* noun- Three-way crossroads, T-junction.- Turning point.= bửa ba lịch sử +: A historical turning point.- cross - road; crossing= ngã ba sông +: confluence
Below are sample sentences containing the word "ngã ba" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ngã ba", or refer to lớn the context using the word "ngã ba" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Ngã ba trong tiếng anh


1. Tôi đang kẹt trên ngã ba đường.

I was at a crossroads.

2. There"sa ít spade ́cào một " ngã ba một cuốc ".

There's a little spade an'rake an'a fork an'hoe.

3. Ban thống trị khu di tích lịch sử vẻ vang Ngã ba Đồng Lộc.

The buildings in the historic district fall into three classifications.

4. Thay vì chưng thế, sẽ sở hữu những ngã ba mặt đường và chỗ rẽ trên đường, chưa kể tới những ổ con gà bất ngờ.

Rather, there will be forks and turnings in the road, lớn say nothing of the unanticipated bumps.

5. Ngã ba (lưu giữ, được gây ra vào cố gắng kỷ 12) với các bộ phận của phía đông là lâu lăm nhất.

The bergfried (the keep, built in the 12th century) and parts of the eastern side are the oldest.

6. Trường đoản cú ngã ba sông này, chiếc chảy thẳng theo hướng Đông Nam khoảng 619 km (385 mi) trước khi đến thành phố Saltos del Guaira, Paraguay.

From the confluence the river flows in a generally southwestern direction for about 619 km (385 mi) before encountering the đô thị of Saltos del Guaira, Paraguay.

7. Nằm tại vị trí ngã ba của khối hệ thống đường bao gồm "T-style", Cáp Nhĩ Tân là một trung vai trung phong đường sắt quan trọng đặc biệt của khoanh vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Located at the junction of "T-style" mainline system, Harbin is an important railway hub of the Northeast china Region.

8. Phnôm Pênh, nằm tại ngã ba sông Bassac, sông Mê Kông cùng sông Tonle Sap, là cảng sông duy nhất gồm khả năng chào đón tàu 8.000 tấn trong thời điểm mưa cùng tàu 5.000 tấn trong mùa khô.

Phnom Penh, located at the junction of the Bassac, the Mekong, và the Tonle Sap rivers, is the only river port capable of receiving 8,000-ton ships during the wet season và 5,000-ton ships during the dry season.

9. Kế bên ra, khi đều tay lái trước tiên giải mê thích cho cái xe sẽ bị hồi hộp rằng ổ voi lù lù ở ngã ba đường thực ra là một đơn vị hàng, và không sao, cứ thường xuyên lái, toàn bộ các xe khác trên mặt đất từ thời đặc điểm đó trở đi sẽ biết điều này.

Xem thêm: Lý Thuyết Các Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông, Cân, Thường LớP 8, 9, Lớp 10

Besides, once the first drivers explain lớn their confused car that the giant chicken at the fork in the road is actually a restaurant, and it's okay to lớn keep driving, every other car on the surface of the Earth will know that from that point on.