*

Vị trí của danh từ, tính từ, đụng từ trong giờ đồng hồ Anh

Danh từ, cồn từ cùng tính từ bỏ là những một số loại từ đặc biệt quan trọng trong giờ Anh. Bọn chúng đóng vai trò trong vấn đề hình thành câu và khiến cho những câu văn/đoạn văn bao gồm ý nghĩa. Lúc này chúng mình hãy thuộc Ms Hoa mày mò chung về vị trí của danh từ, tính tự và động từ trong câu nhé ^^

I. Danh từ (nouns):

Danh hay được đặt tại những địa điểm sau:

1. Công ty ngữ của câu (thường dẫn đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I like best.

Bạn đang xem: Sau động từ là

Trong đó, Maths là danh từ làm chủ ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chủ at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng tự chỉ thời gian, với Lan là danh từ làm chủ ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, và danh từ đã là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính từ sở hữu, và danh từ là father

 

3. Có tác dụng tân ngữ, sau cồn từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, động từ lượt thích và danh từ là Englih

 

4. Sau những mạo từ a, an, the hoặc các từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý cấu tạo a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính tự (adjectives)

Tính từ thường xuyên đứng ở những vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau rượu cồn từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough khổng lồ play volleyball.3. Trong kết cấu so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided to stay at home4. Tính từ bỏ còn được sử dụng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ nhiều năm hay đứng sau more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ trong câu cảm thán: How adj S V với What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động tự (verbs)

Vị trí của rượu cồn từ vào câu vô cùng dễ nhận biết vì nó thường thua cuộc chủ ngữ.

Xem thêm: Lắc Vòng Có To Mông Không ? Cách Lắc Giúp Vòng 3 To Tròn Là Gì

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đây là những kỹ năng có tương quan đến địa điểm của Động từ, Danh từ, Tính từ. Những con giữ về và nhớ rằng vị trí của rất nhiều loại từ này trong giờ đồng hồ Anh nhé ^.^