Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 5 hơn. Để cài tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 5 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Chữa bài tập tiếng anh lớp 5 unit 1 what's your address trang 4, 5 sách bài tập

Mục lục bài bác tập giờ Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập giờ Anh lớp 5 giữa kì 1 tất cả đáp án

Unit 6: How many lessons do you have today?

Unit 7: How bởi vì you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 2 gồm đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your xe đạp too fast!

Unit 13: What vì chưng you do on your free time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập giờ Anh lớp 5 thân kì 2 bao gồm đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you lượt thích to eat?

Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Đề thi giờ Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. đô thị b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ đồ sộ của khu vực ở: thành phố, thị trấn, thức giấc lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ dạng bé đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ đồ dùng ăn: quả cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án còn sót lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. đô thị C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who do you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The thành phố centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi và Ho đưa ra Minh city are two big............. In the country.

A. City B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where vị you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – khổng lồ B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: thủ đô hà nội là một tp lớn sống phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy là số 187B đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: bao gồm 2 tòa tháp béo ở con đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: chúng ta sống cùng ai? – bản thân sống với cha mẹ

5. Đáp án A

Dịch: căn hộ cao cấp của anh ấy ngơi nghỉ xa trung thật tình phố.

6. Đáp án C

Dịch: tp. Hà nội và tp. Hcm là 2 thành phố lớn của khu đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sống ở nhà ở 18, tầng 2, tòa đơn vị Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang phái nam ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt và uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big & tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London thành phố in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: tp Quảng nam giới là quê hương của tía tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống tại một làng nhỏ dại ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: gia đình cô ấy sống trên tầng 3 của tòa án nhân dân tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: gồm một tòa tháp cao lớn trước đơn vị tôi.

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là một trong những thành phố đẹp tuyệt vời nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của họ là làm việc số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường đánh là ngọn núi nhiều năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ dại - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: mau chóng – muộn

6. Đáp án b: tp - làng mạc quê

7. Đáp án c: lặng yên - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order lớn make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống cùng ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp nhất không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó làm việc số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống ngơi nghỉ đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là tp Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống cùng với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của bạn ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của doanh nghiệp trông như thế nào?

……………………………………………………….

Xem thêm: Bản Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Thi Công Chức 2022, Tải Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ, Công Chức

5.Bạn gồm sống với ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who vày you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: do you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo lớp 5 cho con sẽ được khuyến mãi ngay miễn giá thành khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học demo cho con và được support miễn phí tổn tại khoahoc.khansar.net