Với Đề thi học tập kì 1 Tin học 11 có đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Tin học tập 11 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có planer ôn luyện trường đoản cú đó lấy điểm cao trong những bài thi Tin học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Phép toán nào đúng khi x là số lẻ


*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra …..

Đề thi học tập kì 1

Năm học 2021 – 2022

Môn: Tin học tập lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề số 1)

Câu 1: lịch trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ lưu trữ cho những biến vào khai báo sau:

Var M, N, I: INTEGER;

P, A, B: REAL;

X: EXTENDED;

K: WORD;

 A. 44;

 B. 36;

 C. 38;

 D. 42.

Câu 2: biết rằng a, b, c là độ dài cha cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ tình dục nào sau đây cho tác dụng true?

 A. C + a > b;

 B. A – b > c;

 C. C – b ≥ a;

 D. C – a > b.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m hack 100 0). Với mức giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên đến giá trị false?

 A. 208

 B. 2009

 C. 166509

 D. 99

Câu 4: Biểu thức Pascal: (a+cos(x))/sqrt(sqr(a)+sqr(x)+1) khi đưa sang toán học bao gồm dạng:


*

Câu 5: đến đoạn lịch trình sau: x:= 10; y:= 30; writeln(‘x+y’); tác dụng màn hình sẽ là gì?

 A. 20

 B. X+y

 C. 10

 D. 30

Câu 6: biến đổi X hoàn toàn có thể nhận giá bán trị: 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5 và vươn lên là Y rất có thể nhận các giá trị 0; 1; 3; 5; 7; 9. Khai báo vươn lên là nào sau đấy là đúng?

 A. Var X: Byte; Y: Real;

 B. Var X: Real; Y: Byte;

 C. Var X, Y: Integer;

 D. Var X, Y: Byte;

Câu 7: Biểu thức ((35 gian lận 9) div 5) có kết quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8: mang đến đoạn chương trình:

Kq:=1;

For i:=1 to lớn 5 do

Kq:=Kq*i;

Kết quả sau khoản thời gian chạy là :

 A. 0

 B. 120

 C. 60

 D. Trăng tròn

Câu 9: cho biết kết quả của đoạn lịch trình sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 khổng lồ n do

 If (i hack 2=0) then Tong:=Tong + i;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, mang đến đoạn chương trình:

i:=1;

While i 10) and (n div 100 =2 ) hoặc ( m 10)

Câu 15: Phép toán nào đúng vào lúc số nguyên A là số lẻ:

 A. A hack 2 = 0

 B. A div 2 = 1

 C. A div 2 = 0

 D. A hack 2 = 1

Câu 16: Biểu thức 3 div 7 có giá trị là:

 A. 2

 B. 1

 C. 0

 D. 7

Câu 17: Để nhập giá trị mang lại 2 trở thành a với b ta cần sử dụng lệnh:

 A. Write(a,b);

 B. Real(a.b);

 C. Read(‘a,b’);

 D. Readln(a,b);

Câu 18: Để chuyển ra screen giá trị của biến a giao diện nguyên và đổi thay b vẻ bên ngoài thực ta dùng lệnh:

 A. Write(a:8:3, b:8);

 B. Readln(a,b);

 C. Writeln(a:8, b:8:3);

 D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Câu 19: Để biên dịch chương trình, trong Pascal ta nhấn tổ hợp phím:

 A. Ctrl + F9

 B. Alternative text + F9

 C. Alt + F8

 D. Shift + F9

Câu 20: cho biết kết quả sau khoản thời gian thực hiện lệnh:

Begin

a := 100; b := 30; x := a div b; Write(x);

End.

 A. 10

 B. 33

 C. 3

 D. 1

Bài 1 . (1.5 điểm) mang lại giá trị a=31, b=16, c=8, d=5. Hãy xác định giá trị của biểu thức D:

D:= sqr(d) + b > c*d + a

(Tính rõ ràng từng bước)

Bài 2. (1 điểm) Viết câu lệnh rẽ nhánh tính:


*

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không thừa 100 phần tử).

– Đếm cùng tính tổng những số chẵn cùng là bội của 3. Thông báo hiệu quả ra màn hình.


*

Bài 1 .

sqr(d) + b = 25 + 16 = 41

c*d + a = 40 + 31 = 71

41 >= 71 → D := FALSE

Bài 2.

Cách 1:

if (x >= 0) và (y >= 0)

then A:= sqr(x) + sqr(y) + 1 else A:= sqrt(x*y);

Cách 2:

if ( x a;

 B. C – a > b;

 C. B – a ≥ c;

 D. B – c > a.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m mod 100 0). Với cái giá trị nào của m tiếp sau đây biểu thức trên mang lại giá trị true?

