Quy định bắt đầu về bồi dưỡng thường xuyên với cô giáo phổ thông


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤCPHỔ THÔNG

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; cách thức Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đào tạo ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và trả lời thihành một số trong những điều của qui định giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổsung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và lí giải thi hành một vài điều của qui định giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chínhphủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 củaChính phủ công cụ chi tiếtvà giải đáp thi hành một trong những điều của phép tắc giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

Căn cứ Biên phiên bản họp thẩm định và đánh giá ngày26 mon 10 năm 2018 của Hội đồng đánh giá Chương trình tu dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

Theo kiến nghị của cục trưởng CụcNhà giáo cùng Cán bộ thống trị giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng tiếp tục giáo viên cơ sởgiáo dục phổ thông.

Bạn đang xem: Mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thôngtư này công tác bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lựcthi hành tính từ lúc ngày 22 mon 12 năm 2019

Thông tư này thay thế sửa chữa Thông tứ số30/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành công tác bồi dưỡng tiếp tục giáo viên trung học phổ thông;Thông bốn số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học tập cơsở; Thông bốn số 32/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của bộ trưởng bộ Giáodục cùng Đào tạo phát hành Chương trình bồi dưỡng liên tục giáo viên đái học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cụctrưởng cục Nhà giáo với Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quanthuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, các tổ chức vàcá nhân gồm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ; - Cục soát sổ VBQPPL (Bộ bốn pháp); - UBND các tỉnh, thành phố trực trực thuộc TƯ; - những sở giáo dục và đào tạo; - Công báo; - Trang thông tin điện tử của chính phủ; - Trang tin tức điện tử của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, viên NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành tất nhiên Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 tháng 11 năm2019 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

I. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nhằm mục tiêu bồi dưỡng theo yêu mong của địa điểm việclàm; tu dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành nên hàng năm đối với giáoviên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; là địa thế căn cứ để quản ngại lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai và biênsoạn tài liệu ship hàng công tác bồi dưỡng, tự tu dưỡng nhằm cải thiện phẩm chất,năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, đáp ứngyêu cầu vị trí việc làm, nâng cấp mức độ đáp ứng của giáo viên đại lý giáo dụcphổ thông so với yêu cầu cách tân và phát triển giáo dục càng nhiều và yêu cầu của chuẩnnghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

II. Đối tượng bồidưỡng

Chương trình tu dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông áp dụng đối với giáoviên đang đào tạo ở trường đái học, trường trung học cơsở, ngôi trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trườngchuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú (sauđây gọi thông thường là cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông).

III. Văn bản chươngtrình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc vẻ ngoài bồi chăm sóc theo yêu cầu của vịtrí vấn đề làm; bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành buộc phải hàng năm, baogồm:

1. Chương trình bồi dưỡng update kiếnthức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu yêu cầu triển khai nhiệm vụ năm học so với các cung cấp học của giáo dục và đào tạo phổ thông (gọi là công tác bồi dưỡng01): Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra quy định ví dụ theo mỗi năm học các nội dung bồidưỡng về con đường lối, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo phổ thông, chương trình giáodục phổ thông, nội dung những môn học, hoạt động giáo dục thuộc lịch trình giáodục phổ thông.

2. Lịch trình bồi dưỡng update kiếnthức, kĩ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ cải cách và phát triển giáo dục phổ thôngtheo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình bồi dưỡng 02): Sở giáodục và đào tạo và huấn luyện quy định rõ ràng theo mỗi năm học các nội dung bồi dưỡng về pháttriển giáo dục phổ thông của địa phương, tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo phổthông, chương trình giáo dục địa phương; phối phù hợp với cácdự án để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

3. Chương trình tu dưỡng phát triểnnăng lực công việc và nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm (gọi là công tác bồi dưỡng03): thầy giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trường đoản cú chọn những mô đun bồi dưỡng nhằm pháttriển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu yêu cầu vị trí bài toán làm. Số lượngmô đun tự chọn đảm bảo quy định về thời lượng tu dưỡng tạiKhoản 2 Mục IV của chương trình này. Những mô đun bồi dưỡng, rõ ràng như sau:

u cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã tế bào đun

Tên với nội dung thiết yếu của mô đun

Yêu cầu đề nghị đạt

Thời gian triển khai (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm hóa học nhà giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức bên giáo trong toàn cảnh hiện nay

1. Phẩm chất đạo đức trong phòng giáo trong toàn cảnh hiện nay.

2. Những quy định về đạo đức nhà giáo.

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện với phấn đấu nâng cấp phẩm chất đạo đức nhà giáo.

