Tổng hợp kỹ năng và kiến thức hóa 12 phần Este qua sơ đồ tứ duy Este vì chưng Top lời giải biên soạn, gồm sơ đồ tứ duy, lý thuyết, bài tập liên quan đến este. Phần này rất quan trọng đối với các bạn học sinh lớp 12. Đây là phần góp cho các bạn lấy điểm giỏi ở kì thi học kì sống trường và kì thi trung học.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy este

Sơ đồ tư duy Este

1. Sơ đồ tứ duy Este ngắn gọn

*
 

2. Sơ đồ tư duy Este bỏ ra tiết

*

3. Sơ đồ tứ duy Este tốt nhất

*

B. định hướng Este


I. Định nghĩa

- Este là sản phẩm thu được khi sửa chữa thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.

- Công thức tổng quát của một vài loại este xuất xắc gặp:

+ Este no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este solo chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

*

(Cấu sinh sản của este 1-1 chức)

+ Este của axit solo chức với Ancol nhiều chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức cùng Ancol đối chọi chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit nhiều chức cùng Ancol nhiều chức: Rt(COO)xyR’x.

Lưu ý rằng số chức este là bội số chung nhỏ dại nhất của số chức ancol cùng số chức axit.

II. Danh pháp

1. Tên chũm thế

Gốc Ancol + tên thay thế của axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

2. Thương hiệu thường

Gốc Ancol + tên hay của axit (đổi đuôi ic thành đuôi at)

III. đặc thù vật lí

- thường xuyên là hóa học lỏng dễ bay hơi bám mùi thơm dễ chịu của trái cây.

- khối lượng nhẹ hơn nước, không nhiều tan trong nước, dễ bóc chiết bởi phễu chiết.

- ánh nắng mặt trời sôi của este thấp hơn các so với ánh nắng mặt trời sôi của những axit cùng Ancol tất cả cùng số nguyên tử C do giữa những phân tử este không có liên kết hiđro.

- Là dung môi xuất sắc để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. đặc điểm hóa học

1. Bội phản ứng thủy phân

Ry(COO)xyR’­x + xyH2O ↔ yR(COOH)x + xR’(OH)y

- bội nghịch ứng thực hiện trong môi trường thiên nhiên axit loãng và được đun nóng.

- mong mỏi tăng năng suất của bội nghịch ứng thủy phân este đề xuất dùng dư nước và thực hiện chất xúc tác axit, đun nóng tất cả hổn hợp phản ứng.

- nếu ancol hiện ra không bền thì phản nghịch ứng xảy ra theo một chiều.

2. Bội phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà chống hóa)

Ry(COO)xyR’­x + xyNaOH → yR(COONa)x + xR’(OH)y

- mchất rắn sau phản bội ứng = mmuối + mkiềm dư.

- cùng với este solo chức: neste phản nghịch ứng = nNaOHphản ứng = nmuối  = nancol.

3. Phản ứng khử este vị LiAlH4 tạo tất cả hổn hợp ancol

4. Một số phản ứng riêng

- Este của ancol không bền khi thủy phân hoặc xà chống hóa ko thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

- Este của phenol bội nghịch ứng tạo ra hai muối với nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

- Este của axit fomic (HCOO)xR có tác dụng tham gia bội nghịch ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

- nếu este tất cả gốc axit hoặc gốc Ancol ko no thì este đó còn tham gia được bội nghịch ứng cộng, làm phản ứng trùng hợp và phản ứng thoái hóa không hoàn toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - chất liệu thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) - PVA)

V. Điều chế

1. Thực hiện phản ứng este hóa thân ancol và axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y ↔ Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H+, t0)

2. Tiến hành phản ứng cộng giữa axit với hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Triển khai phản ứng thân muối na của axit cùng dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Triển khai phản ứng thân phenol cùng anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Phân biệt este

- Este của axit fomic có khả năng tráng gương.

- các este của ancol ko bền bị thủy phân tạo anđehit có tác dụng tráng gương.

- Este không no có phản ứng làm mất đi màu dung dịch Brom

- Este của glixerol hoặc chất khủng khi thủy phân cho sản phẩm hòa chảy Cu(OH)2.

C. Những dạng bài tập về đặc điểm hóa học của Este

Câu 1. Số este đối kháng chức tất cả chung phương pháp phân tử C5H10O2 là:

9 este.

7 este.

8 este.

10 este

Đáp án

HCOOC4H9 4đp

CH3COOC3H7 2đp

C2H5COOC2H5 1đp

C3H7COOCH3 2đp

Câu 2. Thủy phân vinyl axetat trong hỗn hợp NaOH thu được:

axit axetic cùng ancol vinylic

natri axetat với ancol vinylic

natri axetat với anđehit axetic

axit axetic cùng anđehit axetic

Đáp án

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3-CH=O

Câu 3. Cho những este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CH-OCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5)

Những este nào lúc thủy phân không tạo ra ancol?

