Bạn đang xem: Phân bón nitrophotka là hỗn hợp của

Cho 7 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe, Cu sinh sống dạng bột vào 500ml dung dịch AgNO3 0,38M khuấy kĩ láo hợp. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn lọc, rửa kết tủa thu được dung dịch X với m gam chất rắn B. Thêm lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, lọc rửa kết tủa rước nung trong không gian đến cân nặng không thay đổi được chất rắn C có trọng lượng 7,6 gam. Giá chỉ trị lớn số 1 của m là:


Hòa rã 8,0 gam hỗn hợp gồm Ca và oxit RO (R tất cả hóa trị không đổi) phải dùng 200 ml hỗn hợp HCl 2M. Kim loại R là:


Cho 2,25 gam axit cacboxylic A tính năng vừa đủ với 50 ml dung dịch KOH 1M. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của A là


Cho 11,2 gam sắt vào 300 ml dung dịch đựng (HNO3 0,5M và HCl 2M) nhận được khí NO duy nhất với dung dịch X. Cho dung dịch X chức năng với lượng dư dung dịch KMnO4/H2SO4 loãng. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng KMnO4 đã trở nên khử.


Một este E mạch hở tất cả công thức phân tử C4H6O2. Thủy phân E trong môi trường thiên nhiên axit thu được sản phẩm có bội phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của E vừa lòng tính chất trên?


Đốt cháy 2,92 gam tất cả hổn hợp hai ankan A, B nhận được 0,2 mol CO2. Biết tỉ lệ thành phần số mol mãng cầu : nB = 2 : 7. Bí quyết phân tử của A cùng B thứu tự là


Hòa tan 6,85 gam một sắt kẽm kim loại kiềm thổ M vào 100 gam nước chiếm được 100 ml hỗn hợp A (d = 1,0675 gam/ml). Đốt cháy 0,92 gam hóa học hữu cơ X chiếm được CO2 cùng 0,72 gam nước. Cho toàn bộ lượng CO2 chiếm được vào 100 ml hỗn hợp A trên, nhận được 5,91 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, phương pháp phân tử của X là


Cho sơ thiết bị phản ứng:

X (C3H6O) →YZ→C3H8

Số hóa học X mạch hở, bền thỏa mãn sơ vật trên là


Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm pha trộn khí X trong phòng thí nghiệm. X là khí nào trong những khí sau:


Cho bội phản ứng:

C6H5-CH=CH2 + KMnO4 →C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O.

Khi tất cả 10 phân tử KMnO4 phản nghịch ứng thì số nguyên tử cacbon bị lão hóa là


Cho những phát biểu sau:

1. Cr(OH)3 chảy trong hỗn hợp NaOH.

2. Trong môi trường xung quanh axit, Zn khử Cr3+ thành Cr.

3. Photpho bốc cháy lúc tiếp xúc cùng với CrO3.

4. Trong môi trường xung quanh kiềm, Br2 lão hóa CrO2- thành CrO42- .

5. CrO3 là một trong những oxit axit.

6. Cr làm phản ứng với axit H2SO4 loãng chế tạo thành muối bột Cr3+.

Số phát biểu đúng là:
Xem thêm: Giải Vật Lí 11 Bài 13 Lý 11 Bài 13: Dòng Điện Trong Kim Loại

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam