Câu hỏi:Nguyên tố hoá học là những nguyên tử bao gồm cùng:

A.số khối.

B.số notron.

C.số proton.

D.số notron và số proton.

Bạn đang xem: Tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Lời giải:

Đáp án đúng:C -số proton.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử gồm cùng số proton

Giải thích:

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton, số electron

Ví dụ: Tất cả các nguyên tử gồm cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguyên tố clo.

*

Kiến thức mở rộng:

I. Nguyên tố hóa học

1. Định nghĩa nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân (cùng số proton, số electron)

Ví dụ: Tất cả các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguyên tố clo.

- Khoa họcđã tìmđược trên 110 nguyên tố.

- có 98 nguyên tố vào tự nhiên,còn lại là nguyên tố nhân tạo.

- Oxi là nguyên tố chiếm gần khối nửa khối lượng vỏ tráiđất.

2. Số hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu Z.

3. Kí hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân cùng số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử. Người ta kí hiệu nguyên tử như sau:

X : kí hiệu của nguyên tố

Z: số hiệu nguyên tử (bằng số proton, bằng số electron)

A: số khối (A = Z + N)

=> Kí hiệu nguyên tử :AZX

II. Đồng vị


Các đồng vị của thuộc một nguyên tố hóa học là những nguyên tử gồm cùng số proton nhưng khác biệt về số nơtron, vày đó số khối A của bọn chúng khác nhau.

Ví dụ: nguyên tố H gồm 3 đồng vị là

*

III. Nguyên tử cùng nguyên tử khối mức độ vừa phải của những nguyên tố hóa học

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử được tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố bao gồm nguyên tử khối riêng.

- Khối lượng của một nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron, với electron trong nguyên tử đó, nhưng vị khối lượng của electron quá nhỏ so với hạt nhân nên tất cả thể bỏ qua. Do vậy, khối lượng của nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của những proton với nơtron vào hạt nhân nguyên tử.

=>mNT = mp + mn

- lúc không cần độ chính xác cao, nguyên tử khối coi như bằng số khối.

Ví dụ: p có Z = 15 và N = 16 => nguyên tử khối của p là 31

2. Nguyên tử khối trung bình

*

Trong đó A1 cùng A2 là số khối của 2 đồng vị

X1 và X2là phần trăm số nguyên tử của 2 đồng

IV. Nguyên tắc xếp những nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Nguyên tắc 1:Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Nguyên tắc 2:Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- Nguyên tắc 3:Các nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

Xem thêm: Bài 18: Hiện Tượng Nhiệt Điện Là Gì ? Hiện Tượng Siêu Dẫn Là Gì?

+ Electron hóa trị là những electron tất cả khả năng tham gia sinh ra liên kết hóa học (electron lớp ngoại trừ cùng hoặc phân lớp kế bên cạnh cùng chưa bão hòa).