*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nhận biết muối sunfat

Cho số đông chất sau : CuO, Al2O3, FeO, Na2O. Chất tác dụng với hỗn hợp H2SO4 xuất hiện dung dịch có blue color lam là


Hòa rã m gam tất cả hổn hợp Al và Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X. Mang lại dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X chiếm được kết tủa Y. Nung Y trong bầu không khí đến khối lượng không thay đổi thu được hóa học rắn Z gồm


Hoà tan hết 11,1 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A và 8,96 lít khí sống đktc. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối bột khan. M có giá trị:


Cho 0,52 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan trọn vẹn trong dung dịch H2SO4 loãng dư nhận được 0,336 lít khí làm việc đktc. Khối lượng muối sunfat chiếm được là:


Cho 2,81 gam lếu láo hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan trọn vẹn trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan chế tác thành là:


Nhúng thanh fe dư vào 200 ml dung dịch cất HCl 0,2M và mol H2SO4 0,1M cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí. Giá trị của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp X gồm 0,15 mol Fe(OH)3 và 0,25 mol Mg(OH)2 vào 580 gam dung dịch H2SO4 a% vừa đủ. Quý giá của a là


Hòa tan một oxit sắt kẽm kim loại X hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được dung dịch muối bao gồm nồng độ 11,76%. X là sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây ?


Cho một lượng muối bột khan BaCl2 chức năng vừa đủ với 300 gam dung dịch H2SO4 14,7% thu được hỗn hợp X cùng kết tủa. Phần trăm chất tan trong dung dịch X là


Cho các thành phần hỗn hợp A có BaCl2 cùng BaCO3 chức năng vừa đầy đủ với m gam dung dịch H2SO4 4,9% chiếm được 58,25 gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 46,4 gam hỗn hợp Na2CO3 cùng Na2SO3 phản bội ứng đầy đủ với 400 ml H2SO4 1M chiếm được một muối trung hòa - nhân chính A tuyệt nhất và hỗn hợp khí B. Khối lượng muối A là
Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2017, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 3 Môn Tiếng Việt

Hòa tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X gồm Mg với Zn bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được hỗn hợp Y. độ đậm đặc của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ tỷ lệ của ZnSO4 trong dung dịch Y gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Hoà chảy 16 gam CuSO4 vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho từ từ mạt sắt vào 500 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ tính đến khi hỗn hợp hết màu xanh da trời thì lượng mạt sắt đã cần sử dụng là