Tiếng Anh 6 Unit 8: Skill 2 giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các thắc mắc tiếng Anh trang 23 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày bài Unit 8: Sports và Games. Nhờ vào đó, những em sẽ ôn luyện thật giỏi kiến thức trước lúc tới lớp.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 6 tập 2

Soạn Skill 2 Unit 8 lớp 6 bám quá sát theo chương trình SGK Global Success 6 - Tập 2. Trải qua đó, giúp những em học sinh lớp 6 mau lẹ nắm vững được kiến thức để học xuất sắc tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của khansar.net nhé:


Listen khổng lồ the passages. Who are they about? (Nghe các đoạn văn. Chúng nói đến cái gì?)

Bài nghe:

Hello. My name"s Hai. I love sport. I play volleyball at school and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is karate. I practise it three times a week. It makes me strong & confident.

My name"s Alice. I"m twelve years old. I don"t lượt thích doing sport very much, but I lượt thích watching thể thao on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games, too. I hope to create a new computer game one day.

Dịch bài bác nghe:

Xin chào. Tôi thương hiệu Hải. Tôi yêu thể thao. Tôi đùa bóng chuyền ngơi nghỉ trường và tôi thường đạp xe cùng với bố vào thời điểm cuối tuần. Nhưng môn thể thao hâm mộ của tôi là karate. Tôi luyện tập nó ba lần một tuần. Nó giúp tôi mạnh mẽ và từ tin.

Tên tôi là Alice. Tôi mười nhì tuổi. Tôi không say mê thể thao cho lắm, dẫu vậy tôi ưng ý xem thể dục trên TV. Sở trường của tôi là nghịch cờ vua. Tôi và các bạn tôi nghịch cờ vào máy Bảy mặt hàng tuần. Tôi thỉnh thoảng cũng chơi trò chơi trên thiết bị tính. Tôi hy vọng một ngày như thế nào đó sẽ tạo nên ra một trò chơi máy vi tính mới.

Trả lời:

The listening passages are about Hai và Alice.

(Các bài bác nghe nói về Hải cùng Alice.)


Bài 2

Listen to the passages again. Then tick () T (True) or F (False) for each sentence. (Nghe lại những đoạn văn. Sau đó ghi lại T (đúng) hoặc F (sai) cho từng câu.)

TF
1. The passages are about two sportsmen.
2. Nhì goes cycling at the weekend.
3. Hai’s favourite sport is karate.
4. Alice doesn’t like doing thể thao very much.
5. Alice plays computer games every day.

Trả lời:

1. F

2. T

3. T

4. T

5. F

1. F

The passages are about two sportsmen.

(Các đoạn văn nói tới hai chuyển vận viên. => Sai)

2. T

Hai goes cycling at the weekend.

(Cuối tuần Hải đi đánh đấm xe. => Đúng)

3. T

Hai’s favourite sport is karate.

(Môn thể thao yêu thích của Hải là karate. => Đúng)

4. T

Alice doesn’t like doing sport very much.

(Alice ko thích đùa thể thao mang đến lắm. => Đúng)

5. F

Alice plays computer games every day.

(Alice nghịch trò chơi máy vi tính mỗi ngày. => Sai)

Bài 3


Listen again and fill each blank with a word to complete each sentence. (Nghe lại và điền vào mỗi nơi trống với một từ để xong xuôi mỗi câu.)

1. Nhị plays _________ at school.

2. Hai practises karate at the club _________ times a week.

3. _________ likes watching thể thao on TV.

4. Alice plays_________ every Saturday.

Trả lời:

1. Volleyball

2. Three

3. Alice

4. Chess

1. Nhì plays volleyball at school.

(Hải chơi bóng chuyền ngơi nghỉ trường.)

2. Hai practises karate at the club three times a week.

(Hải tập karate làm việc câu lạc bộ bố lần một tuần.)

3. Alice likes watching thể thao on TV.

(Alice mê thích xem thể dục trên TV.)

4. Alice plays chess every Saturday.

Xem thêm: De Kiểm Tra Tiếng Anh 7 Unit 1, 2, 3, Ôn Tập Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 7 (Bà I 1, 2, 3)

(Alice chơi cờ vào sản phẩm Bảy hàng tuần.)


Bài 4


Work in pairs. Talk about the sport / trò chơi you like. Use the following questions as cues. (Làm câu hỏi theo cặp. Nói tới môn thể thao/ trò nghịch mà em thích. Sử dụng các câu hỏi sau như gợi ý.)

- What is the name of the thể thao / game?

(Tên của môn thể dục thể thao / trò nghịch là gì?)

- How many players are there?

(Có bao nhiêu bạn chơi?)

- How often vì chưng you play it?

(Bạn nghịch nó bao thọ một lần?)

- What equipment does it need?

(Nó có nhu cầu các thiết bị gì?)


Trả lời:

- Badminton

(cầu lông)

- 2 players

(2 bạn chơi)

- I play it three times a week

(Tôi đùa 3 lần một tuần.)

- 2 racquets & 1 birdie/ shuttlecock

(2 cây vợt với một trái cầu)

Bài 5


Write a paragraph of 40-50 words about the sport / trò chơi you talked about in 4. You can also refer to lớn the listening passages. (Viết một đoạn văn khoảng chừng 40 – 50 từ về môn thể dục / trò nghịch em đang nói ở bài bác 4. Em cũng hoàn toàn có thể tham khảo các đoạn văn ở bài xích nghe.)

Trả lời:

I usually play badminton after school with my friend because to lớn play this sport we need two players. I play badminton three times a week. Lớn play badminton, I need two racquets and one shuttlecock.

(Tôi hay chơi ước lông sau giờ học với chúng ta tôi bởi vì để nghịch môn thể thao này shop chúng tôi cần hai fan chơi. Tôi chơi ước lông cha lần một tuần. Để chơi ước lông, tôi buộc phải hai cây vợt với một trái cầu.)