tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Thế nào là dao động ngoại sai

*

*

Khối giao động ngoại sai: Tạo ra sóng cao tần (fd) trong sản phẩm với quy chính sách là luôn luôn cao hơn sóng định thu (ft) một trị số không thay đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz)


*

Sóng cao tần vì khối giao động ngoại sai tạo ra cao hơn sóng định thu một trị số không đổi:

A. 564 khZ

B. 465 khZ

C. 645 khZ

D. 654 khZ


Khối dao động ngoại sai tạo nên sóng cao tần trong lắp thêm với quy luật:

A. Luôn luôn thấp hơn sóng định thu

B. Luôn cao hơn sóng định thu

C. Không bắt buộc

D. Đáp án khác


Khối cao tần, trung tần, bóc tách sóng sau khi điều chỉnh tần số ngoại không nên và thông số khuếch đại, vẫn đưa bộc lộ đến khối:

A. 2

B. 3

C. 4

D. Đưa đến cả ba khối: 2,3,4


Khối khuếch đại cao tần ở trang bị thu thanh khuếch đại biểu đạt cao tần từ:

A. Khối chọn sóng

B. Khối dao động ngoại sai

C. Khối nguồn nuôi

D. Cả 3 đáp án trên


c1: trong sản phẩm thu thanh , trước khi khuyếch đại bộc lộ âm tần để mang ra loa đề nghị phải:

A. Tách sóng để chuyển biểu lộ trung tần thành âm tần

B.tách sóng để chuyển dấu hiệu cao tần thành âm tần

C.tách sóng để chuyển tín hiệu cao tần thành trung tần

D.tách sóng để chuyển tín hiệu âm tần thành trung tần

c2:trong đồ vật thu thanh việc tách sóng nhằm chuyển

A. Dấu hiệu trung tần thành biểu hiện âm tần

B. Biểu hiện trung tần thành biểu lộ cao tần

C. Biểu thị cao tần thành dấu hiệu trung tần

D. Dấu hiệu cao tần thành biểu thị âm tần


Lớp 12 công nghệ
2
0

Khối trộn sóng tạo thành sóng trung tần tất cả tần số:

A. 465 kHz

B. 654 kHz

C. 546 kHz

D. 456 kHz


Lớp 12 technology
1
0

Khối khuếch đại trung tần ở sản phẩm thu thanh tất cả nhiệm vụ:

A. Khuếch đại biểu hiện trung tần

B. Khuếch đại biểu lộ âm tần

C. Khuếch đại biểu đạt cao tần

D. Cả 3 giải đáp trên


Lớp 12 công nghệ
1
0

Khối khuếch đại trung tần ở thứ thu thanh khuếch đại biểu đạt trung tần để lấy tới:

A. Khối chọn sóng

B. Khối tách bóc sóng

C. Khối trộn sóng

D. Cả 3 đáp án trên


Lớp 12 công nghệ
1
0

Khuếch đại cao tần ở sản phẩm công nghệ thu thanh:

A. Khuếch đại tín hiệu cao tần

B. Khuếch đại tín hiệu âm tần

C. Khuếch đại tín hiệu trung tần

D. Cả 3 câu trả lời trên


Lớp 12 technology
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: 15 Đề Thi Học Kỳ 2 M Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2, Đề Thi Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2021

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)