... Black h bút mực xanh i hổ j cửa sổ ………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…… .10 …… 22 ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP LUYỆN THI CẤP HUYỆN vòng 16 - 25 LỚP - VÒNG 16 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 bài bác 1: Matching ... Is a This pencil case Red 10 What name ? is your ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 30 LUYỆN THI CẤP TỈNH (Vòng 26 – 35 ) LỚP - VÒNG 26 – ... Ý g cà phê h bơi i số 11 j giày thể thao xanh lá 1 ………… 2…………… .3 ……………4……………… 5……………… 6…………… 7………… 8………… 9……… 10 …………… LỚP - VÒNG 31 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Bài 1: Matching chalks butter...

Bạn đang xem: Tài liệu luyện thi ioe


*

... Unless 96 Please dont interrupt me when yên ổn talking Id rather 97 He doesnt know much about life in America Little 98 Despite his illness, he went to the station with his friends Even though 99 Youd ... Out 96 Id/ would rather you didnt/ did not interrupt me when Im/am talking 97 Little does he know about life in America? 98 Even though he was ill, he went khổng lồ the station with his friends 99 John ... Should 92 I could realize how important the family is only after I left home Not until 93 I could hold a big buổi tiệc ngọt due to my Moms help Had it 94 Success depends on hard work The harder 95 The...
*

... Where are you f _ _ _ ? rom ROM 23 What s _ bject you like? u • U Đề thi Violympic giờ Anh lớp vòng Choose the correct answer This gift is you • A on • B in • C for • D at A: Tony, where are ... C 14 This _ _ a ruler is IS 15 Where is Minh from? _ _ is from Paris • He • he 16 _esk • • • • • • D d 17 F_ower l L 18 B _ _ k oo OO 19 This is my r_om • o • • O 20 Chi_ken • c • C Đề thi Violympic ... M_rch 13 This is my sch _ _ l library 14 Mary is hap _ y because today is her birthday 15 Good bye See you tomorr _ w 16 This i _ a cow 17 cak _ ĐÁP ÁN VÒNG Choose the correct answer This gift...
*

... Theo gợi nhắc tranh mặt dưới), viết từ bỏ khoá mặt hàng dọc dòch nghóa giờ Việt lỏng lẻo khoá: …………………………………………… TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ -o0o ... Dụng tranh gợi ý He is …………………………… She is …………………………… They are ………………… football There is a……………………… 10 There are four ……………………… TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH ... - Sad - Jump rope - Scissors - Angry - Bed - Towel TRUNG TÂM ANH NGỮ SMARTLEARN TÀI LIỆU LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - BÀI LUYỆN SỐ -o0o I - bài xích tập 1: Cool pair matching (Tìm cặp đơi...
*

