Khối lượng Nguyên tử vừa phải của Brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị trong các số đó đồng vị 79Br chiểm 54,5%. Số khối của đồng vị thứ hai sẽ là
Bạn đang xem: Khối lượng của brom

Gọi A2 là số khối của nguyên tử dồng vị sản phẩm 2.

Ta có:

(egingatheredfrac79.54,5 + A_2(100 - 54,5)100 = 79,91 hfill \= > 4305,5 + 45,5A_2 = 7991 hfill \= > 45,5A_2 = 7991 - 4305,5 hfill \= > 45,5A_2 = 3685,5 hfill \= > A_2 = 81 hfill \ endgathered )


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon tách ra từ không khí là tất cả hổn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối vừa đủ 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn hèn nhau là 2. Đồng vị có số khối bé dại chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, cân nặng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Phần trăm đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một lếu hợp tất cả hai đồng vị gồm số khối vừa đủ 31,1 và gồm tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong hai đồng vị là 93 cùng tổng số hạt không có điện bằng 0,55 lần tổng cộng hạt với điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Trình Độ Chuyên Môn Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Trình Độ Chuyên Môn Là Gì

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% và X3 chiếm phần 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, yếu tố Clo có 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có phần trăm số lượng tương xứng là 75% với 25%. Nguyên tố Cu tất cả 2 đồng vị trong các số đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo ra hợp chất CuCl2 trong đó Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là