấu sử dụng In spite of và despite trong giờ Anh.


*

A. LÝ THUYẾT:

I. Khái niệm:

In spite of với despite là nhị từ nối bộc lộ sự tương phản.Đứng đằng sau là 1 trong danh từ bỏ (Noun), cụm danh trường đoản cú (Noun phrase), rượu cồn từ V-ing.Mang ý nghĩa: mặc dù

Ví dụ:

He still came lớn her house yesterday despite the heavy rain.

Bạn đang xem: Khi nào dùng in spite of

In spite of staying up late,Hoa gets up early & goes khổng lồ school on time.

II. Cấu trúc:

In spite of:In spite of + N /NP /V-ing, clauseClause + In spite of + N / NP /V-ing

Ví dụ:

In spite of being warned many times, those kids want to lớn swim in that river.

Those kids want khổng lồ swim in that river in spite of being warn many times.

Despite:Despite + N /NP /V-ing, clauseClause + Despite + N / NP /V-ing

Ví dụ:

Julie loved Tom despite his football obsession


Despite this rain, I want khổng lồ go for a run

In spite of và Despite có thể được viết lại bằng: In spite of / Despite the fact that + clauseVí dụ:

Các dạng bài bác tập ngữ pháp thường xuyên viết lại kết cấu although, though, even though bằng cấu trúc in spite of, despite cùng ngược lại.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Câu Nghi Vấn Tiếp Theo, Soạn Bài Câu Nghi Vấn (Tiếp Theo) Ngắn Nhất


Bài tập 1: Viết lại câu

Although Tom was a poor student, he studied very well.=> In spite of ……........................................................................Although the weather was bad, she went lớn school on time.=> Despite ….........................................................................My mother told me khổng lồ go lớn school although I was sick.=> In spite of ….........................................................................Tom was admitted to lớn the university although his grades were bad.-> Despite …......................................................................... Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.=> Despite …......................................................................... Though he had not finished the paper, he went lớn sleep.=> In spite of ……........................................................................