*

... Looks tired 60 This is my favorite chair Its so _ 61 Nobody in my class is _ than Thuy 62 This tree has a lot of green _ 63 There are many _ in the summer 64 Mr Minh is always _ 65 My friend ... Day she gets up at six She (66 ) breakfast at six thirty and goes lớn school at a (67 ) to seven She has her (68 ) from seven oclock lớn eleven thirty Then she (69 ) home and has lunch ... Sau 63 We shouldn"t walk because it is too far -> 64 They are going lớn stay there for a week -> 65 Peter has three meals a day -> 66 My mother is going to visit her friend this Sunday. 67 His...
... Văn hóa của vùng mình Em hãy kể lại một lễ hội ở quê em Đề KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 12 – 2008 Môn giờ Việt lớp bài bác : a) Điền từ phù hợp vào nơi chấm : ( rực rỡ tỏa nắng , khoe sắc , miếng ... Xa để làm quen , giới thi u cùng với bạn quê nhà mời các bạn thăm ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI (Tháng 01 – 2008) (3 ) Đặt câu theo mẫu “Ai cầm nào?” để mô tả a, Một hoa vườn (3 ) Điền vào chỗ trống ... Cần sử dụng phép đối chiếu 5 Tập có tác dụng văn (6đ): Em nhắc làng xóm khu vực em Đề 10 điều tra môn giờ đồng hồ việt lớp - tháng 2-2008 Câu 1( 3 ): Chỉ đồ gia dụng nhân hoá, so sánh câu thơ sau: Chiều học quên nắng và nóng đứng ngủ Chúng...
... A III C D 12 B khổng lồ about C A C A with for A 10 D in on at of demo 10 B C 11 D 16 C B B 12 D 17 C B B 13 C 18 B A B 14 C 19 D D 10 D 15 B 20 A A B D 10 C demo 11 I B A II A C A D D C A B demo 12 ... That you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... Advised him (create) 10 a lot of không lấy phí space around the store Brian followed the advice, và within a year, the store was the most successful B&Q store in the country 10 chạy thử 19 I Give the...
... Ngang ( theo gợi nhắc tranh mặt dưới), viết trường đoản cú khoá mặt hàng dọc dòch nghóa tiếng Việt từ từ khoá: …………………………………………… TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN TÀI LI U LUY N THI OLYMPIC TI NG ANH TI U H C - BÀI LUY ... Tallest? TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN TÀI LI U LUY N THI OLYMPIC TI NG ANH TI U H C - BÀI LUY N S -o0o - H tên :………………………… Th i gian làm cho bài: 40 phút bài xích 1: Circle the best answer ( khoanh tròn vào ... Và what you? phái mạnh : I love them TRUNG TÂM ANH NG SMARTLEARN TÀI LI U LUY N THI OLYMPIC TI NG ANH TI U H C - BÀI LUY N S -o0o bài bác t phường Em khoanh tròn m t t không giống v i t l i Ví d : A student...
... Maeet ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG bài 1: Fill in the blank This I smy sc_ _ _ l Circle the an_ _ er My _ _ _e is John Good bye See you _ _ _er Is this ... Shoes e chim i j voi 1.………2… 3 …… 4……….5……….6……….7……….8………9…….10… … ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG 15 bài xích 1: Fill in the blank This is her bag It’s pu _ ... 10 PEZN  ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2011 – 2012 LUYỆN THI CẤP TRƯỜNG - VÒNG bài bác 1: Fill in the blank Clo_ _ your book, please Is this _ _ eraser ? I’m fine, _ _ _...
... TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 81.Look at t_ e xanh kite 82.Take o_t your book 83. Is this a ruler? - _ _ _, it is 84.That ... TIỂU HỌC THỊ TRẤN VŨNG LIÊM ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 192 What’s h _ _ name? – She is Hoa 1 93 What c _ l _ _ r is this? – It is pink 194 L _ ... ĐỀ CƯƠNG LUYỆN THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP ……………………………………………………………………………………………… 26.This is my friend _ _ _ name is Mary 27.I play hide- and...
... Thang điểm 10 Tổng phần, câu làm Điểm thi = 10 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP – trung học cơ sở Môn thi: giờ đồng hồ Anh Thời gian: 150 phút ( ko kể thời hạn giao đề ) ĐỀ I.Choose the word whose underlined part ... ) 9. TROUBLEsome ) (enrich) 10 ( Tiring ) 15 ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP – thcs Môn thi: tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( ko kể thời hạn giao đề ) ĐỀ Choose one word that is pronounced differently ... Yourself you really will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP - trung học cơ sở Môn : giờ Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw /...
... TRƯỜNG trung học cơ sở ……………… chúng ta tên: Lớp: Số báo danh: Điểm toàn thi bởi số bằng chữ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP GIỮA KÌ II Môn: TIẾNG ANH (Thời gian:60 phút ) Giám thị1: ... Years TRƯỜNG thcs ………………… chúng ta tên: Lớp: Số báo danh: Điểm toàn thi bằng số bằng văn bản ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian:60 phút ) Giám thị1: ... Each other at Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) từng ý chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C Câu II: ( 2đ ) Mỗi...
... This summer vacation C this summer vacation D on this summer vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba và his friends ... …………………………………………………………………………………………… Đ Ề 16 I Choose the best answer (3pts) Thuy is thirsty She’d lượt thích some _ a rice b bread c vegetables d orange juice I’d lượt thích some rice và fish I am _ a thirsty b thin c ... Thanks a lot 63 A Let’s we go to the concert B Let’s go lớn the concert C Let we go to the concert D Let’s going khổng lồ the concert 64 What are you going to lớn ? A this summer of summer B in this summer...

Xem thêm: Top 8 Bài Tóm Tắt Truyện Người Con Gái Nam Xương, Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương


... …………………………………………………………………………………… The end ĐỀ I/ Choose the best answers:(3 ps) p et er is doin g ex er cis e A s om e B a M rs Hi en is En glis h now C an A tea chin g B tea ch es H e does n " t w an t .this movie C ... In the vacation? Lan: Let’s (2) camping Nam: We don’t (3) ……….a tent What about (4) khổng lồ Hue? Nga: I don’t (5) lớn go to lớn Hue . (6) don’t we go khổng lồ Huong Pagoda? Ba: That’s a good idea How ... It’s cool , I usually going fishing c When’s cool, I usually go fishing ĐỀ I/Find và circle the odd one out – tìm kiếm khoanh tròn tự khác đội với từ lại ( 1pt) A tea B oil C soda D milk A read...
tự khóa: cỗ đề luyện thi olympic tiếng anh lớp 3bộ đề luyện thi hsg tiếng anh lớp 5bộ đề luyện thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 5bộ đề luyện thi olympic tiếng anh lớp 9bộ đề luyện thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 8bộ đề luyện thi olympic tiếng anh lớp 7bộ đề luyện thi olympic giờ anh lớp 4download bo de luyen thi olympic tieng anh lop 4đề luyện thi violympic giờ đồng hồ anh lớp 3đề luyện thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3bộ đề thi ioe giờ đồng hồ anh lớp 3trọn cỗ đề luyện thi olympic tiếng anh tiểu họcbộ đề luyện thi olympic tiếng anh tiểu họcđề cương cứng luyện thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3đề luyện thi olympic giờ anh lớp 9Nghiên cứu giúp sự xuất hiện lớp đảm bảo an toàn và kỹ năng chống ăn mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấpNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi demo THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 tất cả lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở đảm bảo môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longPhát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu giúp tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tế huyện cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở cồn vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu mới đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8