Phân tử NH3 có cấu trúc hình chop, cùng với nguyên tử nitơ sinh sống đỉnh, đáy là một trong tam giác nhưng đỉnh là ba nguyên tử hiđro.

Bạn đang xem: Muối amoni


I. CẤU TẠO

- Phân tử NH3 có cấu trúc hình chóp, cùng với nguyên tử nitơ sinh hoạt đỉnh, đáy là 1 tam giác nhưng đỉnh là cha nguyên tự hiđro.

- Ba liên kết N-H phần nhiều là liên kết cộng hóa trị có cực, những cặp electron bình thường đều lệch về phía nguyên tử nitơ

=> NH3 là phân tử gồm cực.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Amoniac là chất khí không màu, mùi khai cùng sốc, nhẹ nhàng hơn không khí; tan xuất sắc trong nước

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính bazo yếu

- Do gồm cặp electron tự do thoải mái nên NH3 dễ dìm H+, biểu thị tính bazơ yếu(tác dụng cùng với nước chế tạo dung dịch có tác dụng quỳ tím hóa xanh, tính năng với axit, công dụng với dung dịch muối).

a) công dụng với nước:

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

⇒ hỗn hợp NH3 là một dung dịch bazơ yếu.

b) công dụng với hỗn hợp muối:

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Lưu ý: Al(OH)3 không tan được trong hỗn hợp NH3

c) tính năng với axit tạo ra muối amoni:

NH3 + HCl → NH4Cl (amoni clorua)

2. Tính khử

- Nitơ vào NH3 có mức lão hóa thấp tuyệt nhất (-3) yêu cầu NH3 thể hiện tại tính khử mạnh dạn như tác dụng với oxi, clo và một số trong những oxit kim loại.

a) chức năng với oxi:

4NH3 + 3O2 .(xrightarrowt^o) 2N2 + 6H2O

- Nếu bao gồm Pt là xúc tác, ta nhận được khí NO.

 4NH3 + 5O2 (xrightarrowt^o,,,xt) 4NO + 6H2O

b) công dụng với clo:

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

=> NH3 phối hợp ngay với HCl vừa sinh ra tạo nên “ sương trắng” NH4Cl

c) tính năng với oxit kim loại:

2NH3 + 3CuO (xrightarrowt^o) 3Cu + N2­ + 3H2O 

IV. ĐIỀU CHẾ

1. Trong chống thí nghiệm

NH3 được điều chế bằng cách cho muối hạt amniac công dụng với chất kiềm khi nấu nóng nhẹ. Để điều chế nhanh một lượng nhỏ khí ammoniac người ta thường đun nóng dung dịch ammoniac đặc.

2. Trong công nghiệp


Amoniac được tổng hợp từ khí N2 và khí H2 theo phản nghịch ứng:

N2 (k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ

V. MUỐI AMONI là số đông chất tinh thể ion, phân tử có cation amoni NH4+ và anion gốc axit.

1. đặc điểm vật lí

Tất cả những muối amoni phần đông dễ tung trong nước với khi tan năng lượng điện li hoàn toàn thành các ion.

2. đặc thù hóa học

a) bội nghịch ứng thuỷ phân

Tạo môi trường có tính axit làm quỳ tím hoá đỏ.

NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ (Tính axit)

b) chức năng với hỗn hợp kiềm: (nhận biết ion amoni, điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm)

*

c) phản bội ứng sức nóng phân

- muối bột amoni đựng gốc của axit không có tính oxi hóa lúc nung nóng bị phân diệt thành NH3.

Xem thêm: Các Loại Biện Pháp Tu Từ - Các Biện Pháp Tu Từ Và Tác Dụng Của Nó

*

- muối amoni cất gốc của axit có tính oxi hóa khi bị nhiệt phân đã tạo ra N2, N2O.