Tìm hiểu các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách trong tiếng Anh

Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc cùng viết tứ phép toán cơ bản trong giờ Anh, kia là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu tốt chương này, chúng ta cần tìm hiểu thêm các chương trước về phong thái đọc viết các số trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Phép tính trong tiếng anh

A. Phép tính trong giờ đồng hồ Anh

Phép cộng (Addition) trong giờ Anh

Với phép cộng:

Để biểu diễn cho dấu cộng (+), bạn có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để trình diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ to lớn be hoặc equal

Dưới đây là các biện pháp nói khác nhau cho bài toán 7 + 4 = 11:– Seven và four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven và four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn từ Toán học).

*

B Phép trừ (Subtraction) trong giờ Anh

Với phép trừ:Để màn biểu diễn cho vết trừ (-), bạn cũng có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới tự from với bí quyết nói ngược lại.Để trình diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng hễ từ lớn be hoặc equal

Dưới đó là các cách nói khác biệt cho việc 11 – 7 = 4:– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn ngữ Toán học)


C Phép nhân (Multiplication) trong tiếng Anh

Với phép nhân:Để màn biểu diễn cho vết nhân (x), chúng ta có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói nhì số nhân liên tục nhau, trong đó số nhân sản phẩm công nghệ hai màn trình diễn ở dạng số nhiều.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đấy là các phương pháp nói không giống nhau cho việc 5 x 6 = 30:– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo ngữ điệu Toán học)

D Phép phân tách (Division) trong giờ Anh

Với phép chia:Để trình diễn cho dấu phân tách (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo cách nói ngược lại như trong phép trừ.Để màn biểu diễn kết quả, bạn cũng có thể sử dụng hễ từ to be, equal hoặc áp dụng go.

Xem thêm: Cách Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số Toán Cao Cấp, Cách Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số Cực Hay

Dưới đó là các biện pháp nói khác biệt cho bài toán 20 ÷ 5 = 4:– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách miêu tả theo ngôn ngữ Toán học)Ghi chú: Nếu việc có những số hạng hoặc hiệu quả là các số thập phân hoặc dạng phân số, bạn xem thêm cách đọc viết những số trong số chương trước.Ví dụ câu hỏi với 5 ÷ 2 = 2.5 thì bạn cũng có thể nói:Five divided by five is/equals two point five.


Tìm hiểu những phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giờ AnhA. Phép tính trong giờ đồng hồ AnhB Phép trừ (Subtraction) trong giờ đồng hồ AnhC Phép nhân (Multiplication) trong tiếng AnhD Phép phân tách (Division) trong giờ đồng hồ Anh