X là hỗn hợp HCl nồng độ x mol/lít. Y là dung dịch Na2CO3 mật độ y mol/lít. Nhỏ dại từ từ 100ml dung dịch X vào 100ml Y, sau các phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ tuổi từ tự 100ml hỗn hợp Y vào 100ml hỗn hợp X, sau phản bội ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ trọng V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ thành phần x : y bằng
Bạn đang xem: Một dung dịch có oh- = 4 2.10^-3

Cho a lít hỗn hợp KOH tất cả pH = 12 vào 8 lít hỗn hợp HCl có pH = 3 thu được dung dịch Y tất cả pH = 11. Quý giá của a là:


Dung dịch X gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M cần dùng làm trung hòa không còn 100 ml dung dịch X là:


Axit to gan HNO3 cùng axit yếu HNO2 có cùng nồng độ mol 0,1M cùng ở thuộc nhiệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion như thế nào sau đấy là đúng?


Điện phân 100 ml dung dịch AlCl3 0,2M với mẫu điện một chiều I=2,5A trong thời hạn t giây thấy cân nặng dung dịch bớt 1,875 gam. Cực hiếm của t là?


Khi cô cạn dung dịch cất hỗn hợp bao gồm 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; x mol Cl- với y mol SO42- nhận được 23,7 gam muối. Giá trị của x cùng y thứu tự là


Cho 160 ml hỗn hợp KOH 1M tác dụng với 160 ml hỗn hợp H3PO4 0,5M, muối thu được có cân nặng là


Tiến hành năng lượng điện phân 300 ml hỗn hợp CuSO40,6M cùng NaCl 0,4M bởi điện cực trơ, màng phòng xốp (với cường độ mẫu điện không đổi I = 5A), cho đến lúc dung dịch giảm 8,1 gam thì dừng năng lượng điện phân. Giả dụ ta thường xuyên điện phân, sau thời hạn t giây, tổng thể tích khí thoát ra ở hai rất là 4,032 lít (đktc). Quý hiếm của t là


Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ cái điện không đổi 2A) 1,0 lít hỗn hợp X chứa đồng thời M(NO3)2 0,1M (M là kim loại) với KCl 0,04M trong thời hạn 3860 giây, nhận được 0,672 lít hỗn hợp khí ở anot (đktc), đôi khi thấy khối lượng dung dịch giảm 2,9 gam. Nếu thời hạn điện phân là 4825 giây thì khối lượng dung dịch giảm từng nào gam?


Điện phân 200ml dung dịch X cất Cu(NO3) 1M trong thời gian 5790 giây với cường độ dòng điện một chiều I = 2,5 A. Ngắt cái điện rồi mang đến ngay 200 ml dung dịch HNO3 0,5M vào bình điện phân, sau thời điểm các bội phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử tuyệt nhất của N+5 ). Giá trị của V?


Dung dịch X tất cả Mg2+; NH4+; SO42-; Cl-. Chia X thành 2 phần bởi nhau. Thêm NaOH dư vào phần 1 đun nóng được 0,58 gam kết tủa cùng 0,672 lít khí (đktc). Phần 2 công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư được 4,66 gam kết tủa. Trọng lượng các chất tan trong X là


Điện phân (với điện rất trơ với màng ngăn) dung dịch đựng 0,05 mol CuSO4 với x mol KCl bằng dòng điện bao gồm cường độ 5A, sau 1 thời gian, thấy khối lượng dung dịch bớt 9,025 gam. Hỗn hợp thu được chức năng với Al dư, phản nghịch ứng hóa giải 1,68 lít (đktc) khí H2. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Thời hạn đã điện phân là


Một mẫu nước cứng chứa những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–, SO42–. Hóa học được dùng để gia công mềm mẫu nước cứng trên là
Xem thêm: Adn & Gen Các Công Thức Bài Tập Adn, Tổng Hợp Công Thức Về Adn Lớp 10 Đầy Đủ, Chi Tiết

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam