I. CHẤT CÓ Ở ĐÂU?

Tất cả các thứ trong cuộc sống đời thường kể cả phiên bản thân họ đều là đều vật thể. Ở đâu tất cả vật thể, nghỉ ngơi đó có chất.

-->