Hướng dẫn giải bài bác tập SGK toán lớp 4 trang 5. Bài học kinh nghiệm Ôn tập những số mang đến 100 000.

Bạn đang xem: Ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo lop 4

Các em học sinh rất có thể tham khảo phương pháp giải nhằm hiểu bài giỏi hơn!


Nội dung chính

Bài 1. (Trang 5 SGK Toán 4)Bài 2. (Trang 5 SGK Toán 4)Bài 3. (Trang 5 SGK Toán 4)Bài 4. (Trang 5 SGK Toán 4)Bài 5. (Trang 5 SGK Toán 4)

Bài 1. (Trang 5 SGK Toán 4)

Tính nhẩm:

a)

6000 + 2000 – 4000

90000 – (70000 – 20000)

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6

b)

21000 × 3

9000 – 4000 × 2

(9000 – 4000) × 2

8000 – 6000 : 3

Bài giải

a) Với các biểu thức tất cả dấu cộng ” + “, vết trừ ” – ” thì những em tính theo thứ tự từ trái qua phải. Còn nếu gồm dấu ngoặc () thì tính trong ngoặc trước ko kể ngoặc sau.

6000 + 2000 – 4000 = 8000 – 4000 = 4000

90000 – (70000 – 20000) = 90000 – 50000 = 40000

90000 – 70000 – 20000 = 20000 – 20000 = 0

b) Với các biểu thức gồm dấu cộng ” + “, trừ ” – “, nhân ” × “, chia ” : ” thì những em tính nhân – phân chia trước rồi tính cộng – trừ sau. Còn nếu gồm dấu ngoặc () thì tính vào ngoặc trước ko kể ngoặc sau.

21000 × 3 = 63000

9000 – 4000 × 2 = 9000 – 8000 = 1000

(9000 – 4000) × 2 = 5000 × 2 = 10000

8000 – 6000 : 3 = 8000 – 2000 = 6000

Bài 2. (Trang 5 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a)

6083 + 2378

28763 – 23359

2570×5

40075:7

b)

56346 + 2854

43000 – 21308

13065 × 4

65040 : 5

Bài giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đang học về cộng, trừ, nhân, chia hai số từ nhiên.

a)

*


Bài 3. (Trang 5 SGK Toán 4)

Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300 b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3 d) 9000 + 1000 : 2

Bài giải

a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616.

b) 6000 – 1300 × 2 = 6000 – 2600 = 3400.

c) (70850 – 50230) × 3 = 20620 × 3 = 61860.

d) 9000 + 1000 : 2 = 9000 + 500 = 9500.

Bài 4. (Trang 5 SGK Toán 4)

Tìm x:

a)

x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b)

x × 2 = 4826

x : 3 = 1532

Bài giải

a)

x + 875 = 9936

x = 9936 – 875

x = 9061

x – 725 = 8259

x = 8259 + 725

x = 8984.

Xem thêm: Tính Diện Tích Tam Giác Biết 3 Cạnh, Diện Tích Tam Giác Biết 3 Cạnh

b)

x × 2 = 4826

x = 4826 : 2

x = 2413

x : 3 = 1532

x = 1532 × 3

x = 4596.

Bài 5. (Trang 5 SGK Toán 4)

Một nhà máy sản xuất sản xuất trong 4 ngày được 680 loại tivi. Hỏi trong 7 ngày xí nghiệp sản xuất đó cung ứng được từng nào tivi, biết số truyền hình sản xuất từng ngày là như nhau?