Bạn đang xem: Toán tổ hợp lớp 11

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hoán vị

1. Giai thừa

(n! = 1.2.3...n). Quy ước: (0! = 1)

(n! = left( n - 1 ight)!n)

(fracn!p! = left( p + 1 ight)left( p + 2 ight)....n) (với (n > p))

(fracn!left( n - p ight)! = left( n - phường + 1 ight)left( n - p. + 2 ight)....n) (với (n > p))

2. Hoán vị (không lặp)

Một tập hợp bao gồm n thành phần (left( n ge 1 ight)). Từng cách bố trí n thành phần này theo một trang bị tự nào đó được gọi là 1 trong hoán vị của n phần tử.

Số hoán vị của n phần tử là (P_n = n!)

3. Hoạn lặp

Cho k thành phần khác nhau (a_1;a_2;...;a_k) .

Xem thêm: Brand Equity Là Gì ? Cách Phát Triển Tài Sản Thương Hiệu Từ Con Số 0

Mỗi cách thu xếp n phần tử trong đó có n1 thành phần a1; n2 bộ phận a2;…; nk bộ phận ak (left( n_1 + n_2 + ... + n_k = n ight)) theo một trang bị tự nào này được gọi là một hoán vị lặp cấp cho n với kiểu (left( n_1;n_2;...;n_k ight)) của k phần tử

Số những hoán vị lặp cấp cho n vẻ bên ngoài (left( n_1;n_2;;;;n_k ight)) của k phần tử là:

(P_nleft( n_1;n_2;...;n_k ight) = fracn!n_1!n_2!...n_k!)

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HƯỚNG DẪN GIẢI

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay