Câu hỏi :

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O với tần số trăng tròn Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s mang lại 1 m/s. Call A với B là hai điểm nằm trong Ox, ở cùng bên so với O và cách nhau 10cm. Hai bộ phận môi trường trên A với B luôn dao dộng ngược trộn với nhau. Cách sóng là:


*