1 , 2 , 4 , 5

1 , 2 , 4

1 , 2 , 3

1 , 2 , 3 , 4 , 5

Đáp án

1. CH3COOC6H5+ H2O → CH3COOH + C6H5OH (phenol)

2. CH3COOCH=CH2+ H2O → CH3COOH + CH3CHO (andehit)

3. CH2=CH−COOCH3+ H2O ⇌ CH2=CH−COOH + CH3OH (ancol)

4. CH3COO−CH=CH−CH3+ H2O→CH3COOH + CH3−CH2−CHO

5. (CH3COO)2CH-CH3+ 2H2O → 2CH3COOH + CH3CHO + H2O (andehit)

Câu 4. Este X mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2, được tạo vày một axit Y với một ancol Z. Vậy Y quan yếu là:

C3H5COOH.

CH3COOH.

HCOOH.

C2H5COOH.

Đáp án

Do vào X có số liên kết pi là 2, một trong COO, 1 trong gốc hidrocacbon, có thể có 2 trường thích hợp xảy ra:

+ TH1: ancol no, axit không no ⇒ 4 > Số C vào axit > 2.

+ TH2: ancol không no, axit no ⇒ số C trong ancol > 2 ⇒ Số C vào axit 2H5COOH.

Câu 5. Có thể minh bạch HCOOCH3 và CH3COOC2H5 bằng:

CaCO3.

AgNO3.

H2O.

Dung dịch Br2.

Đáp án

Do HCOOCH3 có nhóm cho nên có chức năng phản ứng tráng bạc, điều mà CH3COOC2H5 không có.

Câu 6. Phát biểu nào tiếp sau đây SAI:

Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với ancol tất cả cùng phân tử khối.

Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất mập lỏng thành chất lớn rắn.

Số nguyên tử hidro vào phân tử este 1-1 và nhiều chức luôn là một số chẵn.

Sản phẩm của làm phản ứng xà chống hóa chất mập là axit béo và glixerol.

Đáp án

Đáp án A đúng bởi vì ancol có liên kết hiđro yêu cầu có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn este tất cả cùng phân tử khối.

Đáp án B đúng. Vào công nghiệp có thể chuyển hóa chất mập lỏng thành chất béo rắn bằng phản ứng hiđro hóa.

Đáp án C đúng. CTC của este là CnH2n + 2 - 2k - 2xO2x nên este đơn chức cùng đa chức luôn là một số chẵn.

Đáp án D sai. Sản phẩm của phản nghịch ứng xà chống hóa chất phệ là xà phòng cùng glixerol.

Câu 7. Để pha trộn este của phenol, ta rất có thể dùng làm phản ứng giữa phenol với:

Axit cacboxylic

Anhiđrit axit

Halogenua axit

Anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Đáp án

Phenol ko thể công dụng trực tiếp cùng với axit theo làm phản ứng este hoá

Do đó nếu như muốn điều chế este của phenol thì phải cho tác dụng với phần lớn chất có khả năng OXH mạnh hơn hoàn toàn như là là anhiđrit axit hoặc halogenua axit

Câu 8. Cho những nhận định sau:

Chất phệ là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic tất cả mạch C dài không phân nhánh.

Lipit gồm các chất béo, sáp, steroid, photpholipit,...

Chất phệ là chất lỏng

Chất khủng chứa những gốc axit ko no hay là chất lỏng ở ánh nắng mặt trời thường với được hotline là dầu.

Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường xung quanh kiềm là bội phản ứng thuận nghịch.

Chất khủng là thành phần thiết yếu của dầu mỡ động vật, thực vật.

Số nhận định đúng là:

5

2

4

3

Đáp án

1. Sai, vị chất béo là trieste của axit monocacboxylic có số C chẵn tự 12-24, không phân nhánh

3. Sai, vì chưng chất bự no là chất rắn

5. Sai, vị phản ứng thủy phân chất bự trong môi trường xung quanh kiềm là phản nghịch ứng 1 chiều

Vậy gồm 3 ý đúng.

Câu 9. Etyl axetat rất có thể phản ứng với chất nào sau đây?

Dung dịch NaOH

Natri kim loại

Dung dịch AgNO3trong nước amoniac

Dung dịch Na2CO3

Đáp án

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Câu 10. Cho những phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit.

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

3) mang lại este chức năng với hỗn hợp KOH, đun nóng.

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.

5) đến axit hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự (Chi Tiết)

Các bội phản ứng không được hotline là phản bội ứng xà phòng hóa là:

1, 2, 3, 4

1, 4, 5

1, 3, 4, 5

3, 4, 5

Đáp án

Phản ứng xà phòng hóa là phản nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm. ⇒ 1,4,5 không hẳn phản ứng xà chống hóa.