Câu vấn đáp được xác xắn chứa thông tin đúng chuẩn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bạn đang xem: Tất cả các công thức vật lý lớp 6

*

CÁC CÔNG THỨC trong MÔN VẬT LÝ LỚP 6

- Trọng lượng: p. = 10 x m (N)- Trọng lượng riêng: d = P/V hoặc d = D x 10(N/m3)-Khối lượng: m = D x V (kg)-Khối lượng riêng: D =m/V (kg/m³)-Thể tích: V = m : D hoặc phường : d(m3)Trong những công thức đóP là trọng lượng (N)m là trọng lượng (kg)d là trọng lượng riêng biệt (N/kg)V là thể tích (m3)D là trọng lượng riêng( kg)

học giỏi !


Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này ráng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Công Thức Vecto Pháp Tuyến Của Mặt Phẳng Oxy Toán 12, Công Thức Tính Vecto Pháp Tuyến


* bí quyết vật lí lớp 6 :

- cách làm tính trọng lượng :

P=10.m" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">P=10.mP=10.m

⇔m=P10" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔m=P10⇔m=P10

Trong đó :

P : trọng lượng (N)

m: khối lượng (kg)

- bí quyết tính thể tích :

V=mD" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">V=mDV=mD

⇔m=D.V" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔m=D.V⇔m=D.V

⇔D=mV" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔D=mV⇔D=mV

Trong đó :

V : thể tích (m3)

m : trọng lượng (kg)

D: khối lượng riêng (kg/m3)

- bí quyết tính trọng lượng riêng rẽ :

d=PV" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">d=PVd=PV

⇔P=d.V" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔P=d.V⇔P=d.V

⇔V=Pd" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔V=Pd⇔V=Pd

Trong kia :

d : trọng lượng riêng rẽ (N/m3)

P : trọng lượng (N)

V : thể tích (m3)

- phương pháp tính trọng lượng riêng biệt :

d=10.D" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">d=10.Dd=10.D

⇔D=d10" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; overflow-wrap: normal; word-break: break-word; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 15.82px; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">⇔D=d10⇔D=d10