 A. 65;

 B. 2009;

 C. 99;

 D. 113.

Câu 4: Biểu thức: sqr(sqrt(x+y)/x-sqr(x-y)/y) viết trong toán học đã là biểu thức nào dưới đây?


*

Câu 5: vào cú pháp khai báo biến, list biến một hoặc nhiều tên biến, các tên biến đổi được viết cách nhau bởi:

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không quá 100 phần tử).

– Đếm và tính tổng những số lẻ với là bội của 5. Thông báo kết quả ra màn hình.


Bài 1 .

a gian lận c + d = 7 + 5 = 12

sqrt(b) + c = 4 + 8 = 12

12 >= 12 → C := TRUE

Bài 2.

Cách 1:

if (x >= 0) và (y >= 0)

then B:= sqrt(x) + sqrt(y) else B:= abs(x) + abs(y);

Cách 2:

if ( x c;

 B. B – c > a;

 C. A – c ≥ b;

 D. A – b > c.

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m thủ thuật 100 0). Với mức giá trị làm sao của m dưới đây biểu thức trên đến giá trị false?

 A. 65;

 B. 208;

 C. 2009;

 D. 166509.

Câu 4: Biểu thức Pascal B: = Sqr(sqrt(x1-x2)+sqrt(y1-y2)) khi đưa sang toán học tất cả dạng:


Câu 5: cho đoạn công tác sau:

readln(x);

y := (x+2)*x – 5 ;

writeln(‘gia tri cua y = ’, y);

Nếu nhập x = 2 thì gồm những tin tức gì ở ko kể màn hình?

 A. Gia tri y la:3

 B. Y=3

 C. Gia tri cua y=3

 D. 3

Câu 6: đổi thay X có thể nhận giá trị: 0; 1; 3; 5; 7; 9 và trở thành Y có thể nhận các giá trị 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5. Khai báo trở nên nào sau đây là đúng?

 A. Var X: Byte; Y: Real;

 B. Var X: Real; Y: Byte;

 C. Var X, Y: Integer;

 D. Var X, Y: Byte;

Câu 7: Biểu thức ((35 hack 9) div 3) có hiệu quả là mấy?

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 2

Câu 8: vào NNLT Pascal câu lệnh Write( ‘5 x 4 = ‘ , 5*4 ) ; viết gì ra màn hình là :

 A. 5 x 4 = trăng tròn

 B. 5 x 4 = 5*4

 C. 20 = 5 * 4

 D. đôi mươi = 20

Câu 9: cho thấy kết quả của đoạn công tác sau?

N:=5; Tong:=0;

For i:=1 lớn n do

 If (i hack 2=0) then Tong:=Tong + 1;

Write(Tong);

 A. 3

 B. 1

 C. 6

 D. 2

Câu 10: Trong ngôn từ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i 10) or (n div 100

Bài 3. (2.5 điểm) Viết chương trình:

– Nhập mảng một chiều những số nguyên (không vượt 100 phần tử).

– Đếm cùng tính tổng các số lẻ cùng là bội của 3. Thông báo công dụng ra màn hình.


Bài 1 .

Xem thêm: New H2Co3 Là Axit Mạnh Hay Yếu, Trao Đổi Lý Thuyết Hoá Vô Cơ

Sqrt(A) + B div K = 7 + 1 = 8

A thủ thuật C + K = 1 + 4 = 5

8 >= 5 → B := TRUE

Bài 2.

Cách 1:

if (x > 1) or (x a

 B.c – a > b

 C.b – a ≥ c

 D.b – c > a

Câu 3: Xét biểu thức logic: (m gian lận 100 0). Với giá trị làm sao của m dưới đây biểu thức trên đến giá trị true?

 A.65

 B. 208

 C. 99

 D. 113

Câu 4: Câu lệnh y:= (((x – 2)*x – 3)*x – 4)*x – 5; tính cực hiếm của biểu thức nào?

 A. Y = x – 2x – 3x – 4x – 5

 B. Y = (x – 2)(x – 3)(x – 4) – 5

 C. Y = x4 – 2×3 – 3×2 – 4x – 5

 D. Y = x – 2×2 – 3×3 – 4×4 – 5

Câu 5: với lệnh như thế nào sau đây dùng để in cực hiếm M là kiểu dáng số thực ra màn hình với độ rộng là 5 và tất cả 2 chữ số phần thập phân?

 A. Writeln(M:2);

 B. Write(M:5);

 C. Writeln(M:2:5);

 D. Write(M:5:2);

Câu 6: trong 1 chương trình, trở nên M có thể nhận những giá trị: 10, 15, 20, 30, 40 và trở thành N hoàn toàn có thể nhận các giá trị: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Khai báo nào trong số khai báo sau là đúng?