Recommend là gì? nhiều người có vướng mắc vậy vày recommend được sử dụng khá phổ biến trong cả bài bác tập và giao tiếp hằng ngày. Gọi được điều đó, khansar.net đã tổng hợp kết cấu và phương pháp dùng của recommend trong giờ đồng hồ Anh để các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Sau recommend là gì


1. Recommend là gì?

Recommendtrong giờ đồng hồ Anh sở hữu nghĩa làgiới thiệu, tiến cử giỏi khuyến nghị.

Đây là cồn từ,dạngdanh từcủa recommend là recommendation(nghĩa là lời giới thiệu, sự tiến cử giỏi lời khuyến nghị)

Một số từ khác có ý nghĩa sâu sắc tương từ bỏ với recommend như: suggest, advise, introduce…


*
*
*
*
*
Bài tập kết cấu recommend

Bài tập 1

Điền từ bỏ vào nơi trống mê say hợp

He _____ me to lớn work hard.He ______ that I should study hard.He ________ your travels company to me.My father ______ me lớn take my time.A friend of mine ______ I cửa hàng at B&H Camera in NYC.Jack’s wife _______ drinking tea.The lawyer ______ his client not to discuss with anyone.Mom always ______ washing your hands before eating.Could I please make a ______ ?May I ______ a herb with this dish?

Bài tập 2

Điền từ thích hợp vào vị trí trống

The lawyer … his client not to discuss the case with others.Mike … that we leave early to lớn avoid being struck by traffic.Could I give you a piece of …?My friend loves khổng lồ … me in fashion.I … that you should go to lớn the hospital.May I … a red wine with this dish?Laura … eating out last night.The teacher … changing the concept in my essay.The Committee gave their … after reading the complaint.Could I please make a …?

Bài tập 3

Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. Recommended / My father / work hard / lớn / me.

=> ………………………………………………………………………………………..

2. Kaylee / her boyfriend / lớn / will recommend / her parents tomorrow.

=> ………………………………………………………………………………………..

3. Working online / Our director / us / during the epidemic / recommended.

=> ………………………………………………………………………………………..

4. Recommend / watch / not / this movie / Our friends

=> ………………………………………………………………………………………..

5. A charity fund / They / for Central Vietnam / raising / recommend.

=> ………………………………………………………………………………………..

Đáp án

Đáp án bài tập 1AdvisedSuggestedIntroducedAdvisedRecommendedSuggestedAdvisedSuggestsSuggestionSuggestĐáp án bài bác tập 2advisedsuggestedadviseadviserecommendsuggestsuggestedrecommendedrecommendationssuggestionĐáp án bài bác tập 3My father recommended me to lớn work hard.Kaylee will recommend her boyfriend to lớn her parents tomorrow.Our director recommended us working online during the epidemic.Our friends recommend not watch this movie.They recommend raising a charity fund for central Vietnam.

Xem thêm: Bản Tường Trình Hóa Học 8 Bài Thực Hành 3, Viết Bản Tường Trình Bài Thực Hành 3 Hóa Học 8

Trong bài viết khansar.net đã giới thiệu với chúng ta kiến thức vừa đủ và chi tiết về hễ từ Recommend trong tiếng Anh. Hy vọng những loài kiến thức hữu dụng của bài viết sẽ hữu ích cho mình trong quá trình học giờ Anh với làm bài xích tập.