Bài có đáp án. Đề khám nghiệm Toán 11 học tập kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 2). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, bao gồm phần xem tác dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


 Câu 1: số lượng giới hạn $undersetx ightarrow +infty lim(sqrt<3>x^3 + ax^2 + 5 - x) = -1$. Lúc ấy a là cực hiếm nào sau đây?

A. 2B. -1C. -3D. 1

Câu 2: $undersetx ightarrow 1limfrac2x^2 + x - 3x - 1$ là:

A. 5B. $frac-12$C. 1D. 2

Câu 3: search đạo hàm của hàm số y = 3cosx + 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11 học kì 2

A. $y" = 3sinx$B. $y" = -3sinx + 1$C. $y" = -3sinx$D. $y" = -sinx$

Câu 4: tìm kiếm đạo hàm của hàm sô y = $x^3$ - 2x

A. $y" = 3x - 2$B. $y" = 3x^2 - 2$C. $y" = x^3 - 2$D. $y" = 3x^2 - 2x$

Câu 5: Đạo hàm của hàm số y = $fracx + 6x + 9$ là?

A. $frac15(x+9)^2$B. $frac3(x+9)^2$C. $-frac15(x+9)^2$D. $frac-3(x+9)^2$

Câu 6: mang lại hàm số y = f(x) = $left{eginmatrixfracsqrt<3>ax + 1 - sqrt1 - bxx ; khi x eq 0\ 3a - 5b - 1 ; khi x = 0endmatrix ight.$

Tìm điều kiện của tham số a với b để hàm số trên thường xuyên tại điểm x = 0

A. 2a - 6b = 1B. 2a - 4b = 1C. 16a - 33b = 6D. A - 8b = 1

Câu 7: đến hàm số y = $sin^2$x. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $4y.cos^2x - (y")^2 = -2sin^22x$B. $4y.cos^2x - (y")^2 = 0$C. 2sinx - $y"$ = 0D. $sin^2x - y"$ = 1

Câu 8: Một hóa học điểm vận động theo phương trình S = $t^3 + 5t^2 - 5$, trong các số ấy t > 0, t được xem bằng giây (s) với S được tính bằng mét (m). Tính gia tốc của chất điểm tại thời gian t = 2(s).

A. 32 m/sB. 22 m/sC. 27 m/sD. 28 m/s

Câu 9: Tính $undersetx ightarrow 4limfracx+5x-1$

A. 3B. 1C. -5D. $+infty $

Câu 10: mang đến hình chóp tứ giác những S.ABCD gồm AB = a với SB = $fracasqrt32$. Tính khoảng cách từ A cho mặt phẳng (SBC)

A. D(A, (SBC)) = $fracasqrt24$B. D(A, (SBC)) = $fraca2$C. D(A, (SBC)) = aD. D(A, (SBC)) = $fracasqrt22$

Câu 11: kiếm tìm đạo hàm cung cấp 2 của hàm số y = $frac1x+2$

A. $y"" = frac2(x+2)^3$B. $y"" = frac-2(x+2)^3$C. $y"" = frac-1(x+2)^2$D. $y"" = frac1(x+2)^3$

Câu 12: cho hình lập phương $ABCD.A"B"C"D"$. Hotline $alpha $ là góc giữa hai tuyến phố thẳng $A"B$ cùng $CB"$. Tính $alpha $

A. $30^circ$B. $45^circ$C. $60^circ$D. $90^circ$

Câu 13: Đạo hàm của hàm số y = $(m + fracnx^2)^3$ với m, n là các hằng số?

A. $y" = 3left ( m+fracnx^2 ight )^2$B. $y" = 3(m+n)left ( m+fracnx^2 ight )^2$C. $y" = frac2x^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$D. $y" = frac-6nx^3left ( m+fracnx^2 ight )^2$

Câu 14: mang đến hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, ở bên cạnh SA vuông góc cùng với đáy. Biết rằng $SA = asqrt3; AC = asqrt2$. Góc giữa con đường thẳng SB cùng mặt phẳng (ABC) bằng?

*

A. $90^circ$B. $51^circ$C. $60^circ$D. $30^circ$

Câu 15: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Trường hợp a//b và $(alpha ) perp a$ thì $(alpha ) perp b$B. Giả dụ $(alpha ) // (eta )$ với $(alpha ) perp a$ thì $(eta ) perp a$C. Nếu như a và b là hai tuyến đường thẳng sáng tỏ và $a perp (alpha ), b perp (alpha )$ thì a // bD. Trường hợp a // ($alpha $) cùng $b perp a$ thì $b perp (alpha )$

Câu 16: Phương trình $x^3 - 3x^2 + 5x + 1 = 0$ có tối thiểu một nghiệm thuộc khoảng tầm nào sau đây:

A. (0; 1)B. (2; 3)C. (-2; 0)D. (-1; 0)

Câu 17: Trong không gian,khẳng định làm sao sau đây là đúng?

A. Vectơ chỉ phương của con đường thẳng là vectơ tất cả giá song song con đường thẳng đóB. Góc giữa hai tuyến phố thẳng a và b là góc giữa hai tuyến phố thẳng a’ với b’ đi qua 1 điểmC. Hai tuyến phố thẳng vuông góc thì cắt nhauD. Hai tuyến đường thẳng vuông góc với nhau giả dụ góc thân chúng bởi $90^circ$

Câu 18: Tính $undersetx ightarrow -infty lim(3x^3 + 2x^2 + 4x - 1)$

A. $-infty $B. $+infty $C. 3D. 0

Câu 19: Tính $undersetx ightarrow 1^-limfracx^2 + 3x - 4$

A. 5B. 0C. $+infty $D. -5

Câu 20: đến tứ diện ABCD, điện thoại tư vấn G là trọng tâm tam giác BCD. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $vecGA + vecGC + vecGD = vec0$B. $vecGA + vecGB + vecGC = vec0$C. $vecGA + vecGB + vecGD = vec0$D. $vecGB + vecGC + vecGD = vec0$

Câu 21: Tính lim$frac5n+13n+7$

A. $frac57$B. $frac53$C. $frac17$D. 0

Câu 22: trong những công thức sau, phương pháp nào sai?

A. $(sqrtu") = fracu"2sqrtu$B. $(sinu") = -u"cosu$C. $left ( frac1x ight )" = frac-1x^2$D. $(cosu)" = -u"sinu$

Câu 23: Đạo hàm của hàm số f(x) = xsin2x là:

A. $f"(x)$ = -sin2x + xcos2xB. $f"(x)$ = sin2x + 2xcos2xC. $f"(x)$ = -2xcos2xD. $f"(x)$ = sin2x - xcos2x

Câu 24: Viết phương trình tiếp đường của thiết bị thị (C) của hàm số y = x^3 - 3x^2 + 10 trên điểm có tung độ bởi 10?

A. Y = 9x - 7B. Y = 9x - 17C. Y = 9x - 8D. Y = 9x - 1

Câu 25: đến hàm số f(x) = $left{eginmatrixfracx^2 - 3x + 2x - 2, khi x > 2\ 2x - a, khi x leq 2endmatrix ight.$. Với mức giá trị nào của a thì hàm số vẫn cho liên tục tại điểm x = 2?

A. 3B. 1C. 2D. 0

Câu 26: Đạo hàm của hàm số y = $x^3 + 5x^2 + 3x - 5$ là:

A. $3x^2 - 10x$B. $x^2 - 10x + 3$C. $3x^2 - 10x + 3$D. $x^2 - 5x + 3$ 

Câu 27: Phương trình tiếp tuyến của vật thị hàm số y = $fracx^33 - 2x^2 + 3x + 1$, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: y = 8x + 2, là:

A. $y = -frac18x + 3; y = frac-18x - frac73$B. $y = 8x + frac13; y = 8x - frac73$C. $y = 8x + frac113; y = 8x - frac973$D. $y = 8x + frac23; y = 8x$

Câu 28: Đạo hàm của hàm số y = $tan(ax^2 + bsqrtx + 1)$ là $y" = frac2xsqrtx + 1sqrtx.cos^2(ax^2 + bsqrtx + 1)$ cùng với $a, b in Z$. Lúc ấy a + b bằng:

A. 5B. 3C. -7D. 2

Câu 29: mang lại hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi trọng tâm O, và SA $perp $ (ABCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

*

A. $SO perp BD$B. $AD perp SC$C. $SA perp BD$D. $SC perp BD$

Câu 30: lim$frac-n^2+3n-4n^2$ là:

A. 0B. $-infty $C. -1D. 1

Câu 31: mang lại hình chóp S.ABCD gồm SA $perp $ (ABCD) với đáy ABCD là hình vuông. Mệnh đề làm sao dưới đó là đúng?

A. (SAC) $perp $ (SBD)B. (SAD) $perp $ (SBC)C. AC $perp $ (SAB)D. BD $perp $ (SAD)

Câu 32: kiếm tìm vi phân của hàm số y = $3x^2 - 2x + 1$. 

A. Dy = 6x - 2B. Dy = (6x - 2)dxC. Dx = (6x - 2)dyD. Dy = 6x - 2dx

Câu 33: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = $x^2 - 3x$ tại điểm M(1; -2) có thông số góc k là:

A. K = -2B. K = 1C. K = -1D. K = -7

Câu 34: Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất, giá trị lớn số 1 của hàm số $y"$ là đạo hàm của hàm số y = $frac12sin6x - frac23cos6x$.

