Trường thcs Phù Đổng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 9 HỌC KỲ I ( 2009 -2010) Tổ Toán PHẦN ĐẠI SỐ A- LÝ THUYẾT: I- Ôn tập các thắc mắc ôn tập chương I ( SGK/ 39) và thắc mắc ôn tập chương II ( SGK tr.59) II-Ôn tập những kiến thức nên nhớ sinh sống SGKtr.39,60 III- làm cho lại các bài tập vào SGK ( tập I), đặc trưng các bài bác tập ở chỗ ôn tập chương I tr. 40,41 SGK và bài xích tập chương II tr.61,62 SGK. B- BÀI TẬP: I-Thực hiện những phép tính sau : 1/ 32 ( 2 -1) + (1 + 3 ) 2 - 62 2/ ( 53 − + 53 + ) 2 3/ 22 − . 22 + . 8 4/ 2 18 - 983 + 84 5/ 18 - 502 + 2 )22( + 6/ 48 2 1 - 122 - 3 1 1 7/ 45 - 5 1 10 + 2 )51( + 8/ 32 ( 27 + 482 - 25 ) + 300 9/ 82 - 723 + 2 1 4 - 2 )21( − 10/ 3 2 3 2 6 2 4 3 12 6 2 3 2 3    + − − −  ÷ ÷  ÷ ÷    11/       + − − 32 1 32 1 : 2 3 12/ 5 1 6 7 5 2 4 11 3 7 7 2 − + − − − + − 13/ 5 3 5 5 3 5 1 . 15 1 15 1 5   − + +  ÷  ÷ − +   I- Rút gọn biểu thức: 1/ a3 - a252 + a36 (a 0 ≥ ) 2/ ab cha abba − − − (với a 0 ≥ ;b 0 ≥ ; a b ≠ ) 3/ 1 1 1 21 − − − + ++ a a a aa (với a 0 ≥ ; a 1 ≠ ) 4) 1 1 . A a b b a a b b a b a b a b   + −   − −  ÷  ÷  ÷ + −     với a > 0, b > 0, a ≠ b 5) 2 2 1 1 : 2 a b ab a b a b ab +   + +  ÷ + +   với a > 0, b > 0 6/ xxx 1 : 1 1 1 1         − + + (với x > 0; x 1 ≠ ) 7/ ( ) ( ) xxx xx 3 : 2 21 22 − −−+ (với x > 0) III-Tìm x biết : 1/ 312 =+ x 2/ 2 )12( − x = 4 3/ 44 2 +− xx = 3 4/ 55324832 =+− xxx 5/ 3 5 x15 - x15 - 2 = 3 1 x15 6/ 0699344213 =+−−−+− xxx 7/ 4459 3 1 5204 =+−+++ xxx 8/ 5 6 11 0x x− − = 9/ 2 3 2 9 0x x+ − − = 10/ 1 3 3 7 x x x x − + + − − IV- các bài toán tổng hợp: 1-Cho nhị biểu thức: A = ( )( ) 355327 −+ B =         −         + − − x x xx 1 : 1 1 1 1 (với x≥0;x 1 ≠ ) a/ Rút gọn biểu thức A và B b/ tìm kiếm x để A = 6B 2- đến cho hai biểu thức : A = ( )35)(106 −+ B = 1 1 1 1 1 + + − − xx (x ≥ 0 , x )1 ≠ a. Rút gọn A, B b. Kiếm tìm x để mang lại A = 2 B 3- cho những biểu thức: phường = 4 2 2 1 2 2 − + − + + x x xx (x )4,0 ≠≥ x Q =( 1833)36312 ++− a. Rút gọn phường ,Q b. Với cái giá trị làm sao của x thì 9 1 = Q p. 4)Cho biểu thức 2 1 2 : 1 1 1 1 x x x A x x x x x     + + = − −  ÷  ÷  ÷  ÷ − − + +     a) Rút gọn A b) Tính A khi x = 5 2 3+ 4- mang lại biểu thức : 2 1 : 1 1 1 1 2 3 +         + − +− + + + x xxx x x x (x )0 ≥ a. Rút gọn gàng K b. Chứng minh rằng K > 0 c. Tìm giá chỉ trị lớn nhất của K V- Hàm số bậc nhất Bài 1 : a/-Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 – 10 m) x đồng biến đổi b/-Với giá trị nào của m thì hàm số y = (-3m + 8) x - 12 nghich biến bài bác 2 a/-Vẽ đồ thị các h/s sau : y = - x (1) ; y = 1 2 1 +− x (2) ; y = x + 2 (3) trên thuộc mặt phẳng toạ độ. B/-Tìm giao điểm của đồ thị hàm số (2) và (3) cùng với trục Ox là các điểm A với B. C/-Tìm giao điểm của vật thị 2 h/s (2) cùng (3) là vấn đề C d/-Tính diện tích s và chu vi tam giác ABC e/-Tính góc tạo vày đồ thị của hàm số (2) và (3) với trục Ox bài bác 3: khẳng định hàm số y = ax + b , biết đồ thị của nó : a/ - song song với đường thẳng y = 4 - 5x và trải qua điểm I (2 ; 2 1 − ) b/-Cắt trục hoành trên điểm B( 0; 3 2 ) và cắt trục tung trên điểm gồm tung độ là 3 c/-Có thông số góc là 5 và có tung độ gốc là -1,5 d/-Đi qua cội toạ độ và cắt đường thẳng y = 2x - 1 tại điểm M bao gồm hoành độ là - 1 bài 4: cho hai hàm số bậc nhất : y = (m 3 2 − ) x + 1 (d) với y = (2 - m) - 3 (d ’ ) search m để : a/ (d) giảm (d ’ ) ; b/ (d) // (d ’ ) ; c/ (d) giảm (d ’ ) trên điểm gồm hoành độ là 4 bài bác 5 : tra cứu hàm số hàng đầu mà đồ dùng thị của nó là một trong những đường thẳng giảm đường trực tiếp y = 2x + 1 tại điểm tất cả hoành độ bởi 1 và giảm đường thẳng y = - 3x + 5 tai điểm bao gồm hoành độ bằng 2. Bài xích 6 : cho biết đường trực tiếp y = 3 2 − x + b cắt trục hoành trên điểm p có hoành độ bằng 3, mặt đường thẳng y = 2 3 x + b’ cắt trục hoành trên điểm Q có hoành độ bởi – 4 và hai đường thẳng này giảm nhau trên M. A/ tìm tung độ gốc b cùng b’ b/ Vẽ đồ dùng thị của nhị hàm số với b với b’ kiếm được ở câu a) c/ search tọa độ giao điểm M của hai đồ thị. D/ Tính những góc của tam giác MPQ (làm tròn mang đến phút). PHẦN HÌNH HỌC A- LÝ THUYẾT: Câu 1: Viết những hệ thức cạnh và con đường cao trong tam giác vuông (có vẽ hình minh hoạ) Câu 2: Viết những tỷ số lượng giác của góc nhọn. Câu 3: Viết những hệ thức cạnh cùng góc trong tam giác vuông. Câu 4: Định nghĩa về: con đường tròn - con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác - con đường tròn nội tiếp tam giác - đường tròn bàng tiếp tam giác. Câu 5: những vị trí kha khá giữa con đường thẳng và đường tròn (bảng bắt tắt) cùng vị trí tương đối 2 con đường tròn (bảng bắt tắt) Câu 6: Nêu những định lý về: Đường kính cùng dây cung. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trung tâm đến dây. Định lý về tính chất hai tiếp tuyến giảm nhau. Câu 7: lốt hiệu nhận biết tiếp tuyến đường của đường tròn. B- BÀI TẬP: I- Làm những bài tập vào ôn tập chương I trang 93, 94, 95. SGK II-Làm các bài tập vào chương II : bài 2, 7, 8 (tr.101) ; bài xích 10, 11 (tr. 104) ; bài xích 13, 15 (tr.106) ; bài 24, 25 (tr.112); bài 26, 27, 30, 31 (tr.115, 116) ; bài bác 36, 38, 39 (tr. 123) SGK Bài1 : mang đến tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH phân tách cạnh huyền BC thành nhì đoạn BH, CH gồm độ nhiều năm lần lượt 4 cm, 9 cm. Gọi D cùng E thứu tự là hình chiếu của H trên AB và AC. A) Tính độ dài DE. B) những đường trực tiếp vuông góc với DE trên D với tại E lần lượt cắt BC tại M cùng N. Chứng minh: M trung điểm bảo hành và N trung điểm CH. C) Tính diện tích s tứ giác DENM. Bài 2: mang đến ΔABC vuông trên A, C = 30 0 ; BC = 10 . A/ Tính AB, AC b/ tự A kẻ AM, AN theo thứ tự vuông góc với các đường phân giác vào và không tính của góc B. Minh chứng MN // BC cùng MN = AB c/ minh chứng tam giác MAB đồng dạng cùng với tam giác ABC bài bác 3: đến (O) cùng A ở không tính (O) kẻ 2 tiếp đường AM, AN a/ chứng tỏ OA ⊥ MN b/ Vẽ đường kính NOC. Ch/minh MC// AO c/ Biết OM = 3cm, OA = 5cm. Tính chu vi tam giác AMN bài xích 4: mang đến ∆ ABC vuông tại A . Đường cao AH , kẻ tự B cùng C những tiếp tuyến đường BD , CE với đường tròn trung tâm A nửa đường kính AH.(D cùng E là hai tiếp điểm) a) hội chứng minh: D, A, E thẳng hàng cùng BD tuy vậy song CE b) bệnh minh: Đường thẳng DE tiếp xúc với con đường tròn 2 lần bán kính BC trên A bài bác 5: mang đến ∆ ABC bao gồm 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn trung tâm (O) 2 lần bán kính BC giảm cạnh AB , AC trên E, F với BF giảm CE tại H. A)Chứng minh: H là trực trọng tâm ∆ ABC b/ hotline I là trung điểm AH chứng minh : EI là tiếp đường của mặt đường tròn (O) tại E bài xích 6 : mang đến ∆ ABC vuông trên A , nội tiếp trong đường tròn trung khu 0 . Nhị tiếp tuyến đường của đường tròn tại A, C cắt nhau tại S .Gọi p ,Q lần lượt là chân các đường vuông góc dựng từ bỏ A xuống BC , SC . A) triệu chứng minh: Tứ giác APCQ là hình chữ nhật và ΔOCI vuông tại I ( I là giao điểm của PQ với AC) b) bệnh minh:AC là phân giác của góc OAQ c) chứng tỏ : O, I, S thẳng mặt hàng d) cho SC = 10 centimet ,OC = 5cm .Tính diện tích s ∆ OIC bài xích 7: cho đường tròn trung ương O bán kính R . Từ M nằm ngoài (O) kẻ nhì tiếp tuyến đường MA, MB với A, B là nhì tiếp điểm. Đường vuông góc cùng với MB kẻ từ A cắt tia OM tại H và mặt đường tròn trên K. A) bệnh minh: H là trực vai trung phong của ∆ AMB . B) hội chứng minh: Tứ giác OAHB là hình thoi c) hotline I là trung điểm AK. Đường thẳng OI cắt AM trên N.Chứng minh: NK là tiếp tuyến đường d) trả sử OM = 2R.Chứng minh: K trùng HBài 8: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Vẽ các đường cao AD, BE, CF của tam giác (H là trực tâm), kẻ 2 lần bán kính AOM. A) chứng minh tứ giác BHCM là hình bình hành. B) call I là giao điểm HM với BC. Chứng tỏ OI vuông góc BC và AH = 2.OI c) điện thoại tư vấn G là trong tâm địa của tam giác ABC. Chứng tỏ O, G, H trực tiếp hàng và S AGH = 2S AGO bài 9: mang lại nửa đường tròn tâm O 2 lần bán kính AB = 2R, I là trung điểm AO. Dựng con đường thẳng d trải qua I với vuông góc cùng với AB cắt đường tròn tại K. đem một điểm C thuộc IK, AC cắt nửa con đường tròn trên M. Tiếp đường qua M cắt d trên N, BM cắt d tại D. A) chứng minh N là trung điểm của CD. B) Tính CD lúc C là trung điểm của IK. Bài bác 10: đến đường tròn (O;R) đường kính AB. Một dây CD cắt AB tại E. Một tiếp đường d xúc tiếp với đường tròn trên B cắt những tia AC, AD trên M với N. Bệnh minh: a) ΔACB đồng dạng với ΔABM. B) AC.AM = AD.AN. C) Tiếp tuyến đường tại C cắt d trên I . Minh chứng I là trung điểm AB. D) Xác xác định trí của dây CD sao cho ΔAMN đều. Bài xích 11 : ( đề thi 04 -05 ) mang lại đường tròn trung khu O nửa đường kính R . Từ 1 điểm M ở ngoài đường tròn (O) kẻ nhị tiếp con đường MA,MB với con đường tròn ( A,B là những tiếp điểm ) . Đường vuông góc với MB kẻ từ bỏ A cắt tia OM tại H và đường tròn (O) trên K a/ minh chứng H là trực trọng điểm tam giác AMB b/ call I là trung điểm của AK .Đường trực tiếp OI giảm AM tại N .Chứng minh NK là tiếp con đường của (O) c/ trả sử OM bằng 2R .Tính diện tích tam giác AOB theo R bài xích 12 : ( đề thi 05 -06 )Cho đường tròn trung tâm O đường kính AB =2R .Lấy trên phố tròn ( O) một điểm C làm thế nào để cho góc BOC = 120 0 .Kẻ tiếp tuyến của con đường tòn (O) tại B cùng lấy bên trên tiếp con đường này một điêm M sao cho BM = BC ( M với C cùng thuộc nữa khía cạnh phẳng bờ là mặt đường thẳng AB ) a/ chứng minh tam giác BMC phần đa b/Chứng minh MC là tiếp tuyến của mặt đường tròn (O) c/ Tia OM cắt đường tròn (O) tại D . Tính diện tích s tứ giác OBDC theo R. Bài 13:(đề thi 06-07) mang đến đường tròn (O)có nửa đường kính OA = 6cm .dây BC vuông góc cùng với OA tại trung điểm M của OA . A)Tính độ dài dây BC b)Gọi E là giao điểm của tia OA cùng với tiếp con đường của đường tròn (O) trên B .Chứng minh EC là tiếp tuyến của đường tròn (O). C)Tính độ nhiều năm đoạn thẳng EB bài bác 14(đề thi 07-08) đến đường tròn (O;R) ,trên (O) mang hai điểm Bvà C sao cho góc BOC = 90 0 .Các tiếp tuyến đường tại B và C của (O) cắt nhau trên A . A)Tứ giác ABOC là hình gì? b)M là 1 trong những điểm nằm trê tuyến phố tròn (O) (Mvà A cùng nằm bên trên một nửa mặt phẳng bờ BC ).Tiếp tuyến tại M của con đường tròn (O) giảm AB,AC trên d cùng E .Tính góc DEC. C)Khi M chuyển động trên đường tròn (O),nhưng Mvà A luôn nằm bên trên nửa khía cạnh phẳng bờ BC .Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE không thay đổi Bài15 (Đề thi08-09):Cho tam giác ABC vuông tại A , con đường cao AH.Biết AB = 3,AC = 6 .Vẽ(A;AH).Kẻ tiếp con đường BE,CF cùng với (A;AH) (E,F là những tiếp điểm ). A)Tính độ nhiều năm cạnh huyền BC và đường cao AH . B)Chứng minh bố điểm E,A,F thẳng mặt hàng c)Gọi I là trung điểm đoạn BC .Tính sin của góc EFI ============== Hết============== .


Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 9 hk1


Xem thêm: Phim Đại Chiến Titan: Tận Thế (Live-Action Phần 2), Xem Phim Đại Chiến Titan 2: Tận Thế Live

Đổng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 9 HỌC KỲ I ( trăng tròn 09 -2010) Tổ Toán PHẦN ĐẠI SỐ A- LÝ THUYẾT: I- Ôn tập các thắc mắc ôn tập chương I ( SGK/ 39) và câu hỏi ôn tập. X15 6/ 0 699 344213 =+−−−+− xxx 7/ 44 59 3 1 5204 =+−+++ xxx 8/ 5 6 11 0x x− − = 9/ 2 3 2 9 0x x+ − − = 10/ 1 3 3 7 x x x x − + + − − IV- các bài toán tổng