- so với được hoàn cảnh đạo đức trong phòng giáo vào bối cảnh hiện thời (những bất cập, những bài bác học từ những việc giáo viên phạm luật đạo đức bên giáo, hồ hết tấm gương đạo đức nhà giáo ảnh hưởng tác động đến vận động giáo dục đạo đức cùng dạy học tập học sinh); liên hệ với những cấp học;

- áp dụng được những quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo để thành lập và thực hiện kế hoạch từ bỏ bồi dưỡng, rèn luyện bản thân nâng cao phẩm hóa học đạo đức bên giáo;

- cung cấp đồng nghiệp trong việc rèn luyện phấn đấu cải thiện phẩm chất đạo đức bên giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong cách của gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nay

1. Công việc và nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong toàn cảnh hiện nay.

2. Những yêu cầu về phong thái của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

3. Kiến tạo và rèn luyện tác phong, hình thành phong cách nhà giáo.

- đối chiếu được thực trạng và hầu hết yêu mong về phong cách đối với giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nói chung, đối với giáo viên từng cấp học nói riêng trong toàn cảnh hiện nay;

- áp dụng để thực hành, giải pháp xử lý các trường hợp ứng xử sư phạm trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông và khuyến nghị được phương án để tập luyện tác phong, phong thái nhà giáo phù hợp với từng cấp cho học, vùng, miền (Các kĩ năng kiềm chế cảm xúc bạn dạng thân, kỹ năng giải quyết và xử lý xung đột;...);

- hỗ trợ được đồng nghiệp trong tập luyện tác phong với hình thành phong thái nhà giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển trình độ chuyên môn của bạn dạng thân

1. Tầm đặc trưng của việc cách tân và phát triển chuyên môn của bản thân.

2. Thiết kế kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn của bản thân.

3. Nội dung cập nhật yêu ước đổi mới nâng cao năng lực trình độ của bạn dạng thân đối với giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- phân tích được tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn của bản thân so với giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; phát hành được kế hoạch bồi dưỡng để nâng cấp năng lực trình độ chuyên môn cho bạn dạng thân so với giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- áp dụng được nội dung update yêu mong đổi mới nâng cao năng lực trình độ của bản thân trong chuyển động dạy học và giáo dục đối với giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, tương xứng với giáo viên từng cung cấp học, vùng, miền (Yêu cầu tiến hành chương trình giáo dục phổ thông; Đổi bắt đầu sinh hoạt siêng môn; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; chọn lựa và sử dụng học liệu dạy dỗ học; cách tân và phát triển chuyên môn giáo viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong xã hội học tập;....);

- cung cấp đồng nghiệp cải cách và phát triển chuyên môn của phiên bản thân thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.

16

24

GVPT

04

Xây dựng planer dạy học tập và giáo dục đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

1. Những vụ việc chung về dạy dỗ học và giáo dục và đào tạo theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

2. Thành lập kế hoạch với tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Phát triển được lịch trình môn học, vận động giáo dục trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- trình diễn được một số vấn đề tầm thường về dạy dỗ học và giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nói chung, phù hợp với đặc điểm cấp học, vùng, miền;

- Xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy dỗ học, giáo dục và đào tạo và tổ chức dạy học, giáo dục thỏa mãn nhu cầu yêu ước chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông, cân xứng với đặc thù cấp học, vùng, miền;

- cung ứng đồng nghiệp trong câu hỏi xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh và tổ chức vận động dạy học, giáo dục đào tạo theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy học cùng giáo dục cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.

2. Những phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học và giáo dục nhằm mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3. Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học với giáo dục phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh.

- so sánh được những vấn đề chung về phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học cùng giáo dục cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông, cân xứng với từng cung cấp học;

- vận dụng được những phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học và giáo dục và đào tạo để tổ chức triển khai dạy học và giáo dục đào tạo theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng của học sinh cân xứng với từng cấp học (Dạy học tập tích hợp; dạy dỗ học phân hóa; Tổ chức vận động dạy học, giáo dục đào tạo hòa nhập cho học sinh khuyết tật; phương án sư phạm trong công tác làm việc giáo dục học sinh của giáo viên nhà nhiệm; cách thức và kỹ thuật dạy học tích cực;...);

- cung ứng đồng nghiệp về kiến thức, tài năng và kinh nghiệm tay nghề vận dụng những phương pháp, kỹ thuật dạy dỗ học và giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, review học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông theo phía phát triển phẩm chất năng lượng học sinh

1. Những vụ việc chung về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Phương pháp, hình thức, luật pháp kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

3. Vận dụng phương pháp, hình thức, luật pháp trong bài toán kiểm tra, đánh giá phát triển phẩm chất, năng lực học viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

- trình bày được những vấn đề phổ biến về kiểm tra, đánh giá; phương pháp, vẻ ngoài và nghệ thuật kiểm tra, review theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cân xứng với từng cấp học;

- Vận dụng các phương pháp, vẻ ngoài và dụng cụ kiểm tra, tấn công giá; thủ tục xây dựng những tiêu chí, ma trận, các câu hỏi đánh giá năng lượng học sinh, đề kiểm tra, đánh giá theo hướng cải cách và phát triển phẩm chất, năng lực, sự tân tiến của học sinh trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- hỗ trợ đồng nghiệp triển khai kết quả việc kiểm tra, tấn công giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực.

16

24

GVPT

07

Tư vấn và cung ứng học sinh trong hoạt động dạy học cùng giáo dục

1. Đặc điểm tư tưởng lứa tuổi của từng đối tượng người tiêu dùng học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Khí cụ và phương pháp tư vấn, cung cấp học sinh trong chuyển động dạy học, giáo dục trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Vận dụng một số chuyển động tư vấn, cung cấp học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong chuyển động dạy học với giáo dục.

- so với được các đặc điểm tâm lý của các đối tượng học sinh trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông (chú trọng việc phân tích được chổ chính giữa sinh lý của học viên đầu cấp và cuối cấp đối với học sinh đái học, học viên dân tộc thiểu số, học sinh có thực trạng khó khăn...);

- Vận dụng các quy định về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh để thực hiện tác dụng các biện pháp support và hỗ trợ tương xứng với từng đối tượng học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông. áp dụng được một số vận động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong vận động dạy học với giáo dục: tạo động lực học tập tập; tổ chức vận động trải nghiệm (đối với học sinh tiểu học); tổ chức chuyển động trải nghiệm, hướng nghiệp (đối với học viên trung học cơ sở, trung học tập phổ thông); giáo dục và đào tạo giá trị sống, tài năng sống; hỗ trợ tâm lý cho học viên đầu cấp, cuối cấp (đối với học sinh tiểu học);...

- cung cấp đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, cung ứng học sinh trong chuyển động dạy học và giáo dục trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của việc xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Những giá trị chủ yếu và cách thức phát triển văn hóa nhà trường trong những cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một vài biện pháp xây dựng môi trường xung quanh văn hóa an lành trong công ty trường trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

- đối chiếu được sự đề nghị thiết, giá trị chủ yếu (văn hóa ứng xử vào lớp học, trong bên trường;...); cách thức xây dựng và cải cách và phát triển văn hóa công ty trường trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- vận dụng được một số trong những biện pháp xây dựng môi trường xung quanh văn hóa lành mạnh trong nhà trường; Vận dụng một vài biện pháp xây dừng và cách tân và phát triển mối quan lại hệ thân mật của học sinh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; chế tạo dựng bầu không khí thân mật và gần gũi với người cùng cơ quan trong thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục trong số cơ sở giáo dục phổ thông; giáo dục về bảo tồn và phân phát huy văn hóa thể hiện tại được bạn dạng sắc vùng miền, dân tộc;...

- cung cấp đồng nghiệp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

8

12

GVPT

09

Thực hiện tại quyền dân nhà trong bên trường trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

1. Một số vấn đề bao hàm về quyền dân công ty trong trường trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Biện pháp tiến hành quyền dân công ty của giáo viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

3. Biện pháp triển khai quyền dân nhà của bố mẹ học sinh trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- trình diễn được một trong những vấn đề khái quát về quyền dân chủ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông (Khái niệm, vai trò, quy định,...); một số trong những biện pháp thực hiện quyền dân nhà của gia sư và học tập sinh, phụ huynh học sinh trong số cơ sở giáo dục phổ thông;

- áp dụng được một trong những biện pháp thực hiện, phát huy quyền dân nhà của học sinh, bố mẹ học sinh và giáo viên;

- hỗ trợ đồng nghiệp vào việc thực hiện và đẩy mạnh quyền dân nhà của học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên.

8

12

GVPT

10

Thực hiện nay và thi công trường học tập an toàn, phòng phòng bạo lực học tập đường trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

1. Vụ việc an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong trường trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông hiện nay.

2. Lý lẽ và phương án xây dựng trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Một vài biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

- so sánh được yếu tố hoàn cảnh vấn đề an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông trong toàn cảnh hiện nay;

- áp dụng được những quy định và những biện pháp (trong đó chú trọng vận dụng được các biện pháp cai quản lớp học hiệu quả, giáo dục đào tạo kỷ luật tích cực, giáo dục và đào tạo phòng chống rủi ro, yêu thương tích, xâm sợ cho học viên trong cơ sở giáo dục phổ thông;...) để phát hành trường học an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;

- cung cấp đồng nghiệp xây dựng trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

16

24

IV. Cách tân và phát triển mối quan hệ nam nữ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và làng hội

GVPT

11

Tạo dựng mọt quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và những bên tương quan trong hoạt động dạy học với giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Mục đích của bài toán tạo dựng côn trùng quan hệ hợp tác và ký kết với phụ huynh của học viên và các bên liên quan.

2. điều khoản về côn trùng quan hệ hợp tác và ký kết với bố mẹ học sinh và những bên liên quan.

3. Biện pháp tăng cường sự phối hợp nghiêm ngặt với cha mẹ của học sinh và những bên liên quan.

- so sánh được phương châm của vấn đề tạo dựng côn trùng quan hệ bắt tay hợp tác với cha mẹ học sinh và những bên liên quan trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cân xứng với đặc điểm cấp học;

- áp dụng được các quy định hiện nay hành và các biện pháp để chế tác dựng côn trùng quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, phù hợp với tính chất cấp học;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng những biện pháp bức tốc sự phối hợp nghiêm ngặt với bố mẹ học sinh và các bên liên quan trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

8

12

GVPT

12

Phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và thôn hội nhằm thực hiện chuyển động dạy học tập cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và thôn hội trong vận động dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Công cụ của ngành về việc phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội trong vận động dạy học trong số cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

3. Biện pháp tăng cường hiệu quả kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình và xã hội trong chuyển động dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

- phân tích được sự quan trọng của việc phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và xóm hội trong vận động dạy học học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

- trình bày và áp dụng được công cụ của ngành về kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình và buôn bản hội trong chuyển động dạy học học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông; vận dụng được các kĩ năng cung cấp, tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thông tin từ gia đình về tình hình học tập và rèn luyện của học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông để gây ra và triển khai các phương án hướng dẫn, hỗ trợ, cồn viên học viên học tập và triển khai chương trình, planer dạy học trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- cung ứng đồng nghiệp trong vấn đề thực hiện kết quả kế hoạch phối hợp giữa công ty trường, mái ấm gia đình và xóm hội trong chuyển động dạy học trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

8

12

GVPT

13

Phối hợp giữa bên trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội để thực hiện giáo dục đào tạo đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Sự cần thiết của việc kết hợp giữa công ty trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội vào việc triển khai giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

2. Nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của phòng trường; quy định tiếp nhận thông tin từ những bên liên quan về đạo đức, lối sinh sống của học viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Một vài kỹ năng tăng tốc hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong chuyển động giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

- trình bày được quy định của ngành về phối hợp giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và xóm hội trong giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sống cho học viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

- áp dụng được các quy định, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử và kỹ năng để giải quyết và xử lý kịp thời các thông tin bình luận và triển khai kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và thôn hội trong giáo dục đào tạo đạo đức, lối sinh sống cho học viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện kết quả kế hoạch phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình và thôn hội trong giáo dục đạo đức, lối sinh sống cho học viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai quật và thực hiện thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lượng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa đối với giáo viên trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc áp dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông hiện nay nay.

2. Tài nguyên học tập ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc đối với giáo viên trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Phương thức tự học và sàng lọc tài nguyên học ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cấp hiệu quả áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với giáo viên trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

- so với được tầm quan trọng của việc áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông hiện nay nay;

- tuyển lựa được tài nguyên và áp dụng được phương pháp tự học tập ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cấp hiệu quả áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc đối với giáo viên trong số cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;

- hỗ trợ đồng nghiệp trong việc lựa lựa chọn tài nguyên và vận dụng được phương thức tự học tập ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa để nâng cao hiệu quả áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc so với giáo viên trong số cơ sở giáo dục phổ thông.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và thực hiện thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

1. Sứ mệnh của technology thông tin, học tập liệu số cùng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục học sinh trong những cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.

2. Các phần mềm và thiết bị công nghệ hỗ trợ vận động dạy học với giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

3. Ứng dụng technology thông tin, học liệu số với thiết bị technology trong hoạt động dạy học và giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

- trình diễn được sứ mệnh của technology thông tin, học liệu số và thiết bị technology trong dạy học và giáo dục học viên trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông;

- Vận dụng các phần mềm, học liệu số cùng thiết bị technology (internet; trường học kết nối; hệ thống làm chủ học tập trực tuyến: LMS, TEMIS...) để xây cất kế hoạch bài học, kế hoạch giáo dục đào tạo và thống trị học sinh sống trường trong những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông; trong chuyển động tự học, từ bồi dưỡng;

- hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật và thực hiện thiết bị công nghệ trong vận động dạy học, giáo dục và quản lý học sinh trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc thực hiện Chương trình bồi dưỡngthường xuyên cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông tất cả 03 lịch trình bồi dưỡngđược mức sử dụng tại mục III của lịch trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổthông tiến hành Chương trình tu dưỡng thường xuyên bảo đảm thời lượng thế thểnhư sau:

- Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/nămhọc (40 tiết/năm học);

b) căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạchgiáo dục của địa phương trong hằng năm học, những cấp làm chủ giáo dục có thểthay thay đổi thời lượng Chương trình tu dưỡng 01 với Chương trình tu dưỡng 02 phùhợp nhưng mà không biến đổi thời lượng công tác bồi dưỡng03 của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) căn cứ Chương trình tu dưỡng 03,giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trường đoản cú chọn những mô đun đề xuất bồi dưỡng phù hợp vớinhu cầu phát triển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảmbảo thời lượng theo quy định.

Xem thêm: Là Anh Cố Chấp Yêu Em Dù Không Thể Nói, Lời Bài Hát Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ

3. Bài toán triển khai thực hiện Chươngtrình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông được thực hiệnhàng năm theo quy chế bồi dưỡng tiếp tục do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành./.