Lũy thừa một phép toán nhị ngôi của toán học triển khai trên nhì số a cùng b, tác dụng của phép toán lũy quá là tích số của phép nhân tất cả b vượt số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa ký hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này hoàn toàn có thể mở rộng cho các số thực âm mỗi khi căn thức là bao gồm nghĩa.