Tìm một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).

Bạn đang xem: Vecto chỉ phương của đường thẳng


Đường thẳng (d:left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + btendarray ight.) bao gồm một VTCP là (overrightarrow u = left( a;b ight)).


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình: (ax + by + c = 0;left( 1 ight)) với (a^2 + b^2 > 0). Mệnh đề nào sau đây sai?


Tìm một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).


Cho con đường thẳng (left( d ight):2x + 3y - 4 = 0). Vecto làm sao sau đấy là vecto pháp con đường của $left( d ight)$ ?


Cho $left( d ight):left{ eginarraylx = 1 - t\y = 3 + 2tendarray ight.$ điểm nào dưới đây thuộc $d$?


Cho $2$ mặt đường thẳng : $d_1:left{ eginarraylx = - 1 + 3t\y = 1 + 2tendarray ight.$ ; $d_2:dfracx + 33 = dfracy1$. Toạ độ giao điểm của $d_1$ với $d_2$ là :


Cho hai tuyến đường thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,) giảm nhau khi và chỉ khi:


Phương trình nào tiếp sau đây biểu diễn con đường thẳng không tuy vậy song với con đường thẳng (left( d ight):,y = 2x - 1)?


Cho hai tuyến phố thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,)song tuy vậy nhau khi còn chỉ khi


Cho hai tuyến phố thẳng (left( Delta _1 ight):11x - 12y + 1 = 0) và (left( Delta _2 ight):12x + 11y + 9 = 0). Lúc đó hai tuyến đường thẳng này


Với quý hiếm nào của (m) thì hai tuyến đường thẳng dưới đây vuông góc (left( Delta _1 ight):left{ eginarraylx = 1 + left( m^2 + 1 ight)t\y = 2 - mtendarray ight.) cùng (left( Delta _2 ight):left{ eginarraylx = 2 - 3t"\y = 1 - 4mt"endarray ight.)


Với quý giá nào của (m) thì hai đường thẳng (left( Delta _1 ight):3x + 4y - 1 = 0) và (left( Delta _2 ight):left( 2m - 1 ight)x + m^2y + 1 = 0) trùng nhau.

Xem thêm: Công Thức Tính Nhanh Toán 12, Tóm Tắt Lí Thuyết Và Công Thức Giải Nhanh Toán 12


Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ (Oxy), đến đường thẳng (Delta :3x + y + 6 = 0) cùng điểm (Mleft( 1;3 ight).) Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) đi qua (M) và song song con đường thẳng (Delta ).