*
ngotienlinh Send an email 7 mon Tư, 2022

Bạn đã xem: thừa khứ của Meet là gì?

Quá khứ của Meet là gì?

Quá khứ của rượu cồn từ Meet là gì?

Động từ vượt khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của hễ từ
meet met met gặp

Ví dụ:

Would you lượt thích to meet my sister? The president met the UK prime minister in London một vài động từ có nguyên tắc tương tự Meet Động từ nguyên thể quá khứ đối kháng Quá khứ phân trường đoản cú
Bleed Bled Bled
Breed Bred Bred
Feed Fed Fed
Feel Felt Felt
Speed Sped/Speeded Sped/Speeded

Cách chia thì với hễ từ Meet

Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện trên đơn meet meet meets meet meet meet
Hiện trên tiếp diễn am meeting are meeting is meeting are meeting are meeting are meeting
Quá khứ đơn met met met met met met
Quá khứ tiếp diễn was meeting were meeting was meeting were meeting were meeting were meeting
Hiện tại hoàn thành have met have met has met have met have met have met
Hiện tại kết thúc tiếp diễn have been meeting have been meeting has been meeting have been meeting have been meeting have been meeting
Quá khứ hoàn thành had met had met had met had met had met had met
QK xong xuôi Tiếp diễn had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting had been meeting
Tương Lai will meet will meet will meet will meet will meet will meet
TL Tiếp Diễn will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting will be meeting
Tương Lai hoàn thành will have met will have met will have met will have met will have met will have met
TL HT Tiếp Diễn will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting will have been meeting
Điều Kiện biện pháp Hiện Tại would meet would meet would meet would meet would meet would meet
Conditional Perfect would have met would have met would have met would have met would have met would have met
Conditional Present Progressive would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting would be meeting
Conditional Perfect Progressive would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting would have been meeting
Present Subjunctive meet meet meet meet meet meet
Past Subjunctive met met met met met met
Past Perfect Subjunctive had met had met had met had met had met had met
Imperative meet Let′s meet meet