Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn viết và thăng bằng khi mang đến Zn tính năng với H2SO4 đặc, sau phản nghịch ứng nhận được kẽm sunfua cùng khí sulfur đioxit. Mong muốn tài liệu giúp ích cho chúng ta học sinh trong quá trình học và áp dụng làm những dạng bài xích tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Zn h2so4 đặc nguội


2. Điều khiếu nại phản ứng Zn và dung dịch H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Cách thực hiện phản ứng Zn và dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu kẽm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ dại vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào trong ống thử đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn vẫn xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ sau bội nghịch ứng 

Mẩu kẽm tung dần, lộ diện khí ko màu, nặng mùi hắc đó là lưu huỳnh đioxit (SO2)

5. đặc thù của học tập của Kẽm (Zn)

Kẽm là kim loại vận động có tính khử táo tợn Zn → Zn2+ + 2e

a. Công dụng với phi kim

Zn công dụng trực tiếp với rất nhiều phi kim (nhiệt độ)

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Công dụng với axit

Với những dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đặc → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn + 2H2SO4 đặc → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

c. Tính năng với H2O

Phản ứng này phần lớn không xảy ra vì trên mặt phẳng của kẽm bao gồm màng oxit bảo vệ.

d. Tính năng với bazơ

Kẽm tính năng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2KOH + 2H2O → K2 + H2

5. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. hàng nào sau đây sắp xếp các kim các loại đúng theo đồ vật tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. fe tây là fe được che lên bề mặt bởi sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. Zn

B. Ni

C. Sn

D. C


Đáp án C

Câu 3. mang đến dung dịch chứa FeCl2 và ZnCl2 chức năng với dung dịch NaOH dư, kế tiếp lấy kết tủa nung trong không gian đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy hóa học rắn là Fe2O3


Câu 4. Để khử hoàn toàn hỗn đúng theo FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu mang hỗn hợp kim loại nhận được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) thu được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án B

nhh oxit = nH2 = nhh kim loại = 0,1 mol

Khi hoà tung hỗn hợp kim loại cùng hóa trị II vào axit thì: nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít


Câu 5. làm phản ứng của sắt kẽm kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Đáp án A

Câu 6: kim loại nào tiếp sau đây không tính năng với dung dịch H2SO4 loãng dư?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu


Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Na2SO4→ Al2(SO4)3 + 6Na

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 7: Dãy kim loại nào trong những dãy tiếp sau đây gồm những kim một số loại đều không công dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 8: Dãy sắt kẽm kim loại nào trong những dãy sau đây gồm các kim loại đều không công dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt


Đáp án D

Câu 9. Phương trình chất hóa học nào dưới đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Sắt + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 10: Trong đk thích hợp, hoàn toàn có thể xảy ra các phản ứng sau:

H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong những phản ứng trên, khi hỗn hợp H2SO4 là hỗn hợp loãng thì phản bội ứng nào có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)


Đáp án B

Phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là bội phản ứng biểu đạt tính axit (tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối), sắt kẽm kim loại không thể trường đoản cú số lão hóa thấp lên số lão hóa cao nhất.

H2SO4 loãng không tính năng với phi kim => loại A

Ở lời giải C, D ta thấy sắt từ số thoái hóa 0 cùng +2 lên số thoái hóa +3 => quan trọng là H2SO4 loãng

=> Phương trình hóa học trong các số ấy H2SO4 loãng là: H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.


Câu 11. Cho các thành phần hỗn hợp A gồm Fe(NO3)2 với ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp B. Mang đến dung dịch KOH loãng (dư) vào B chiếm được kết tủa là

A. Fe(OH)3 với Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 cùng Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau bội nghịch ứng chỉ nhận được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 12. Cho dung dịch đựng FeCl2 với ZnCl2 tác dụng với hỗn hợp KOH dư, tiếp đến lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến khối lượng không đổi thu được hóa học rắn gồm

A. Fe2O3

B .FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án B

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 13. cho một lượng tất cả hổn hợp bột Zn vào hỗn hợp X có FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn bé dại hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 1 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng nhận được 27,2 gam

A. 13,1g

B. 17,0g

C. 19,5g

D. 26,2g


Đáp án D

Theo bảo toàn khối lượng: mZn + Mx = m c.rắn + m dd sau (1)

Mà m c.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = m X (thế 2 vào 1)

Từ kia , m X = 27,2 – 1 = 26,2 g


Câu 14. đến V lít hỗn hợp NaOH 0,1M vào cốc cất 200ml dung dịch ZnCl2 nhận được 1,485g kết tủa. Kiếm tìm V

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,25 lít

D. 1 lít


Đáp án A

nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 mol => nZn2+ = 0,02 mol

nZn(OH)2 = 1,485/99 = 0,015 mol

Ta thấy nZn(OH)2 Zn2+ => có thể xảy ra hai trường hợp

Trường thích hợp 1: chỉ tạo kết tủa

Trường hòa hợp 2: chế tạo ra kết tủa cực to sau kia kết tủa bị kết hợp 1 phần

Đề yêu ước tìm giá bán trị bé dại nhất của V => tương ứng với trường thích hợp 1, lúc ấy OH- bội nghịch ứng hết, Zn2+ dư

Phương trình ion: Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2

(mol) 0,03 ←0,015

Theo phương trình hóa học: nOH– = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 mol => nNaOH = nOH– = 0,03 mol

=> VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 lit


……………………….

Trên đây thpt Sóc Trăng đã chuyển tới các bạn bộ tài liệu rất có ích Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, siêng đề vật Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Chọn Đáp Án Đúng : Hình Hộp Có Bao Nhiêu Cạnh, Mấy Đỉnh? Hình Hộp Chữ Nhật Có Bao Nhiêu Cạnh Bằng NhauĐăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Tags
Hóa học tập 8 Phương trình bội phản ứng chất hóa học 8
*
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay sát đây


*

Cách phân biệt tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch, lấy một ví dụ minh họa – Toán 7 chuyên đề


4 tiếng trước
*

Cách so sánh hai số hữu tỉ và bài xích tập vận dụng – Toán 7 chăm đề


8 tiếng trước
*

Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (10 mẫu)


15 tiếng trước
*

Các dạng bài xích tập về tính chất lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và bí quyết giải – Hóa 12 chuyên đề


3 ngày trước
*

Bài tập luyên tập bội phản ứng thoái hóa khử – Hóa 10 bài xích 19


3 ngày trước
*

Kết trái tuyển sinh lớp 10 vào trường thpt Sóc Trăng năm học tập 2022-2023


5 ngày trước
*

Cách viết phương trình mặt đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 siêng đề


6 ngày trước
*

Cách viết phương trình đường tròn đi qua một điểm có tâm I – Toán 10 chuyên đề


7 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình phê duyệt này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.556)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm kiếm cho:
Close
Kết quả tìm kiếm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!