- những nguyên tố có cùng số lớp electron vào nguyên tử được xếp thành một hàng ngang (chu kì).

Bạn đang xem: Nguyên tố p

- các nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị (electron có khả năng tham gia vào quá trình hình thành links hóa học) được xếp thành một cột (nhóm).

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

Số lắp thêm tự của ô yếu tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số p. = số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân).

*

 

2. Chu kì với nhóm

a) Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng gồm cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số lắp thêm tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố vào chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: bao gồm chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: có chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg nằm trong chu kì 3 vì bao gồm 3 lớp electron.

b) đội nguyên tố

- đội nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau, vì vậy có tính chất hóa học gần giống nhau cùng được xếp thành một cột.

- tất cả 2 loại nhóm yếu tố là nhóm A và nhóm B:

+ nhóm A: bao gồm các thành phần s với p.

Số thiết bị tự đội A = tổng thể e lớp bên ngoài cùng.

+ nhóm B: bao hàm các nguyên tố d cùng f có cấu hình e nguyên tử tận thuộc dạng (n – 1)dxnsy:

* nếu (x + y) = 3 → 7 thì yếu tố thuộc team (x + y)B.

* nếu như (x + y) = 8 → 10 thì yếu tắc thuộc nhóm VIIIB.

* nếu như (x + y) > 10 thì yếu tắc thuộc team (x + y – 10)B.


- Khối những nguyên tố s, p, d, f

- Khối những nguyên tố s: gồm các nguyên tố nhóm IA và IIA

- Là phần lớn nguyên tố mà lại nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

 Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1

- Khối những nguyên tố p: gồm những nguyên tố thuộc các nhóm từ IIIA mang lại VIIIA (trừ He).

- Là phần lớn nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

 Ví dụ: 13Al: 1s22s22p63s2 3p1

- Khối các nguyên tố d: gồm các nguyên tố thuộc đội B.

- Là gần như nguyên tố nhưng nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Ví dụ: 26Fe: 1s22s22p63s2 3p63d64s2

- Khối các nguyên tố f: gồm những nguyên tố thuộc bọn họ Lantan cùng họ Actini.

Xem thêm: Khi Nào Có Nhật Thực Xảy Ra, Hiện Tượng Nhật Thực Ở Việt Nam

- Là gần như nguyên tố nhưng mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.