tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thành phần phần trăm cân nặng nitơ vào phân từ bỏ anilin bằng

A.

Bạn đang xem: Phần trăm khối lượng nitơ trong phân tử anilin bằng

18.67%.

B. 12,96%.

C. 15,05%.

D. 15,73%.


*

Đáp án C

*


Chất cơ học X mạch hở bao gồm dạng H 2 N − R − C O O R " ( R , R " là các gốc hiđrocacbon) phần trăm cân nặng nitơ trong X là 15,73%. đến m gam X bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn bộ lượng ancol ra đời cho công dụng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho cục bộ Y tính năng với một lượng dư hỗn hợp A g N O 3 t r o n g N H 3 , thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là

A.3,56.

B.5,34.

C.2,67.

D. 4,45


Thành phần phần trăm trọng lượng nitơ trong hợp hóa học hữu cơ C x H y N là 16,09%. Số đồng phân amin bậc hai thỏa mãn nhu cầu dữ khiếu nại trên là

A. 1

B. 2.

Xem thêm: Logo Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm, Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Tphcm

C. 3

D. 6.


Thành phần phần trăm cân nặng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ khiếu nại trên là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Đipeptit M, tripeptit P, tetrapeptit Q mọi mạch hở với được tạo thành từ một amino axit X, mạch hở, phân tử có chứa một đội NH2. Phần trăm cân nặng của nitơ vào X là 15,73%. Thủy phân không hoàn toàn 69,3 gam láo hợp tất cả M, P, Q (tỉ lệ mol tương xứng 1:1:1) nhận được m gam M; 27,72 gam P; 6,04 gam Q với 31,15 gam X. Cực hiếm của m là:

A. 17,6

B. 15,2

C. 8,8

D. 30,4


Hợp chất X gồm công thức phân tử trùng với công thức dễ dàng nhất, vừa chức năng được với axit vừa công dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, yếu tố phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản nghịch ứng hoàn toàn với một số lượng vừa dùng dung dịch NaOH (đun nóng) nhận được 4,85 gam muối bột khan. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. H2NCH2COO-CH3

B. H2NCOO-CH2CH3

C. CH2=CHCOONH4

D. H2NC2H4COOH


Hợp hóa học X bao gồm công thức phân tử trùng cùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa công dụng được cùng với kiềm trong đk thích hợp. Vào phân tử X, thành phần phần trăm cân nặng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% với 15,73%; sót lại là oxi. Khi đến 4,45 gam X làm phản ứng hoàn toàn với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) chiếm được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu trúc thu gọn của X là