a) (dfrac27+ dfrac47) ; (dfrac67- dfrac27) ; (dfrac67-dfrac47) ; (dfrac47+dfrac27) ;

b) (dfrac13+ dfrac512) ; (dfrac912 - dfrac13) ; (dfrac912 - dfrac512) ; (dfrac512 + dfrac13).

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 167, 168

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng chủng loại số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

- mong muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số vẫn quy đồng mẫu mã số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac27 + dfrac47 = dfrac67) ; (dfrac67 - dfrac27 = dfrac47);

(dfrac67 - dfrac47 = dfrac27) ; (dfrac47 + dfrac27= dfrac67)

b) (dfrac13 + dfrac512 = dfrac412 + dfrac512 = dfrac912 = dfrac34) ;

(dfrac912 - dfrac13 = dfrac912 - dfrac412 = dfrac512) ;

(dfrac912 - dfrac512 = dfrac412 = dfrac13 ) ;

(dfrac512 + dfrac13= dfrac512 + dfrac412=dfrac912= dfrac34).


Bài 2


Video lý giải giải


Tính:

a) (dfrac27 + dfrac35) ; (dfrac3135 - dfrac27) ; (dfrac3135-dfrac35) ; (dfrac35+ dfrac27) ;

b) (dfrac34 + dfrac16) ; (dfrac1112- dfrac34) ; (dfrac1112 - dfrac16) (dfrac16+ dfrac34).

Phương pháp giải:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng chủng loại số nhị phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng chủng loại số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac27 + dfrac35=dfrac1035 + dfrac2135=dfrac3135)

(dfrac3135 - dfrac27=dfrac3135 - dfrac1035=dfrac2135=dfrac35)

(dfrac3135 - dfrac35=dfrac3135 - dfrac2135=dfrac1035=dfrac27)

(dfrac35 + dfrac27=dfrac2135 + dfrac1035=dfrac3135)

b) (dfrac34+ dfrac16=dfrac912+ dfrac212=dfrac1112)

(dfrac1112 - dfrac34=dfrac1112 - dfrac912=dfrac212=dfrac16)

(dfrac1112- dfrac16=dfrac1112- dfrac212=dfrac912=dfrac34) 

(dfrac16+ dfrac34=dfrac212+ dfrac912=dfrac1112) 


Bài 3


Video gợi ý giải


Tìm (x) :

a) ( dfrac29 + x =1; ) b) (dfrac67 - x = dfrac23) ; c) (x - dfrac12= dfrac14).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- mong tìm số hạng chưa biết ta rước tổng trừ đi số hạng đã biết.

- mong mỏi tìm số trừ ta rước số bị trừ trừ đi hiệu.

- mong mỏi tìm số bị trừ ta lấy hiệu cùng với số trừ.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac29 + x =1) 

(x=1 - dfrac29)

(x=dfrac79)

b) (dfrac67 - x = dfrac23)

(x=dfrac67 - dfrac23)

(x = dfrac421)

c) (x- dfrac12)(=dfrac14)

(x= dfrac14 + dfrac12) 

(x= dfrac34)


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Diện tích của vườn cửa hoa nhà trường được thực hiện như sau:

(dfrac34) diện tích vườn hoa dùng làm trồng các loại hoa, (dfrac15) diện tích vườn cửa hoa để triển khai đường đi, diện tích s phần sót lại của sân vườn hoa nhằm xây bồn nước (như hình vẽ):

*

a) Hỏi diện tích s để xây bể nước chiếm bao nhiêu phần diện tích vườn hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm (20m), chiều rộng (15m). Hỏi diện tích để xây bồn tắm là bao nhiêu m2 ?

Phương pháp giải:

 Coi diện tích vườn hoa là (1) đơn vị.

- mong tìm số phần diện tích bể nước so với diện tích s vườn hoa ta rước (1) trừ đi tổng số phần diện tích s để trồng hoa và có tác dụng đường đi.

- Tính diện tích hình chữ nhật ta đem chiều dài nhân cùng với chiều rộng.

- Tính diện tích s để xây bể nước ta lấy diện tích vườn hoa nhân với số phần diện tích s bể nước so với diện tích vườn hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: 15m

Trồng hoa: (dfrac34) diện tích

Đường đi: (dfrac15) diện tích vườn

a) diện tích s xây bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích s xây bể nước: ... ?

Bài giải

a) Coi diện tích s vườn hoa là (1) đối kháng vị.

Diện tích nhằm trồng hoa với làm lối đi chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích sân vườn hoa)

Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích sân vườn hoa)

b) diện tích s vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích để xây bể nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích vườn hoa;

b) (15m^2).

Xem thêm: 200 Bài Tập Đạo Hàm Có Đáp Án Và Lời Giải Bài Tập Đạo Hàm Lớp 11 Có Đáp An


Bài 5


Video gợi ý giải


Con sên trước tiên trong (15) phút trườn được (dfrac25m), con sên vật dụng hai trong (dfrac14) giờ bò được (45cm). Hỏi con sên nào bò nhanh rộng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách biến hóa (1) giờ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) nhằm đổi những số đo về thuộc một đơn vị đo, tiếp đến tìm quãng đường mỗi bé bò được rồi so sánh công dụng với nhau.