Câu hỏi: có tác dụng thế làm sao để xác định được kiểu ren của cá thể mang tính trạng trội?

Trả lời:

- Để xác định kiểu gen mang ý nghĩa trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính chất trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang ý nghĩa trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

Bạn đang xem: Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng bao gồm kiểu ren dị hợp

- Phép lai đối chiếu là phép lai giữa cá thể mang tính chất trạng trội cần xác định kiểu gene với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội tất cả kiểu gene đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là so với thì cá thể đó tất cả kiểu gen dị hợp A

Hãy thuộc khansar.net đi tìm kiếm hiểu đưa ra tiết về phép lai so với nhé.

Lai một cặp tính trạng (tt)

1. Một số khái niệm:

- Kiểu gen:là tổ hợp toàn bộ các các ren trong tế bào của cơ thể

Thông thường lúc nói tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gen liên quan tớ những tính trạng đang được quan tâm như: kiểu gen AA quy định hoa đổ, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu gene chứa cặp gene gồm 2 gene tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu ren chứa cặp gene gồm 2 gene tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 vày 2 kiểu gene AA và Aa cùng biểu hiện.

2. Lai phân tích:

*

Mỗi một phép lai trên được gọi là phép lai phân tích.

- Khái niệm:

+ Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang ý nghĩa trội cần xác định kiểu ren với cá thể mang tính trạng lặn.

+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội tất cả kiểu ren đồng hợp trội (AA).

+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó tất cả kiểu ren dị hợp (Aa).

3.Ý nghĩa của tương quan tiền trội - lặn

- vào sản xuất, nếu ta dùng những giống ko thuần chủng thì trong số thế hệ bé cháu của chúng sẽ xuất hiện các tính trạng lặn, khiến cho giống mất tính đồng nhất và ổn định và có thể xuất hiện tính trạng xấu.

- Để xác định độ thuần chủng của giống tadùng phương pháp lai phân tích.

- Ý nghĩa :

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu : xác định những tính trạng muốn muốn với tập trung nhiều gene quý vào một kiểu gene để tạo giống có giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội lặn.

+ Để né sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) có tác dụng xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất cùng năng suất vật nuôi , cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

4. Trội không hoàn toàn:

a) Hiện tượng trội trả toàn:là hiện tượng ren trội lấn át hoàn toàn gen lặn dẫn đến thể dị hợp, biểu hiện kiểu hình trội.

b) Hiện tượng trội không hoàn toànlà hiện tượng ren quy định tính trạng trội, không hoàn toàn lấn át gene lặn tương ứng, biểu hiện kiểu hình trung gian giữa trội và lặn ở kiểu gene dị hợp.

Xem thêm: Đề Xuất 1/2022 # 0326 Mck Là Gì ? 0326 Mck Nghĩa Là Gì

5. Ý nghĩa của phép lai so sánh trong nghiên cứu di truyền với chọn giống:

+ Xác định kiểu gene của cơ thể mang ý nghĩa trạng trội là đồng hợp tử tốt dị hợp tử.Vì cơ thể mang tính trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử cần tỉ lệ đối chiếu về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ những loại giao tử của cơ thể tất cả kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

+ Xác định tính trạng được 1 cặp ren alen quy định hay vì nhiều cặp gen tương tác với nhau quy định