so oxi hoa cua s trong so3 2

Số oxi hoá của S vô H2S SO2 SO3^2 - SO4^2 - thứu tự là

Số oxi hoá của S vô H2S, SO2, \(SO_3^{2 - }\), \(SO_4^{2 - }\)lần lượt là

Bạn đang xem: so oxi hoa cua s trong so3 2


0, +4, +3, +8.

–2, +4, +6, +8.

–2, +4, +4, +6.

#ERROR!

Xem thêm: toan 10 bat dang thuc

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\mathop {{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{S }}}\limits^{{\rm{ + 1 x }}} {\rm{:1}}{\rm{.2 + x = 0 }} \to {\rm{x = - 2}}\\\mathop {{\rm{S}}{{\rm{O}}_{\rm{2}}}}\limits^{{\rm{x - 2 }}} {\rm{: x + ( - 2)}}{\rm{.2 = 0}} \to {\rm{x = + 4}}\\\mathop {{\rm{SO}}_{\rm{3}}^{{\rm{2 - }}}}\limits^{{\rm{x - 2 }}} {\rm{: x + ( - 2)}}{\rm{.3 = - 2}} \to {\rm{x = + 4}}\\\mathop {{\rm{SO}}_{\rm{4}}^{{\rm{2 - }}}}\limits^{{\rm{x - 2 }}} {\rm{: x + ( - 2)}}{\rm{.4 = - 2}} \to {\rm{x = + 6}}\end{array}\)

Đáp án C

Xem thêm: de thi toan hoc ki 1 lop 8 nam 2020

App xem sách tóm lược miễn phí