A. $miny" = -3, maxy" = 5$B. $miny" = -6, maxy" = 6$C. $miny" = -4, maxy" = 4$D. $miny" = -5, maxy" = 5$

Câu 35: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $left (fracuv ight )" = fracu"v - uv"v^2$B. $(u+v)" = u" + v"$C. $(uv)" = u"v"$D. $(u-v)" = u" - v"$

Câu 36: cực hiếm của m nhằm hàm số f(x) = $left{eginmatrixmx^2; x leq 2\ 3; x > 2endmatrix ight.$ liên tiếp tại điểm x = 2 là:

A. 3B. $frac34$C. $frac43$D. 2

Câu 37: đến đường cong y = cos$(fracpi 3+fracx2)$ cùng điểm M thuộc mặt đường cong. Điểm M nào dưới đây có tiếp tuyến đường tại điểm đó song song với đường thẳng $y = frac12x + 5$

A. M($fracpi 3$; 0)B. M($frac5pi 3; fracsqrt32$)C. M($frac-pi 3; fracsqrt32$)D. M($frac-5pi 3$; 0)

Câu 38: mang lại hàm số y = f(x) = $fracmx^33 - (m+1)x^2 + (6-2m)x - 15$. Tìm kiếm m để phương trình $f"(x) = 0$ có nghiệm kép.

A. M = 1 hoặc $m = frac13$B. M = 1 hoặc $m = frac13$ hoặc m = 1C. M = -1 hoặc m = 3D. M = -1 hoặc $m = -frac13$

Câu 39: tra cứu phương trình tiếp đường của vật dụng thị hàm số y = $fracx+1x-1$ tại điểm gồm hoành độ bởi 2?

A. Y = x + 4B. Y = 2x - 1C. Y = -2x + 1D. Y = -2x + 7

Câu 40: đến hình chóp S.ABC bao gồm đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 2a, BC = 2a$sqrt3$. Cạnh SA vuông góc với dưới đáy (ABC). Đường thẳng SB tạo ra với mặt phẳng (ABC) một góc $60^circ$. Với N là trung điểm AC, tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng SN với BC.

Xem thêm: Nhân Sinh Quan - Tìm Hiểu Về Triết Lý Phật Giáo

*

A. 1B. $fracsqrt34$C. $fracsqrt32$D. $fracsqrt38$

Câu 41: Đạo hàm của hàm số y = 3sinx + 5cosx là:

A. $y" = -3cosx + 5sinx$B. $y" = 3cosx - 5sinx$C. $y" = -3cosx - 5sinx$D. $y" = 3cosx + 5sinx$

Câu 42: mang đến hàm số y = f(x) = $fracx^2 + x + 2x - 1$. Tra cứu x để $f"(x) A. $x in (-1; 3)$B. $x in (-infty ; 1) cup (1; +infty )$C. $x in (1; 3)$D. $x in (-1; 1) cup (1; 3)$

Câu 43: đưa sử $undersetx ightarrow x_0limf(x)$ = M. Lúc ấy $undersetx ightarrow x_0limsqrt<3>f(x) = sqrt<3>M$ với

A. M B. M > 0C. $forall $ MD. M $ eq $ 0

Câu 44: Trong không gian, mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Hai tuyến đường thẳng tách biệt cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thứ ba thì song song cùng với nhauB. Một mặt đường thẳng cùng một khía cạnh phẳng (không đựng đường thẳng vẫn cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhauC. Hai đường thẳng tách biệt cùng vuông góc cùng với một phương diện phẳng thì tuy vậy song với nhauD. Nhị mặt phẳng rõ ràng cùng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng thì song song với nhau.

Câu 45: $undersetx ightarrow +infty lim(sqrtx^2 - 3x + 1 + x) là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 2

Câu 46: cho hàm số f(x) = $left{eginmatrix3x - 5; khi x leq -2\ ax + 3; lúc x > -2endmatrix ight.$. Quý giá nào của a để hàm số đang cho liên tiếp tại x=-2?

A. 7B. -7C. 5D. 1

Câu 47: Tổng của cung cấp số nhân vô hạn 5, $sqrt5$, 1, $frac1sqrt5$, ... Là:

A. $frac1-sqrt55sqrt5$B. $frac5sqrt5sqrt5+1$C. $frac5sqrt51 - sqrt5$D. $frac5sqrt5sqrt5-1$

Câu 48: lim$frac3n^3 + nn^2$ là:

A. $+infty $B. $-infty $C. 0D. 1

Câu 49: Đạo hàm của hàm số y = $(x^3 - 2x^2)^2$ bằng:

A. $6x^5 + 16x^3$B. $6x^5 - 20x^4 - 16x^3$C. $6x^5 - 20x^4 + 4x^3$D. $6x^5 - 20x^4 + 16x^3$

Câu 50: $undersetx ightarrow 1^+limfrac4x-3x-1$ là: